PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym położona w Wodzisławi Śl.

URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wodzisław śląski / śląskie

Numer ogłoszenia

32464638

Powierzchnia

3 328 m2

Cena

545 000 zł

OpisOGŁOSZENIE O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA WODZISŁAWIA ŚL.
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wodzisławiu Śl. przy
ul. Pszowskiej 2a, mapa 2, obręb Wodzisław, oznaczonej jako działka nr 3485/183, użytek Bi, Lz, o pow. 3328 m2, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00007232/5.
Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).
Część ww. nieruchomości obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości 545.000,00 zł
Wadium 109.000,00 zł
Minimalne postąpienie 5.450,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
1. Nieruchomość położona jest w centrum miasta przy ul. Pszowskiej 2a w Wodzisławiu Śl.,
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, przedszkole oraz szkoła. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej. Nieruchomość zabudowana jest budynkami pełniącymi funkcję użytkową. Dojazd do nieruchomości przewidziany jest od drogi publicznej - ul. Pszowskiej,
po terenie działek stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. oznaczonych jako działki nr 2892/181, nr 2895/181, stanowiących użytek dr oraz po części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3484/183, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl., na której zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem zbycia oznaczonej jako działka nr 3485/183. Nabywca nieruchomości ustalony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miasta Wodzisławia Śl. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 10.000,00 zł netto + 23% podatku VAT w wysokości 2.300,00 zł, tj. łącznie kwoty 12.300,00 zł brutto płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
2. Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisławia Śl. CENTRUM Stare Miasto z obrzeżami II etap, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Wodzisławia Śl. nr XVI/315/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl.
nr 20, poz. 450 z dnia 11 kwietnia 2001 r. teren, na którym położona jest nieruchomość, oznaczony jest symbolem planu  51MW/UG/UK/K - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług gastronomii, tereny usług kultury oraz tereny parkingów.
Zapis symbolu planu  55ZI - oznacza, że podstawowym przeznaczeniem tego terenu jest adaptacja i zachowanie funkcji izolacyjnej i estetycznej zieleni istniejącej na skarpach terenowych.
1
3. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 21 sierpnia 2012 r.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4, sala 23, piętro I.
Wadium w wysokości  109.000,00 zł należy wnieść do dnia  27 sierpnia 2013 r.
w formie pieniężnej przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao SA.
5. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyznaczonym terminie, osobiste stawiennictwo oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:
a) dowodu wpłaty wadium,
b) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu
z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważność 3 miesiące od daty sporządzenia), zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczenie pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem", opatrzone aktualną datą
i poświadczone podpisem osoby upoważnionej,
c) oświadczenia drugiego współmałżonka, zawierające zgodę na nabycie w jego imieniu nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku niemożliwości uczestnictwa w przetargu drugiego małżonka,
d) promesy MSWiA, zawierającej zezwolenie na zakup nieruchomości będących przedmiotem przetargu w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 54 poz. 245 ze zm.),
e) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości, uzgodnieniami branżowymi oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
Nieprzedłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów wymienionych w pkt a-e skutkować będzie niedopuszczeniem oferenta do uczestnictwa w przetargu.
7. Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
- w przypadku konieczności wycinki drzew, których wiek przekracza 10 lat, Nabywca zobowiązany jest do dokonania ich inwentaryzacji i uzyskania zgody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. na ich wycinkę.
- Nabywca zobowiązany jest na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie terenu. W zależności od charakteru użytkowania nieruchomości Nabywca we własnym zakresie uzyska indywidualne zapewnienia dostawy mediów.
2
8. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu podlega:
- zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości dla wygrywającego przetarg
w momencie zawarcia umowy notarialnej,
- zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
- przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, tj. najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium oraz jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.
10. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości oraz z ustanowieniem służebności gruntowej.
11. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z ważnych powodów, niezwłocznie podając do publicznej wiadomości informacje
o odwołaniu przetargu oraz przyczynę jego odwołania.
12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., tel. 32 4590507 lub 32 4590509.
13. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. pod adresem: bip.wodzislaw-slaski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl. przy ul. Bogumińskiej 4B.
32464638

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH