PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nieruchomość zabudowana budynkiem dydaktyczno - laboratoryjnym

AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-16

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

31720328

Powierzchnia

2 237 m2

Cena

6 600 000 zł

OpisAkademia Medyczna
we Wrocławiu
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy pl. bp. Nankiera 1, oznaczonej ewidencyjnie jako: działka nr 54/1, AM-26, obręb Stare Miasto, o powierzchni 750 m2, zabudowanej budynkiem dydaktyczno-laboratoryjnym o łącznej powierzchni użytkowej 2237 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WRIK/00044766/7.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1753/02. Nieruchomość położona jest w strefie centrum wielkomiejskiego Wrocławia, na szlaku z Rynku na Ostrów Tumski. Budynek stanowi część zwartego kompleksu zabudowań o podobnym charakterze. Gotyckie pomieszczenia w budynku przy pl. Nankiera 1 zostały wpisane do rejestru zabytków - decyzja nr 103 z dnia 14.02.1962 r. Wpis zabytku został przeniesiony do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa pod nr A/3145/103. Budynek posiada przyłącza elektroenergetyczne, cieplne z węzłem cieplnym, gazowe, wodno-kanalizacyjne i telefoniczne. Aktualnie wykorzystywany jest na cele dydaktyczne.
Cena wywoławcza: 6 600 000,00 zł Wadium: 660 000 zł
prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu na Wyspie Tamka 1, oznaczonej ewidencyjnie jako: działka nr 18 o powierzchni 1807 m2, AM -26, Obręb plac Grunwaldzki, zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 1 358,50 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WRIK/00181260/2.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XIII/442/99 r.
Nieruchomość położona jest w strefie centrum wielkomiejskiego Wrocławia, na szlaku z Rynku na Ostrów Tumski. Nieruchomość przy ul. Tamka 1 jako fragment obszaru stanowiącego "Teren Wysp Odrzańskich: Tamki, Piaskowej, Słodowej, Bielarskiej i Tumskiej w granicach ulic: Wieczorka - Sienkiewicza - z pl. Bema wraz z zabudową układem komunikacji oraz zarysem wód" podlega ochronie konserwatora zabytków na podstawie decyzji z dnia 12.05.1967 r. - nr rejestru 213. Budynek posiada przyłącza elektroenergetyczne, cieplne z węzłem cieplnym, gazowe, wodno-kanalizacyjne i telefoniczne. Aktualnie wykorzystywany jest na cele dydaktyczne.
Cena wywoławcza: 10 500 000,00 zł Wadium: 1 050 000 zł
Przetargi na sprzedaż obu opisanych wyżej nieruchomości odbędą się w siedzibie Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, w dniu 19.06.2012 o godz. 10.00, budynek A-1, sala nr 12.
Wadium należy wpłacić do 15.06.2012 na konto: Akademia Medyczna we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1, Bank Zachodni WBK S.A. nr 72 1090 2402 0000 0006 3000 0428.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania: oryginału dowodu wniesienia wadium, dokumentu tożsamości, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualnego dokumentu rejestrowego oraz pełnomocnictwa do udziału w przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed rozpoczęciem przetargu do złożenia oświadczenia, iż zapoznali się z warunkami przetargu oraz że znany jest im stan techniczny nieruchomości i nie wnoszą w tej sprawie uwag i zastrzeżeń
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Na podstawie art. 5a ust 1 art. 5b Ustawy z dnia 8 sierpnia 1966 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. nr 106, poz. 493 z późn. zmianami) sprzedający zobowiązany jest uzyskać zgodę Skarbu Państwa na zbycie przedmiotowej nieruchomości. Wniosek o zgodę na zbycie składany będzie niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy i sporządzeniu projektu umowy sprzedaży zaparafowanej przez obie strony umowy.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Akademię Medyczną nie później niż w przeddzień zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia w terminie oznaczonym, traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty oraz złożone wadium.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Akademia Medyczna zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn na każdym jego etapie.
Przetarg prowadzi Komisja przetargowa.
Tryb prowadzenia przetargu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z dnia 22 września 2004 r.).
Więcej informacji: http://www.am.wroc.pl/sprzedaz
31720328

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Częstochowy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Częstochowa
(śląskie)
spr nr 77/WTD/SGGW/2014 Dostawa zestawu elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa rolek termicznych biletów do urządzeń typu PARKEON STELIO SOLAR TX pobierających opłaty za postój w strefie płatnego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH