PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie

Wójt Gminy Wodynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wodynie / inne

Numer ogłoszenia

126423/2014

Opis

Wodynie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie
Numer ogłoszenia: 126423 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146444 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, woj. , tel. 0 25 631 26 58, faks 0 25 631 26 58.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wodynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie całej masy odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wodynie sprzed posesji indywidualnych od każdego gospodarstwa domowego, gromadzonych w sposób selektywny jak i zmieszany, niezależnie od warunków atmosferycznych, transportu i unieszkodliwiania odpadów
2.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013, poz. 1399 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, a także zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego, przyjętego Uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami z późniejszymi zmianami.
3.Wykonawca będzie dokonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników i worków oraz odbioru zebranych selektywnie odpadów komunalnych i popiołu w workach lub pojemnikach dla poszczególnych miejscowości Gminy Wodynie sprzed posesji indywidualnej od każdego gospodarstwa domowego.
4.Zamówienie obejmuje również:
1)dostawę pojemników i worków na odpady niesegregowane oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki worków na odpady zebrane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez zamawiającego w odpowiedniej ilości i oznakowaniu,
2)wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonego na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Oleśnica oraz wywóz z tego Punktu stosownie do potrzeb;
3)zbiórkę w formie objazdowej i wywóz w terminie obowiązywania umowy, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów budowlanych.
5.Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część SIWZ.
6.Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem równoważny.
7.Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy,
8.Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez siebie lub podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania Wykonawcy lub podwykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.
2)Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zamówienia przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie Wykonawca.
9.Wymagania stawiane Wykonawcy:
1)Wykonawca jest zobowiązany do:
a)zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty,
b)sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu na wniesienie odwołania,
2)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3)Zamawiający zaleca wizytę (objazd) miejsc realizacji zamówienia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka świadczenia usług oraz uzyskania i zweryfikowania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PUK SERWIS-Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143946,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 242591,76
Oferta z najniższą ceną: 242591,76 / Oferta z najwyższą ceną: 621000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gazów medycznych dla SPS ZOZ Zdroje
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czersk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH