PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o...

Gmina Leszno

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Leszno / mazowieckie

Numer ogłoszenia

14981/2015

Opis

Leszno: Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej.
Numer ogłoszenia: 14981 - 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 423972 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie, tel. 22 7258005, 7259035, 7258452, faks 22 7258552.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy dróg gminnych w tym: naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego, naprawa ubytków w drogach o nawierzchni bitumicznej, naprawa nawierzchni w kostce betonowej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Naprawa dróg gruntowych będzie polegać na:
- uzupełnieniu punktowych, sezonowych ubytków w drogach gruntowych kruszywem łamanym
o frakcji 0-31,5 mm, betonem kruszonym o frakcji 32-63mm,
- wyrównywaniu nierówności, kolein, następnie profilowaniu poprzecznym ze spadkiem
dwustronnym dla lepszego odprowadzania wód deszczowych i zagęszczeniu walcem.
2. Do naprawy dróg gruntowych będzie używany beton kruszony o frakcji 32-63mm bez zanieczyszczeń obcych tj. drut, metal, szkło, śmieci, gazobeton, cegła. Dopuszcza się tylko beton kruszony z odsiewu kruszarki.
Zakres prac:
- dowóz zakupionego betonu kruszonego na remontowane drogi,
- rozładunek gruzu we wskazane miejsca na drogę,
- wyrównanie mechanicznie i ręcznie,
- wałowanie.
Na wbudowany materiał wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów dopuszczających do stosowania go w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych.
3. Do naprawy dróg gruntowych będzie także wykorzystywane kruszywo drogowe łamane
o frakcji 0-31,5 mm bez domieszki gliny z aktualnym atestem potwierdzającym dopuszczenie do stosowania w robotach drogowych dostarczanym do każdej partii kruszywa.
Zakres prac:
- dowóz zakupionego kruszywa na remontowane drogi,
- rozładunek kruszywa we wskazane miejsca na drogę,
- wyrównanie mechanicznie i ręcznie,
- wałowanie.
4. Profilowanie dróg równiarką, na których powstały nierówności, wygórowania oraz koleiny.
W czasie profilowania równiarka powinna:
- wyrównać nierówności ziemią otrzymaną przez ścięcie kolein,
- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein,
- uporządkować teren i wyrównać mechanicznie i ręcznie,
- wałowanie.
Zaleca się profilowanie dróg przy pomocy równiarki samojezdnej. Powstały w wyniku równania nadmiar ziemi tworzący tzw. wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie gromadziła się woda. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywiezienia powstałego nadmiaru ziemi.
5. Naprawa dróg w destrukcie asfaltowym będzie polegała na uzupełnianiu ubytków.
Zakres remontu drogi w destrukcie:
- wbudowanie destruktu asfaltowego w ubytkach powstałych w drogach,
- zagęszczenie wbudowanego materiału walcem stalowym wibracyjnym,
- jeżeli ubytek będzie znajdował się przy krawędzi drogi należy ręcznie go wyrównać,
- uporządkowanie terenu.
6. Naprawa ubytków recyklerem w nawierzchni bitumicznej o głębokości do 4 cm oraz naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej o głębokości od 4 cm do 8 cm.
Do wykonania recyklingu na gorąco w otaczarce należy stosować kruszywa w proporcjach
i o parametrach jakościowych zależnych od przeznaczenia przetworzonej mieszanki mineralno- bitumicznej oraz od właściwości kruszywa zawartego w materiale odzyskanym z nawierzchni asfaltowej, dla kategorii ruchu KR 1-2.
Przygotowanie do naprawy uszkodzonego miejsca na drogach o nawierzchni bitumicznej polegać będzie na:
- pionowym obcięciu krawędzi uszkodzenia nadając im kształt prostej figury geometrycznej,
- oczyszczeniu odsłoniętej podbudowy,
- skropieniu podbudowy emulsją bitumiczną,
- usunięciu wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- wyrównaniu i uzupełnieniu głębszych ubytków: warstwa materiału gruboziarnistego, następnie
drobnoziarnistego, staranne zagęszczenie,
- uzupełnienie ubytku masą bitumiczną,
- pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej,
- mechaniczne zagęszczenie wypełnionego ubytku.
Warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej należy układać na suchej lub wysuszonej powierzchni, zabrania się układania mieszanek w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, ujemna temperatura).
Przygotowanie uszkodzonego ubytku i jego uzupełnienie powinno być wykonane na grubość 4 cm. Jeżeli grubość ubytku jest mniejsza niż 4 cm, należy odkuć uszkodzone miejsce i wykonać naprawę tak, aby warstwa ścieralna miała 4 cm grubości.
Przygotowanie uszkodzonego wyboju i jego uzupełnienie powinno być wykonane dwuwarstwowo po 4 cm warstwy wiążącej i ścieralnej, łącznie 8 cm. Jeżeli grubość wyboju jest mniejsza niż 8 cm, należy przygotować uszkodzone miejsce do wypełnienia na grubość 8 cm.
Jeżeli głębokość wyboju jest większa niż 8 cm należy wykonać podbudowę o docelowej grubości 15 cm tak, aby wykonać dwie warstwy bitumiczne po 4 cm.
7. Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej remonterem.
8. Naprawa 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej:
a) chodnika,
b) jezdni.
9. Wykonywanie prac naprawczych przy użyciu koparko-ładowarki.
10. Drogi i ulice w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność przy istniejących urządzeniach np. takich jak: studnia kanalizacyjna, studzienka telekomunikacyjna, zasuwa wodociągowa.
W związku z wykonywanymi remontami może zajść potrzeba regulacji urządzenia w drodze gruntowej, czy też w drodze z destruktu.
Zamawiający wymaga wcześniejszego powiadomienia i uzgodnienia regulacji urządzeń typu studnia kanalizacyjna, zasuwa wodociągowa, studnia telekomunikacyjna z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy.
11. Zakupienie kruszywa, betonu kruszonego, destruktu, masy bitumicznej i transport we wskazane miejsca będzie w zakresie Wykonawcy.
12. Zamawiający przewiduje następujące ilości: około 80.000 m2 dróg gruntowych do równania, około 10.000 m2 ubytków w drogach z destruktu, 1.200 m2 ubytków w nawierzchniach z masy bitumicznej.
13. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości napraw ze względu np. na zniszczenie dróg poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne, duże, długotrwałe, nienormatywne opady deszczu, rozjeżdżenie dróg gruntowych, ubytki w drogach z destruktu. Możliwość zawarcia umowy na roboty uzupełniające.
14. Wbudowanie kruszywa dostarczonego na miejsce nastąpi po uprzedniej akceptacji przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Grabowski Krzysztof, Kaźmierów 41, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 426149,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 283,65
Oferta z najniższą ceną: 283,65 / Oferta z najwyższą ceną: 393,39
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych oraz materiałów higienicznych dla Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
wymianę wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych w budynku PUW w Gdańsku, ul .Okopowa 21/27 i w Gdyni, ul. Legionów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Rewitalizacja zabytkowych kapliczek Gminy Wadowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wadowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH