PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin

Gmina Borzęcin

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Borzęcin / małopolskie

Numer ogłoszenia

225218/2013

Opis

Borzęcin: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin
Numer ogłoszenia: 225218 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169186 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borzęcin, , 32-825 Borzęcin, woj. małopolskie, tel. 014 684-61-08, faks 014 684-63-72.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Borzęcin.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Borzęcin.
1. Zakres usługi obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Borzęcin:
1)odpadów komunalnych zmieszanych (mokrych) (kod 20 03 01),
2)odpadów komunalnych suchych zebranych selektywnie tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kody z grupy 20 i podgrupy 15 01),
3)odpadów ulegających biodegradacji ( kody 20 01 08, 20 02 01),
4)odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07),
5)zużytych opon (kod 16 01 03),
6)zużytej odzieży (kod 20 01 10),
7)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36),
8)odpadów niebezpiecznych (kody z grupy 20),
9)organizacji i prowadzenia na terenie gminy Borzęcin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Borzęcin.
UWAGA! Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody 17 01 01, 17 01 02,
17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03) nie wchodzi w zakres przetargu ale obowiązkiem Wykonawcy jest odbiór tych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za dodatkową opłatą.
2. Częstotliwość odbioru odpadów:
1) Odpady komunalne zmieszane (mokre) odbierane będą z częstotliwością 2 razy na miesiąc.
2) Odpady komunalne zebrane selektywnie tj, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
3) Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą w ramach tak zwanej wystawki przydomowej 2 razy w roku.
4) Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyta odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne odbierane będą w ramach tak zwanej wystawki przydomowej z częstotliwością 2 razy w roku.
3. Sposób odbioru odpadów:
Na terenie gminy obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych:
1) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane, mokre) odbierane będą z pojemników o pojemności 60 l, 120 l lub 240 l od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Pojemniki wystawione będą przed posesję z możliwością dojazdu w dniu zbiórki odpadów zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę oraz uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaopatrzenia się w ww. pojemniki na danych nieruchomościach oraz do utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2) Odpady komunalne suche zebrane selektywnie tj, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą w workach o pojemności 120 l wystawionych przed posesję z możliwością dojazdu w dniu zbiórki odpadów zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę oraz uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem.
3) Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą w pojemnikach lub workach wystawionych przed posesję z możliwością dojazdu w dniu zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie.
4) Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyta odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne odbierane będą w ramach tak zwanej wystawki przydomowej z posesji z możliwością dojazdu w dniu zbiórki odpadów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:
1.Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i uzupełnianie w dniu odbioru odpadów na własny koszt worków na odpady suche z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin i w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, przy założeniu braku limitu ilości odbieranych suchych odpadów segregowanych. Wprowadza się pięć rodzajów worków na: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - muszą być oznaczone kolorystycznie, oznakowane w logo Wykonawcy oraz zawierać informację o sposobie korzystania z nich. Worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ilościach zapewniających rozpoczęcie funkcjonowania systemu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dnia 30.06.2013 r.
2. Wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie kwartalnych sprawozdań zawierających: 1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane, 2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;4) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów);4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 1) po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania umowy wykaz wszystkich posesji od których zostały odebrane odpady komunalne, wraz ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników z jakich od nich odpady odebrano oraz wykaz właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów); 2) po zakończeniu kwartału informację z PSZOK zawierającą: wykaz posesji, z których mieszkańcy dostarczyli odpady zebrane selektywnie, ich rodzaj i ilość oraz sposób zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane, 3) w uzasadnionych wypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów. 5. W zakresie organizacji i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanego na terenie wskazanym przez Zamawiającego, tj.: w miejscowości Borzęcin na dz. nr 4348/1, na terenie zadaszonym, utwardzonym, ogrodzonym, oświetlonym oraz dozorowanym (koszt dzierżawy terenu ponosi Zamawiający):1) przyjmowanie następujących odpadów w PSZOK-u (również w workach innych niż przekazane od Wykonawcy):
a)papier,
b)szkło,
c)tworzywa sztuczne,
d)metale,
e)opakowania wielomateriałowe,
f)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
2) zapewnienie minimalnego wyposażenia punktu w kontenery/pojemniki lub wydzielone segmenty do oddzielnego gromadzenia ww. wyselekcjonowanych frakcji odpadów,3) zapewnienie następującego czasu działania punktu, t.j.:
a) PSZOK powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy,
b) PSZOK powinien być czynny w każdą sobotę w godzinach od 800 do 1300 oraz
dodatkowo 2 dni w tygodniu w godz. od 800 do 1600.
4) prowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów:
Wykonawca ma obowiązek przyjąć wymienione w punkcie 1) odpady dostarczone przez mieszkańców gminy Borzęcin. Dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów Wykonawca ma obowiązek odnotować dostarczenie odpadów w ewidencji wraz ze wskazaniem posesji/właściciela nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK.
5)utrzymanie w czystości i porządku na terenie PSZOK. Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź segmentu, przekazywane do instalacji odzysku.
6. W zakresie wymagań dotyczących pojemników na odpady komunalne zmieszane (mokre): 1) umożliwienie właścicielom nieruchomości zakupu, wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych (mokrych).
2) zawarcia odrębnej umowy (poza przedmiotem niniejszego zamówienia)
z właścicielami nieruchomości, jeżeli zgłoszą oni potrzebę wynajmu, dzierżawy lub
innej formy dysponowania pojemnikami, bez ponoszenia przez Gminę z tego tytułu żadnych kosztów.
3) powiadomienie Gminy w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane (mokre) odpady komunalne i powiadomić o tym Gminę. Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność dokumentację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną) na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty.
7. W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych:
1) dokonywanie odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zgodnie z określonym
przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramem,
2) przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu
harmonogramu, nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Wszelkie
zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian
jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne
opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne.
We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej
ustnym, uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany
umowy,
3) określenie w harmonogramie godzin, w jakich może się odbywać odbiór odpadów
z posesji indywidualnych.
8. W zakresie ilości odbieranych odpadów komunalnych:
1) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących ilości odpadów:
a)odpadów komunalnych zmieszanych (mokrych) - w każdej ilości (szacuje się
około 40l/miesiąc/mieszkańca),
b)papieru - w każdej ilości,
c) szkła - w każdej ilości,
d) tworzyw sztucznych- w każdej ilości,
e) metalu - w każdej ilości,
f) opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości,
2) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów zebranych w sposób selektywny obejmujacy: odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużytą odzież, odpady niebezpieczne zgromadzone w ramach organizowanych zbiórek okresowych (2 razy w roku) - w każdej ilości.
9. W zakresie transportu odpadów komunalnych:
1) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi (mokrymi) odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości,
2) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
3) odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów
poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone
na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża
to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców,
4) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę.
10. W zakresie zagospodarowania odpadów:
1) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych (mokrych) odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, dla II Regionu Tarnowskiego.
2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
11. Inne obowiązki Wykonawcy:
1) wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy Borzęcin do niezbędnego minimum,
2) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania
umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe
i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak
w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie,
3) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami
wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu,
4) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie
posiadanej bazy magazynowo-transportowej (która w myśl Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma być
usytuowana na terenie Gminy Borzęcin, lub w odległości
nie większej niż 60 km od jej granicy, na terenie do którego podmiot
odbierający odpady komunalne posiada tytuł prawny),
5) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież
ochronną z widocznym logo firmy,
6) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd
do miejsc zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu
prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy
nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy,
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych
czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
8) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami i przepisami prawa,
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za
szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z
realizacją przedmiotu umowy z winy Wykonawcy,
10) wykazanie, w terminie 60 dni od podpisania umowy, gotowości funkcjonowania
PSZOK, w tym wymaganych decyzji.

Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty:
a) szacunkowa liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych stałych w Gminie - około 8 500,
b) powierzchnia gminy Borzęcin 102 km2,
c) szacunkowa liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Borzęcin - 2000 szt. (UWAGA! Ilość nieruchomości jest orientacyjna. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości miejsc odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie.)
d) sołectwa: Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Jagniówka, Waryś, Bielcza, Przyborów, Łęki
e) długość dróg dla obsługi mieszkańców - około 100 km
f) szacunkowa ilość odpadów komunalnych zmieszanych (mokrych) wytwarzanych przez jednego mieszkańca 40 l/ mk/ mies.
g) liczba worków 120 l na odpady suche zbierane selektywnie, przeznaczone do wyposażenia gospodarstw domowych,
- minimum 6 000 szt./miesiąc,
- maksimum 10 000 szt./miesiąc,
h) przewidywana ilość odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu gminy Borzęcin w okresie roku wynosić będzie:
- łącznie odpadów około 1 440 ton/rok, w tym:
- odpadów zmieszanych (mokrych) około 1100 ton/rok,
- odpadów suchych zbieranych selektywnie (w tym: papier, szkło,
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające biodegradacji, zużyte opony, zużyta odzież, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne): około 300 ton/rok,
- odpadów wielkogabarytowych: około 40 ton/rok.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CONTEKO Sp. z o.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 796481,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 441741,60
Oferta z najniższą ceną: 441741,60 / Oferta z najwyższą ceną: 711633,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonak wg części przedmiotu zamówienia: Część I - budowa oświetlenia ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czerwonak
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH