PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ Znak sprawy SP ZOZ- DZ / 5 / 14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łęczna / lubelskie

Numer ogłoszenia

78268/2014

Opis

Łęczna: NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ Znak sprawy SP ZOZ- DZ / 5 / 14
Numer ogłoszenia: 78268 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19575 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7516300, faks 081 7526301.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA USŁUGĘ ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ Znak sprawy SP ZOZ- DZ / 5 / 14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego w punktach odbioru t.j. 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, 2) Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Partyzancka 9, 21-013 Puchaczów 3) Ambulatorium - Lubelski Węgiel Bogdanka SA, 21-013 Puchaczów, 4) Poradnie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Cycowie ul. Nowa 1, 21-070 Cyców. Przedmiot zamówienia, oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 90524200-8, 90524000-6,90524400-0 3.2 Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP, t.j. a) Ustawy z dn. .14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.); b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września2001 r., w sprawie katalogu odpadów( Dz.U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206); c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca.2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 139, poz. 940.) d) Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 23 grudnia.2002 r., w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 8, poz. 104 z późn. zm.) e) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1673); f) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.). g) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. ,Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) 3.3 Odbiór, transport i utylizacja obejmuje odpady medyczne o następujących kodach: 180101;180102*; 180103*; 180106*; 180107; 180109; o łącznej ilości 40Mg, oraz 180104 w ilości 20Mg; w ciągu 12 miesięcy. 3.4 Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę odpadów medycznych, staje się on ich właścicielem i ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte odpady. 3.5 W celu prawidłowej realizacji usługi Zamawiający wymaga aby na okres jej realizacji Wykonawca wyposażył Zamawiającego w specjalistyczne pojemniki(cena pojemników wliczona w usługę): a) Wielorazowe kontenery jezdne z pokrywą o pojemności 660 litrów w ilości 4szt. 3.6 Odbiór odpadów z placówek wymienionych w pkt 3.1, będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt, z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 3.7 Wykonawca zobowiązany jest do: a) załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego. b) każdorazowego ważenia odpadów na wadze umiejscowionej w samochodzie Wykonawcy w obecności pracownika Zamawiającego, c) wystawiania każdorazowo Karty przekazania odpadów na własnych drukach zgodnych z aktualnymi przepisami, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy, oraz wystawienia miesięcznego zestawienia (z rozbiciem na poszczególne kody odpadów) przekazania odpadów złączonego do faktury.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.52.40.00-6, 90.52.44.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: Utylimed Sp. z o.o., ul. Turystyczna 9 , Lublin , kraj/woj. Polska.
Raf-Ekologia Sp. z o.o., ul. Trzeciewskiego 14, Jedlicze, kraj/woj. Austria.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 95256,00
Oferta z najniższą ceną: 95256,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120528,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie projektów budowlanych dróg w Nadlenictwie Lubaczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30000 litrów w roku 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH