PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym...

Gmina Żabno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żabno / małopolskie

Numer ogłoszenia

131689/2014

Opis

Żabno: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska
Numer ogłoszenia: 131689 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120349 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żabno, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie, tel. 14 6456373, faks 14 6456420.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żabno w sektorze II obejmującym miejscowości: Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399), oraz z zapisami Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, którego wykonanie ogłoszone zostało uchwałą Nr XXV.398.12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r., oraz zmianami do uchwały Nr XXV.398.12 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego tj. Uchwała nr XXVIII.460.12 SWM z dnia 29 października 2012 r., Uchwała nr XXIX.482.12 SWM z dnia 26 listopada 2012 r., Uchwała nr XXXIII.560.13 SWM z dnia 25 lutego 2013 r., Uchwała nr XLIV.709.13 z dnia 2 grudnia 2013 r., Uchwała nr XLIX.785.14 z dnia 31.03., oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90.50.00.00-2 - Usługi związane z odpadami 90.53.30.00-2 - Usługi gospodarki odpadami 90.51.40.00-3 - Usługi recyclingu odpadów Informacje dotyczące II sektora Gminy Żabno 1. Powierzchnia Powierzchnia sektor II gminy Żabno wynosi ok.65 km2 2. Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców w sektorze II gminy Żabno wynosi wg zameldowania 9379 osoby, wg deklaracji - 7376 osoby w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej. Liczba osób zamieszkała w zabudowie jednorodzinnej - wg zameldowania 8817 osoby, wg deklaracji - 6902 osób Liczba osób zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - wg zameldowania 562 osoby, wg deklaracji - 474 osób Liczba nieruchomości w sektorze II gminy Żabno wynosi - 2264 Liczba nieruchomości jednorodzinnych wynosi - 2254 Liczba budynków wielorodzinnych w sektorze I gminy Żabno 10 szt. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 1200 Mg.12 miesięcy. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Żabno sektor I oraz ilość worków i pojemników nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego, z uwzględnieniem ilości odpadów wytworzonych przez wytwórców. Wykonawca przy określeniu wynagrodzenia a w oparciu o podane wielkości charakterystyczne uzna indywidualnie ilość odpadów i oceni wartość usługi nie żądając dodatkowego wynagrodzenia i/lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żabno - sektor II i zagospodarowanie w instalacji regionalnej odpowiedniej dla regionu tarnowskiego wskazanych rodzajów odpadów komunalnych. Worki na odpady segregowane zapewnia Wykonawca natomiast pojemniki do gromadzenia pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych w poszczególnych posesjach zapewniają właściciele nieruchomości. Szczegółowe dane dotyczące ilości nieruchomości, wykaz miejsc, gdzie wystawiane będą pojemniki i worki z odpadami, ilość pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w pkt. II.D A. Zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany zbiórki odpadów komunalnych workowo-pojemnikowy. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 200301) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą gromadzone w pojemnikach 120 l i 240l. Pojemniki zabezpieczają właściciele poszczególnych nieruchomości. Ilość posesji objętych zbiórką odpadów oraz miejsce ich wystawiania do odbioru podano pkt. II.D i II.E.3. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę: co dwa tygodnie. 2. Selektywnie zbierane odpady komunalne(papier, plastik, , szkło, metal) (kody 200101, 150101, 200102, 150107, 200139, 150102, 200140, 150104) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się 3 rodzaje worków: - żółty do gromadzenia odpadów z tworzywa sztucznego i metal, - niebieski na odpady z papieru, - zielony na odpady ze szkła, Worki zapewnia Wykonawca. Po podpisaniu umowy, przed pierwszym odbiorem odpadów Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi każdej nieruchomości po 2 worki koloru niebieskiego i zielonego oraz 3 worki koloru żółtego. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany z selektywnymi odpadami worek Wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. Przewidywaną ilość worków podano w pkt. II.D. Charakterystyka worków w pkt. II.C.1. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 1 raz w miesiącu. 3. Odpady biodegradowalne w tym odpady zielone( (kod 200108,200201) Worki w kolorze brązowym o parametrach ustalonych w pkt. II.C.1. zapewnia Wykonawca. Ilość niezbędnych worków wskazano w pkt. II.D. Ilość worków dostarczonych do poszczególnych nieruchomości ustalona będzie w porozumieniu z właścicielami nieruchomości i Zamawiającym. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zielonych - co 2 tygodnie. Po podpisaniu umowy, przed pierwszym odbiorem odpadów Wykonawca winien dostarczyć właścicielowi każdej nieruchomości po 2 worki koloru brązowego. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany z selektywnymi odpadami worek Wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. Nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w kompostowniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. 4. Popiół (kod 200199) Worki w kolorze czarnym o parametrach ustalonych w pkt. II.C.1. zapewnia Wykonawca. Ilość niezbędnych worków wskazano w pkt. II.D. Ilość worków dostarczonych do poszczególnych nieruchomości ustalona będzie w porozumieniu z właścicielami nieruchomości i Zamawiającym. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę popiołu - 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym (listopad - kwiecień) oraz raz na 3 miesiące w okresie letnim (lipiec - październik). W miesiącu wrześniu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zainteresowanym mieszkańcom po 2 worki na nieruchomość koloru czarnego do zbiórki popiołu. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany worek z popiołem Wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 5. Odpady wielkogabarytowe (kod 200307) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 200123, 200135, 200136).Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi i wyeksploatowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, objęta odrębnymi regulacjami. 6. Odpady budowlane Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo budowlane lub między właścicielami posesji a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami. B. Zabudowa wielorodzinna Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system odbioru odpadów gromadzonych w kontenerach i pojemnikach 1100 l usytuowanych w wyznaczonych miejscach. Odpady biodegradowalne odbierane będą w workach. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 200301) Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w kontenerach KP7 (7 m3). Kontenery zabezpieczają zarządcy poszczególnych nieruchomości. Ilość nieruchomości objętych zbiórką odpadów podano pkt. II.D Ustala się 5 punktów usytuowania kontenerów, wszystkie punkty zlokalizowane są na terenie miasta Żabna. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę kontenerów z poszczególnych punktów: - co dwa tygodnie z kontenerów usytuowanych w 3 punktach - 1 raz w miesiącu z kontenerów usytuowanych w 2 punktach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia dodatkowych wywozów kontenerów w ilości 10 szt. zgłoszeń w ciągu roku. 2. Selektywnie zbierane odpady komunalne (plastik, papier, szkło, metal, wielomateriałowe) (kody 200101, 150101, 200102, 150107, 200139, 150102, 200140, 150104, 150105) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w pojemnikach o obj. 1,1 m3. Pojemnik te zabezpiecza gmina. Wprowadza się 4 rodzaje pojemników: - żółty do gromadzenia odpadów z plastiku, - niebieski na odpady z papieru, - zielony na odpady ze szkła, - czerwony na odpady wielomateriałowe i metal. Ilość nieruchomości objętych zbiórką odpadów i ilość pojemników podano pkt. II.D Pojemniki ustawione będą w miejscach usytuowania kontenerów Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - 2 razy w tygodniu. 3. Odpady Biodegradowalne w tym odpady zielone(kod 200108,200201) Worki w kolorze brązowym o parametrach ustalonych w pkt. II.C.1. zapewnia Wykonawca. Ilość niezbędnych worków wskazano w pkt. II.D. Ilość worków dostarczonych do poszczególnych nieruchomości ustalona będzie w porozumieniu z zarządcą nieruchomości i Zamawiającym. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zielonych - co 2 tygodnie. Po podpisaniu umowy, przed pierwszym odbiorem odpadów Wykonawca winien dostarczyć zarządcy nieruchomości worki koloru brązowego w ilości uzgodnionej. Kolejne worki dostarczane będą w systemie: za każdy odebrany z selektywnymi odpadami worek Wykonawca pozostawia na posesji worek pusty. 4.Odpady wielkogabarytowe (kod 200307) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 200123, 200135, 200136) Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi i wyeksploatowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, objęte odrębnymi regulacjami. 5. Odpady budowlane. Gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo budowlane lub właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorstwami. C. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego Urządzenie do gromadzenia odpadów Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: - materiał - folia polietylenowa LDPE, - pojemność - 120 l, - kolor - żółty, niebieski, zielony, brązowy, o grubości min. 60 mikronów, - kolor czarny o grubości min. 80 mikronów, - nadruk - jednostronny o treści: worek żółty - PLASTIK i METAL, worek niebieski - PAPIER, worek zielony - SZKŁO, worek brązowy - ODPADY BIODEGRADOWALNE worek czarny - POPIÓŁ Wykonawca na 1 tydzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy na każdą nieruchomość instrukcję (ulotkę) uzgodnioną z zamawiającym dotyczącą prawidłowego segregowania wraz z harmonogramem odbioru. Ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów (worków) podano w pkt. II.D. 2. Sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia wykazano w opisie warunków udziału w postępowaniu. D. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie Budynki jednorodzinne Zbiórka odpadów odbywa się z zastosowaniem pojemników 120 l, 240 l oraz worków do selektywnej zbiórki. Liczba budynków jednorodzinnych -2254. Liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych pojemnościach: - 120 l - ok. 2100 szt. - 240 l lub 2 x 120 l - ok. 160 szt. Liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów: - żółte - ok. 55 000 szt. - niebieskie - ok. 28 000 szt. - zielone - ok. 41000 szt. - brązowe - ok. 55 000 szt. - czarne - ok. 28 000 szt. Budynki wielorodzinne Zbiórka odpadów zmieszanych odbywa się z wykorzystaniem kontenerów a odpadów selektywnych z wykorzystaniem pojemników o pojemności 1,1 m3 (pkt B.2) Ustala się 5 punktów usytuowania kontenerów, wszystkie punkty zlokalizowane są na terenie miasta Żabna Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę kontenerów z poszczególnych punktów: - co dwa tygodnie z kontenerów usytuowanych w 3 punktach - 1 raz w miesiącu z kontenerów usytuowanych w 2 punktach Kontenery obsługują 10 budynków wielorodzinnych zamieszkiwanych przez 700 osób. Ilość punktów w których ustawione są pojemniki na odpady selektywne: w miejscu usytuowania kontenerów - w każdym punkcie po 4 pojemniki. Pojemniki obsługują 10 budynków wielorodzinnych zamieszkiwanych przez wg zameldowania 562 osoby, wg deklaracji - 474 osób Liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów: - brązowe - ok. 5 000 szt. E. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia 1. Na 1 tydzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy na każdą nieruchomość harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w czasie realizacji zamówienia na podstawie wykazu nieruchomości objętych zbiórką w poszczególnych miejscowościach ( wykaz dostarczy Zamawiający). 2. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli wszystkich nieruchomości objętych zbiórką odpadów w worki niezbędne do gromadzenia odpadów segregowanych zgodnie z zapisem pkt. II.A.2. Na potwierdzenie dostarczenia worków Wykonawca winien posiadać potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości. 3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak również odpadów segregowanych wystawionych do drogi dojazdowej przed każdą nieruchomością. 4. Usługa będzie wykonywana w dni robocze w godzinach od 7:00 do 20:00. 5. Załadunek jak i transport odpadów odbywał się będzie za pomocą będącego w dyspozycji wykonawcy odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu. 6. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów sporządzonego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630) Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - zmieszane, zielone, segregowane oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po każdym kwartale. Niedotrzymanie terminu grozi karą zgodnie z zapisami umowy. 7. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 8. Odpady z terenu gminy Żabno sektor II dostarczane będą do instalacji regionalnych wyznaczonych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 9. W sytuacjach szczególnych Wykonawca na pisemne lub telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego zobowiązany jest do odbioru dodatkowych odpadów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o., ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 445188,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 354000,00
Oferta z najniższą ceną: 354000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 404928,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH