PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

obsługę remontową i eksploatacyjną dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w 2012 r.

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stargard Szczeciński / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

9344/2012

Opis

Stargard Szczeciński: obsługę remontową i eksploatacyjną dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 9344 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 415094 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Stargard Szczeciński, ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5784881, faks 091 5784889.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: obsługę remontową i eksploatacyjną dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w 2012 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: obsługa remontową i eksploatacyjną dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. 2. Zamówienie składa się z dwóch części (zadań). Teren miasta Stargardu Szczecińskiego podzielony został na dwa obszary działania: obszar 1 (zadanie nr 1) - obejmujący drogi gminne położone na północny wschód od linii kolejowej Poznań -Szczecin, obszar 2 (zadanie nr 2) - obejmujący drogi gminne położone na południowy zachód od linii kolejowej Poznań -Szczecin. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (wykonawca może złożyć ofertę na wybrane jedno zadanie lub odrębnie złożyć ofertę na zadanie 1 i odrębnie na zadanie 2). Zamawiający dokona wyboru wykonawców oddzielnie na każde z zadań. 3. Określenie przedmiotu zamówienia (dotyczy obu zadań): 1) wykonywanie remontów cząstkowych i usług eksploatacyjnych na wszystkich drogach będących w zarządzie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński (w tym również dróg nie posiadających statusu dróg publicznych) w 2012r. w zakresie robót i czynności opisanych w załączniku do siwz; 2) świadczenie zamówienia również na innych drogach, które Zamawiający przejmie w zarządzenie po terminie wszczęcia niniejszego postępowania do końca okresu realizacji umowy; 3) wykonywanie innych robót remontowo-eksploatacyjnych, nie wymienionych w załączniku do siwz, niezbędnych dla właściwego utrzymania dróg ( w tym robót polegających na remoncie lub przebudowie wykraczających po za remonty cząstkowe) 4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: 1) łączna długość dróg gminnych podlegających eksploatacji - ~75 km, z czego przynależnych: zadaniu I ~ 30 km, zadaniu II ~45 km 2) orientacyjna wielkość planowanych nakładów przeznaczonych na realizację zamówienia w 2012r: a) remonty cząstkowe i usługi eksploatacyjnych: dla zadania I ~ 300 tys zł brutto, dla zadania II ~400 tys. zł brutto - podane kwoty należy traktować jako minimalne - rzeczywiste kwoty mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb remontowych oraz możliwości finansowych Zamawiającego; b) roboty opisane w p. 3 ppkt 3): dla zadania I nie więcej niż 150 tys. zł brutto, dla zadania II nie więcej niż 200 tys. zł brutto (konkretne kwoty jakie Zamawiający przeznaczy na wykonanie tych robót wynikać będą z bieżących potrzeb remontowych oraz możliwości finansowych Zamawiającego ) 5. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót cząstkowych opisuje załącznik do siwz. Do wykonywanych robót zastosowanie mają specyfikacje techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót drogowych opracowane przez GDDKiA. 2) Szczegółowy wykaz dróg publicznych podlegających zamówienia opisują załączniki do siwz 3) Remonty cząstkowe obejmują usuwanie lokalnych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji nawierzchni i oznakowania. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania w ramach zawartej umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, wykonywania prac remontowych wykraczających poza remonty cząstkowe. 5) Eksploatacja pasów zieleni będących w granicach pasa drogowego, oczyszczanie terenu i utrzymanie zimowe nawierzchni drogowych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wielkości przewidywanych ilości poszczególnych robót i usług określonych w załączniku do siwz stosownie do aktualnych potrzeb i posiadanych środków finansowych 6. Pozostałe obowiązki i czynności Wykonawcy wchodzące w zakres zamówienia (obowiązki ogólne), a w tym m.in.: 1) Wykonywanie robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska, bhp. 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawna i materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów. 3) W zakres zamówienia wchodzi również bieżąca kontrola stanu technicznego oznakowania drogowego oraz nawierzchni ulic, chodników i wjazdów realizowana przez przeglądy cykliczne co najmniej trzy razy w tygodniu. 4) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkodzenie należy zabezpieczyć, oznakować i o fakcie niezwłocznie poinformować inspektora. Pozostałe uszkodzenia należy zgłaszać najpóźniej następnego dnia po wykonanym przeglądzie z propozycją sposobu i terminu wykonania naprawy. 5) Wykonawca winien zapewniać możliwość zabezpieczenia miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego lub pieszego, po godz. 15 oraz w soboty i niedziele). Przystąpienie do czynności zabezpieczających winno następować niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu na wskazany przez wykonawcę numer kontaktowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej na rzecz zamawiającego. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie w zakresie działalności prowadzonej na rzecz zamawiającego w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia tj. od 1 stycznia 2012 r. 7) Wykonawca nie ponosi jedynie odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia w wyniku aktów wandalizmu lub skutków nieprzewidywalnych zdarzeń (np. wypadki, skrajne warunki pogodowe itp.) 7 Zakres możliwości dokonywania zmiany umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy). Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian w umowie. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stargard.pl dział informator miejski/zamówienia publiczne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: obsługę remontową i eksploatacyjną dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w 2012 r. - Zadanie I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 510000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 443661,00
Oferta z najniższą ceną: 443661,00 / Oferta z najwyższą ceną: 625504,82
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: obsługę remontową i eksploatacyjną dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w 2012 r. - Zadanie II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane MAXBUD, ul. Łabędzia 22, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 510000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 446188,65
Oferta z najniższą ceną: 446188,65 / Oferta z najwyższą ceną: 625504,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie projektów budowlanych dróg w Nadlenictwie Lubaczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30000 litrów w roku 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH