PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Nr sprawy 170/ZP/13 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 200 000 EURO na świadczenie usług telefonii analogowej oraz...

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

222221/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 222221 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 215707 - 2013 data 16.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, fax. 042 6895911.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie poprzez zawarcie pisemnego aneksu w następujących sytuacjach: a) podwyższenie stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. b) obniżenie stawki podatku VAT, przy czy zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. c) zmiany ceny netto oferowanej usługi, jeden raz w roku w odstępach co najmniej 12 miesięcy, w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmian cen towarów i usług podawanych oficjalnie przez GUS na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przy czym pierwsza zmiana nastąpi nie wcześniej niż po upływie roku od zawarcia umowy. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz udokumentowania przez jedną ze stron umowy zmiany wskaźnika wraz z e wskazaniem źródła zmiany d) w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, polegających na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych usług telekomunikacyjnych albo nowego sposobu świadczenia usług telekomunikacyjnych, skutkującej dla Zamawiającego możliwością pozyskania korzystniejszych warunków świadczenia usług niż określone niniejszą umową, dopuszczalna jest zmiana warunków umowy. e) zmiany cen na korzyść Zamawiającego. 2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie poprzez zawarcie pisemnego aneksu w następujących sytuacjach:
a) podwyższenie stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy, strony mogą zawrzeć aneks, mocą którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian.
b) obniżenie stawki podatku VAT, przy czy zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego.
c) zmiany ceny netto oferowanej usługi, jeden raz w roku w odstępach co najmniej 12 miesięcy, w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmian cen towarów i usług podawanych oficjalnie przez GUS na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przy czym pierwsza zmiana nastąpi nie wcześniej niż po upływie roku od zawarcia umowy. Każdorazowa zmiana wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz udokumentowania przez jedną ze stron umowy zmiany wskaźnika wraz z e wskazaniem źródła zmiany
d) w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, polegających na wprowadzeniu przez Wykonawcę nowych usług telekomunikacyjnych albo nowego sposobu świadczenia usług telekomunikacyjnych, skutkującej dla Zamawiającego możliwością pozyskania korzystniejszych warunków świadczenia usług niż określone niniejszą umową, dopuszczalna jest zmiana warunków umowy.
e) zmiany cen na korzyść Zamawiającego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93 - 513 Łódź Kancelaria Szpitala..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 93 - 513 Łódź Kancelaria Szpitala..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Sprzedaż kwartalnika " Nowoczesna Plebania "
Ruchomości, oferty biznesowe, inne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Staszów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH