PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego DZZ-382-02/12.

Miejski Szpital Zespolony

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

28165/2012

Opis

Olsztyn: Naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego DZZ-382-02/12.
Numer ogłoszenia: 28165 - 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9213 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Szpital Zespolony, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089) 532 6349, faks (089) 5326349.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego DZZ-382-02/12..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi naprawy sprzętu medycznego oraz przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. 1.1 Naprawy obejmują czynności polegające na wykonywaniu napraw eksploatacyjnych, remontów kapitalnych, a także usuwaniu awarii, zgodnie z wyszczególnionymi zasadami: a) wykonanie napraw odbywa się wyłącznie na zlecenie zamawiającego, b) wykonawca usługi zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym, w momencie przyjęcia zlecenia, zakres robót, c) dopuszcza się możliwość montażu materiałów eksploatacyjnych po regeneracji lub używanych - jedynie po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcą, d) wykonawca, po dokonaniu naprawy, zobowiązany jest do okazania osobie, o której mowa w pkt. c, każdej wymienionej części sprzętu medycznego zamawiającego, e) wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych (faktura, paragon lub rachunek), które zostały zamontowane lub wymienione w sprzęcie medycznym zamawiającego, f) ceny użytych części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez głównych dostawców danej marki producentów sprzętu medycznego. 1.2. Przeglądy techniczne obejmują: a) wymianę materiałów eksploatacyjnych, b) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego, c) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku, d) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku. e) maksymalna ilość roboczogodzin przeznaczona na realizację 1 przeglądu wynosi: 2 rh 1.3. Usługi wymienione w pkt 1.2. lit. a-b winny być świadczone zgodnie z poniższymi warunkami: a) świadczone w zakresie zapewniającym stałe (ciągłe) utrzymanie sprzętu medycznego w pełnej sprawności techniczno-użytkowej przez okres obowiązywania umowy, b) jeżeli w toku wykonania usługi zajdzie konieczność dokonania czynności przekraczających uzgodniony zakres, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić go ze zleceniodawcą, przed jego wykonaniem, c) w przypadku napraw przekraczających 2000 zł, na wykonane usługi wykonawca udzieli min. 6 miesięcznej gwarancji, d) na zakupione nowe części wykonawca udzieli gwarancji producenta. e) termin wykonania usługi nie może być dłuższy niż 24 godziny, w wyjątkowych sytuacjach jedynie po uzgodnieniu z zamawiającym, może ulec przedłużeniu. f) w przypadku nagłych awarii mogących mieć wpływ na ciągłość świadczonych usług medycznych, wykonawca usługę niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia. 1.3. Szczegółowe zestawienie sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Napmed-2,, ul. Elbląska 69,, 10-672 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135,30
Oferta z najniższą ceną: 135,30 / Oferta z najwyższą ceną: 135,30
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Napmed-2,, ul. Elbląska 69,, 10-672 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135,30
Oferta z najniższą ceną: 135,30 / Oferta z najwyższą ceną: 135,30
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Napmed-2,, ul. Elbląska 69,, 10-672 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10350,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73,80
Oferta z najniższą ceną: 73,80 / Oferta z najwyższą ceną: 110,70
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Napmed-2,, ul. Elbląska 69,, 10-672 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38,13
Oferta z najniższą ceną: 38,13 / Oferta z najwyższą ceną: 89,10
Waluta: PLN.Część NR: 30   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Napmed-2, ul. Elbląska 69, 10-672 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135,30
Oferta z najniższą ceną: 135,30 / Oferta z najwyższą ceną: 135,30
Waluta: PLN.Część NR: 31   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Napmed-2,, ul. Elbląska 69,, 10-672 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135,30
Oferta z najniższą ceną: 135,30 / Oferta z najwyższą ceną: 135,30
Waluta: PLN.Część NR: 37   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Techniki Medycznej, ul. Żołnierska 18,, 10-561 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 104,55
Oferta z najniższą ceną: 104,55 / Oferta z najwyższą ceną: 104,55
Waluta: PLN.Część NR: 41   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Techmed Zakład Techniki Medycznej,, ul. Metalowa 7a,, 10-603 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92,25
Oferta z najniższą ceną: 92,25 / Oferta z najwyższą ceną: 93,48
Waluta: PLN.Część NR: 42   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Techniki Medycznej,, ul. Żołnierska 18,, 10-561 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99,63
Oferta z najniższą ceną: 99,63 / Oferta z najwyższą ceną: 99,63
Waluta: PLN.Część NR: 43   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Techniki Medycznej,, ul. Żołnierska 18,, 10-561 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6380,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110,70
Oferta z najniższą ceną: 110,70 / Oferta z najwyższą ceną: 135,30
Waluta: PLN.Część NR: 44   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Techniki Medycznej,, ul. Żołnierska 18,, 10-561 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1740,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99,63
Oferta z najniższą ceną: 99,63 / Oferta z najwyższą ceną: 135,30
Waluta: PLN.Część NR: 59   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Napmed-2,, ul. Elbląska 69,, 10-672 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7540,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 135,30
Oferta z najniższą ceną: 135,30 / Oferta z najwyższą ceną: 135,30
Waluta: PLN.Część NR: 70   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Techmed Zakład Techniki Medycznej,, ul. Metalowa 7a,, 10-603 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7540,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 129,15
Oferta z najniższą ceną: 129,15 / Oferta z najwyższą ceną: 129,15
Waluta: PLN.Część NR: 74   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Techmed Zakład Techniki Medycznej,, ul. Metalowa 7a,, 10-603 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 110,70
Oferta z najniższą ceną: 110,70 / Oferta z najwyższą ceną: 110,70
Waluta: PLN.Część NR: 75   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Techniki Medycznej,, ul. Żołnierska 18,, 10-561 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 113,16
Oferta z najniższą ceną: 113,16 / Oferta z najwyższą ceną: 113,16
Waluta: PLN.Część NR: 81   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Serwis Techniczny CKK ResQ,, ul. Leśna 24,, 05-501 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3480,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 694,95
Oferta z najniższą ceną: 694,95 / Oferta z najwyższą ceną: 694,95
Waluta: PLN.Część NR: 82   Nazwa: naprawa i przeglądy pozagwarancyjne sprzętu medycznego.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GE Medical System Polska,, ul. Wołoska 90,, 02-583 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 959,40
Oferta z najniższą ceną: 959,40 / Oferta z najwyższą ceną: 959,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Sprzedaż kwartalnika " Nowoczesna Plebania "
Ruchomości, oferty biznesowe, inne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Staszów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH