PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbieranie odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych na terenie Gminy Przechlewo, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Urząd Gminy Przechlewo

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przechlewo / pomorskie

Numer ogłoszenia

212279/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 212279 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208621 - 2014 data 02.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, woj. pomorskie, tel. 059 8334301, fax. 059 8334631.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przechlewo oraz ich transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.). Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. wraz z uchwalą zmieniającą nr 557/XXVII/13 z dnia 25.02.2013 roku i przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo przyjętego Uchwałą Nr 159/XXXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku wraz z uchwałą zmieniającą nr 184/XXXVI/2013 a dnia 25 marca 2013 roku. A. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1. Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców gminy Przechlewo wynosi około 6 323 osób (wg ewidencji ludności stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) Szacunkowa ilość gospodarstw domowych wynosi około: 1644 Miejscowość Ilość gospodarstw Czosnowo 10 Dąbrowa Człuchowska 62 Dobrzyń 6 Dolinka 2 Garbek 19 Jarzębnik 8 Kleśnik 5 Krasne 4 Lipczynek 10 Lisewo 35 Łubianka 13 Nowa Brda 9 Nowa Wieś 87 Pakotulsko 46 Nowiny 4 Pawłówko 60 Płaszczyca 88 Przechlewko 24 Przechlewko- Leśniczówka 1 Przechlewo 824 Rudniki 18 Sąpolno 163 Szczytno 89 Suszka 8 Szyszka 1 Trzęsacz 1 Wiśnica 1 Zawada 15 Zdrójki 4 Żołna 15 Ilości gospodarstw są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości gospodarstw z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć o ok. 5 % w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6 m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyżej wymienione zmiany nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Przechlewo w latach 2012, 2013 oraz 2014 (druga połowa 2013 r. i pierwsza połowa 2014r. - odebranych w ramach poprzedniego zamówienia publicznego). Rodzaj odpadu Ilość odpadów w 2012 [Mg] ilość odpadów w 2013/2014 [Mg] Niesegregowane odpady komunalne 882 382 Szkło, opakowania ze szkła 101 25 Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura 80 30 Zamawiający zastrzega, że są to dane uzyskane na podstawie dotychczasowego systemu odbioru odpadów i w stosunku do niniejszego zamówienia mają charakter poglądowy. 3. Istniejący system selektywnej zbiórki odpadów Na terenie Gminy istnieje 62 LPSZOK ( lokalne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ) wyposażone w 3 pojemniki, typu dzwon i pojemniki siatkowe o poj. 1,0 i 1,5 m3 do zbiórki opakowań szklanych, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali oraz papieru i tektury z kieszeniami na zużyte baterie. Dodatkowo w LPSZOK w Przechlewie na os. Juźkowa przy bloku nr 18, w Przechlewie na ul. Szkolnej przy budynku GOPS można oddać zużytą odzież, w Sąpolnie przy SP zużytą odzież, odpady wielkogabarytowe i ZSEE, a w Ośrodku Zdrowia w Przechlewie, ul. Człuchowska 12 - przeterminowane leki oraz strzykawki. Dwa razy (wiosną i jesienią) do roku odbywają się zbiórki odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), odpadów elektrycznych i elektronicznych (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) oraz opon (16 01 03). Zorganizowano również 3 PSZOK ( punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ) : a) Przechlewo, os. Juźkowa 7 (kotłownia) dla odpadów: szkło okienne, odpady wielkogabarytowe, ZSEE, gruz budowlany, opony, styropian opakowaniowy i budowlany (niezabrudzony), pojemniki ciśnieniowe. b) Przechlewo, ul. Człuchowska 61 (składowisko) dla odpadów: leki (zbierane również w LPSZOK w Ośrodku Zdrowia w Przechlewie, ul. Człuchowska 12, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, metale, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, ZSEE. c) Przechlewo, ul. Młyńska 44b (oczyszczalnia) dla odpadów zielonych Odpady do PSZOK mieszkańcy dostarczają własnym transportem. Obsługę LPSZOK i PSZOK nie obejmuje powyższe zamówienie publiczne. B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Na terenie gminy obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy, zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania całej ilości odpadów komunalnych stałych oraz odpadów selektywnie przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez odpadów selektywnie zebranych w 62 LPSZOK - lokalnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zebranych w 3 PSZOK - punktach selektywnej zbiórki odpadów, których opróżnianie nie obejmuje powyższy przetarg. W rozstawionych na terenie Gminy - LPSZOK- ach znajdują się pojemniki o poj. 1,0 i 1,5 m3 do zbiórki opakowań szklanych, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury z kieszeniami na zużyte baterie. Zamówienie nie obejmuje również 2 krotnej (w ciągu roku) zbiórki odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), odpadów elektrycznych i elektronicznych (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) oraz opon (16 01 03). C. Obowiązki ogólne 1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, w cenie świadczonej usługi, worków oraz pojemników na odpady segregowane zgodnie z przedmiotem zamówienia : a) worek zielony - z napisem SZKŁO : pojemność 120 l, folia LDPE , grubość co najmniej 70 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) w ilości minimum 1 szt. na 1 gospodarstwo. b) pojemnik żółty - z napisem PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE /PAPIER c) pojemnik na popiół - z napisem : POPIÓŁ Na workach musi widnieć adres i dane kontaktowe Gminy Przechlewo oraz Wykonawcy. Dodatkowo pojemniki oraz worki należy dostarczyć do nieruchomości gdzie właściciele lub zarządcy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów. Po zakończeniu zamówienia pojemniki stanowią własność wykonawcy. Dopuszcza się zastosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane z rozdziałem 3 § 6 powyższego regulaminu. 2. Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawia je w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. Liczba pojemników powinna odpowiadać liczbie gospodarstw domowych, za wyjątkiem pojemnika na popiół. Szacowana liczba wymaganych pojemników na popiół wynosi ok. 650. 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzupełnianie na własny koszt worków selektywnego zbierania szkła, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru zapełnionych worków, nowych pustych w dniu odbioru selektywnie zebranych. 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzupełnienie - dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej : a) pojemników do odpadów biodegradowalnych koloru brązowego typu biotainer o pojemności 240 litrów, wyposażone w 2 koła Pojemniki te należy dostarczyć do nieruchomości gdzie właściciele lub zarządcy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów zielonych. Po zakończeniu zamówienia pojemniki stanowią własność wykonawcy. 5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie co najmniej raz w miesiącu po 50 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów żółtych i czarnych oraz 30 sztuk worków zielonych - jako rezerwa do Urzędu Gminy Przechlewo. a) worek zielony - z napisem SZKŁO : pojemność 120 l, folia LDPE , grubość co najmniej 70 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) w ilości minimum 1 szt. na 1 gospodarstwo. b) worek żółty - z napisem PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER : pojemność co najmniej 120 l, folia LDPE , grubość co najmniej 60 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) c) worek czarny - z napisem : POPIÓŁ : pojemność co najmniej 60 l, folia LDPE , grubość co najmniej 70 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) 6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojemników 120 l, 240 l, 360 l (lub inna wielkość zgodnie z rozdziałem 3 § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo zał. do uchwały nr 159/XXXII/2012 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 20 grudnia 2012 r.), - które będzie mógł wydzierżawić bądź sprzedać właścicielom nieruchomości. 7. Zadania powyższe stanowią koszt wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy. 8. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w określonym kolorze, zgodnie z rozdziałem 3 § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo zał. do uchwały nr 159/XXXII/2012 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 20 grudnia 2012 r. Dopuszcza się zastosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane z rozdziałem 3 § 6 powyższego regulaminu. Na pojemnikach, o których mowa w pkt. 1 umieścić w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały napis o formacie minimalnym A4, w kolorze odpowiednim do danego rodzaju odpadów: pojemniki żółte - napis: PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER , pojemniki na popiół - napis: POPIÓŁ . 9. Rzeczywistą wielkość pojemników odbioru należy dostosować do ilości odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. (Wielkość pojemnika powinna co najmniej odpowiadać wielkości wskazanej w rozdziale 3 § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo zał. do uchwały nr 159/XXXII/2012 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 20 grudnia 2012 r.) 10. Wykonawca zobowiązany jest: a) odbierać wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, b) przekazać odbierane odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, d) opracować trasówki w taki sposób, aby odpady były zbierane na terenie Gminy Przechlewo i tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nie dopuszcza się zbierania odpadów z terenu innej gminy (dopełnianie). D. Obowiązki dotyczące poszczególnych typów zabudowy I. Zabudowa jednorodzinna 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) gromadzone będą w odrębnych pojemnikach. Pojemniki o poj. 110, 120 i 240 litrów - zabezpieczają właściciele poszczególnych nieruchomości dbając jednocześnie aby ilość pojemników była dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu odbioru. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę - 1 (jeden) raz w miesiącu. 2. Selektywnie zbierane odpady komunalne. Wykonawca dostarcza worki oraz pojemniki odpowiedniego koloru : a) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07) - worki koloru zielonego. Częstotliwość odbioru i wywozu odpadów przez Wykonawcę - 1 (jeden) raz w miesiącu. b) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39, 15 01 02) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz papier (15 01 01) zbierane łącznie - pojemniki koloru żółtego. Częstotliwość odbioru i wywozu odpadów przez Wykonawcę - 1 raz w miesiącu. c) Selektywnie zbierany popiół (20 01 99) - pojemniki. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę w miesiącach; - styczeń - kwiecień 2015 r. - 4 wywozy - październik - grudzień. 2015 r. - 3 wywozy - styczeń - kwiecień 2016 r. - 4 wywozy oraz dodatkowo 1 (jeden) raz na przełomie miesięcy; - maj - czerwiec 2015 r - 1 wywóz - sierpień - wrzesień 2016 r.- 1 wywóz Dopuszcza się przy selektywnej zbiórce odpadów zanieczyszczenia innymi odpadami w ilości do 25%. II. Zabudowa wielorodzinna (spółdzielnie, wspólnoty) 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) gromadzone będą w odrębnych pojemnikach. Pojemniki o poj. 110, 120, 240 i 1100 litrów zabezpieczają właściciele poszczególnych nieruchomości dbając jednocześnie aby ilość pojemników była dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu odbioru. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę : a) 1 (jeden) raz w tygodniu , w okresie kwiecień - wrzesień , b) co 2 (dwa) tygodnie w okresie październik- marzec. 2. Selektywnie zbierane odpady biodegradowalne (20 01 08, 20 02 01 - zielone- liście, trawa, obierki) - Pojemniki zabezpiecza Wykonawca po uzgodnieniu wielkości z właścicielami. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę : a) 1 (jeden) raz w tygodniu, w okresie kwiecień - wrzesień , b) co 2 (dwa) tygodnie w okresie październik- marzec. Po zakończeniu zamówienia pojemniki stanowią własność wykonawcy. Do zadań wykonawcy należy utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym ( obejmującym również ewentualne mycie i dezynfekcję) i technicznym pojemników. Dopuszcza się przy selektywnej zbiórce odpadów zanieczyszczenia innymi odpadami w ilości do 20 %. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to między innymi załadunku, przeładunku, transportu, uregulowania spraw związanych z bazą magazynowo-sprzętową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) oraz wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu południowo - zachodniego zgodnie z uchwałą nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i uchwalą zmieniającą nr 557/XXVII/13 z dnia 25.02.2013 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego. E. Wykaz ilości urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów a) Ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów: - worek zielony : SZKŁO - ok. 26.000 szt. - worek żółty: PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER - ok. 900 szt. - worek czarny : POPIÓŁ - ok 900 szt. b) ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: - pojemniki żółte: PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER - ok. 1.300 szt. - pojemniki na popiół : POPIÓŁ - ok. 650 szt. - pojemniki na odpady zielone (liście, trawa, obierki) - ok. 30 szt. c) Sprzęt techniczny pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych - ilość 1 szt. pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka bezpyłowa) o masie całkowitej powyżej 3,5 t - ilość 2 szt. pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych / selektywnych o masie całkowitej do 3,5 t - ilość 1 szt. system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów. system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych. narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. F. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych z których wykonywany będzie odbiór odpadów komunalnych. W przypadku zmian (zmniejszenia lub zwiększenia) w wykazie, o którym mowa powyżej Zamawiający każdorazowo będzie informował wykonawcę w formie pisemnej. b. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli wszystkich nieruchomości objętych zbiórką odpadów w worki oraz pojemniki niezbędne do gromadzenia odpadów przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym tj. dostarcza pojemniki na odpady zmieszane i selektywne oraz worki na szkło. Na potwierdzenie dostarczenia worków i pojemników przed pierwszym odbiorem, Wykonawca winien posiadać potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości lub jego przedstawiciela (umowa użyczenia). c, W trakcie wykonywania umowy - wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki i worki następuje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych. d. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, które po akceptacji Zamawiającego, dostarczy właścicielom nieruchomości w formie wydruków, a Zamawiający opublikuje na stronie internetowej www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/przechlewo e. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak również odpadów segregowanych wystawionych przed każdą nieruchomością. f. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. póz. 21), ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwalą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo przyjętego Uchwałą nr 159/XXXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku. g. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do soboty. h. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. i. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów. Ilość odpadów winna być podana w Mg (tonach). Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - (zmieszane, segregowane) oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca następującego po każdym kwartale. j. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. k, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą następujących dokumentów za miesiąc rozliczeniowy: 1. dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych przez uprawnionego przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (karta przekazania odpadów sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami), 2. wydruki wagowe potwierdzające ilość usuniętych odpadów, l. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji Wykonawca zobowiązany jest, po udokumentowaniu, do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Gminy i właściciela. Odebranie odpadów jest potwierdzeniem prawidłowej segregacji. m. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności; 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185 poz. 1243 ze zm.), 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), 3. uchwały nr XXVI/215/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo przyjętego Uchwałą nr 159/XXXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku 4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. n. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej...
W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Przechlewo oraz ich transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze k/Chojnic. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.). Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. wraz z uchwalą zmieniającą nr 557/XXVII/13 z dnia 25.02.2013 roku i przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo przyjętego Uchwałą Nr 159/XXXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku wraz z uchwałą zmieniającą nr 184/XXXVI/2013 a dnia 25 marca 2013 roku. A. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie 1. Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców gminy Przechlewo wynosi około 6 323 osób (wg ewidencji ludności stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) Szacunkowa ilość gospodarstw domowych wynosi około: 1644 Miejscowość Ilość gospodarstw Czosnowo 10 Dąbrowa Człuchowska 62 Dobrzyń 6 Dolinka 2 Garbek 19 Jarzębnik 8 Kleśnik 5 Krasne 4 Lipczynek 10 Lisewo 35 Łubianka 13 Nowa Brda 9 Nowa Wieś 87 Pakotulsko 46 Nowiny 4 Pawłówko 60 Płaszczyca 88 Przechlewko 24 Przechlewko- Leśniczówka 1 Przechlewo 824 Rudniki 18 Sąpolno 163 Szczytno 89 Suszka 8 Szyszka 1 Trzęsacz 1 Wiśnica 1 Zawada 15 Zdrójki 4 Żołna 15 Ilości gospodarstw są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości gospodarstw z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć o ok. 5 % w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6 m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyżej wymienione zmiany nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia wartości zamówienia - wynagrodzenie ryczałtowe. 2. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Przechlewo w latach 2012, 2013 oraz 2014 (druga połowa 2013 r. i pierwsza połowa 2014r. - odebranych w ramach poprzedniego zamówienia publicznego). Rodzaj odpadu Ilość odpadów w 2012 [Mg] ilość odpadów w 2013/2014 [Mg] Niesegregowane odpady komunalne 882 382 Szkło, opakowania ze szkła 101 25 Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, papier i tektura 80 30 Zamawiający zastrzega, że są to dane uzyskane na podstawie dotychczasowego systemu odbioru odpadów i w stosunku do niniejszego zamówienia mają charakter poglądowy. 3. Istniejący system selektywnej zbiórki odpadów Na terenie Gminy istnieje 62 LPSZOK ( lokalne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ) wyposażone w 3 pojemniki, typu dzwon i pojemniki siatkowe o poj. 1,0 i 1,5 m3 do zbiórki opakowań szklanych, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali oraz papieru i tektury z kieszeniami na zużyte baterie. Dodatkowo w LPSZOK w Przechlewie na os. Juźkowa przy bloku nr 18, w Przechlewie na ul. Szkolnej przy budynku GOPS można oddać zużytą odzież, w Sąpolnie przy SP zużytą odzież, odpady wielkogabarytowe i ZSEE, a w Ośrodku Zdrowia w Przechlewie, ul. Człuchowska 12 - przeterminowane leki oraz strzykawki. Dwa razy (wiosną i jesienią) do roku odbywają się zbiórki odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), odpadów elektrycznych i elektronicznych (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) oraz opon (16 01 03). Zorganizowano również 3 PSZOK ( punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ) : a) Przechlewo, os. Juźkowa 7 (kotłownia) dla odpadów: szkło okienne, odpady wielkogabarytowe, ZSEE, gruz budowlany, opony, styropian opakowaniowy i budowlany (niezabrudzony), pojemniki ciśnieniowe. b) Przechlewo, ul. Człuchowska 61 (składowisko) dla odpadów: leki (zbierane również w LPSZOK w Ośrodku Zdrowia w Przechlewie, ul. Człuchowska 12, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, metale, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, ZSEE. c) Przechlewo, ul. Młyńska 44b (oczyszczalnia) dla odpadów zielonych Odpady do PSZOK mieszkańcy dostarczają własnym transportem. Obsługę LPSZOK i PSZOK nie obejmuje powyższe zamówienie publiczne. B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Na terenie gminy obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy, zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania całej ilości odpadów komunalnych stałych oraz odpadów selektywnie przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez odpadów selektywnie zebranych w 62 LPSZOK - lokalnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zebranych w 3 PSZOK - punktach selektywnej zbiórki odpadów, których opróżnianie nie obejmuje powyższy przetarg. W rozstawionych na terenie Gminy - LPSZOK- ach znajdują się pojemniki o poj. 1,0 i 1,5 m3 do zbiórki opakowań szklanych, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury z kieszeniami na zużyte baterie. Zamówienie nie obejmuje również 2 krotnej (w ciągu roku) zbiórki odpadów wielkogabarytowych (20 03 07), odpadów elektrycznych i elektronicznych (20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) oraz opon (16 01 03). C. Obowiązki ogólne 1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, w cenie świadczonej usługi, worków oraz pojemników na odpady segregowane zgodnie z przedmiotem zamówienia : a) worek zielony - z napisem SZKŁO : pojemność 120 l, folia LDPE , grubość co najmniej 70 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) w ilości minimum 1 szt. na 1 gospodarstwo. b) pojemnik żółty - z napisem PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE /PAPIER c) pojemnik na popiół - z napisem : POPIÓŁ Na workach musi widnieć adres i dane kontaktowe Gminy Przechlewo oraz Wykonawcy. Dodatkowo pojemniki oraz worki należy dostarczyć do nieruchomości gdzie właściciele lub zarządcy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów. Po zakończeniu zamówienia pojemniki stanowią własność wykonawcy. Dopuszcza się zastosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane z rozdziałem 3 § 6 powyższego regulaminu. 2. Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawia je w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. Liczba pojemników powinna odpowiadać liczbie gospodarstw domowych, za wyjątkiem pojemnika na popiół. Szacowana liczba wymaganych pojemników na popiół wynosi ok. 650. 3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzupełnianie na własny koszt worków selektywnego zbierania szkła, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru zapełnionych worków, nowych pustych w dniu odbioru selektywnie zebranych. 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzupełnienie - dostarczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej : a) pojemników do odpadów biodegradowalnych koloru brązowego typu biotainer o pojemności 240 litrów, wyposażone w 2 koła Pojemniki te należy dostarczyć do nieruchomości gdzie właściciele lub zarządcy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów zielonych. Po zakończeniu zamówienia pojemniki stanowią własność wykonawcy. 5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczanie co najmniej raz w miesiącu po 50 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów żółtych i czarnych oraz 30 sztuk worków zielonych - jako rezerwa do Urzędu Gminy Przechlewo. a) worek zielony - z napisem SZKŁO : pojemność 120 l, folia LDPE , grubość co najmniej 70 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) w ilości minimum 1 szt. na 1 gospodarstwo. b) worek żółty - z napisem PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER : pojemność co najmniej 120 l, folia LDPE , grubość co najmniej 60 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) c) worek czarny - z napisem : POPIÓŁ : pojemność co najmniej 60 l, folia LDPE , grubość co najmniej 70 mikronów (wykluczająca rozerwanie się worka) 6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojemników 120 l, 240 l, 360 l (lub inna wielkość zgodnie z rozdziałem 3 § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo zał. do uchwały nr 159/XXXII/2012 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 20 grudnia 2012 r.), - które będzie mógł wydzierżawić bądź sprzedać właścicielom nieruchomości. 7. Zadania powyższe stanowią koszt wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy. 8. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w określonym kolorze, zgodnie z rozdziałem 3 § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo zał. do uchwały nr 159/XXXII/2012 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 20 grudnia 2012 r. Dopuszcza się zastosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane z rozdziałem 3 § 6 powyższego regulaminu. Na pojemnikach, o których mowa w pkt. 1 umieścić w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały napis o formacie minimalnym A4, w kolorze odpowiednim do danego rodzaju odpadów: pojemniki żółte - napis: PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER , pojemniki na popiół - napis: POPIÓŁ . 9. Rzeczywistą wielkość pojemników odbioru należy dostosować do ilości odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. (Wielkość pojemnika powinna co najmniej odpowiadać wielkości wskazanej w rozdziale 3 § 6 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo zał. do uchwały nr 159/XXXII/2012 Rady Gminy w Przechlewie z dnia 20 grudnia 2012 r.) 10. Wykonawca zobowiązany jest: a) odbierać wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, b) przekazać odbierane odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, d) opracować trasówki w taki sposób, aby odpady były zbierane na terenie Gminy Przechlewo i tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nie dopuszcza się zbierania odpadów z terenu innej gminy (dopełnianie). D. Obowiązki dotyczące poszczególnych typów zabudowy I. Zabudowa jednorodzinna 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) gromadzone będą w odrębnych pojemnikach. Pojemniki o poj. 110, 120 i 240 litrów - zabezpieczają właściciele poszczególnych nieruchomości dbając jednocześnie aby ilość pojemników była dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu odbioru. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę - 1 (jeden) raz w miesiącu. 2. Selektywnie zbierane odpady komunalne. Wykonawca dostarcza worki oraz pojemniki odpowiedniego koloru : a) szkło (kod 20 01 02, 15 01 07) - worki koloru zielonego. Częstotliwość odbioru i wywozu odpadów przez Wykonawcę - 1 (jeden) raz w miesiącu. b) tworzywa sztuczne (kod 20 01 39, 15 01 02) opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), metal (kod 15 01 04, 20 01 40) oraz papier (15 01 01) zbierane łącznie - pojemniki koloru żółtego. Częstotliwość odbioru i wywozu odpadów przez Wykonawcę - 1 raz w miesiącu. c) Selektywnie zbierany popiół (20 01 99) - pojemniki. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę w miesiącach; - styczeń - kwiecień 2015 r. - 4 wywozy - październik - grudzień. 2015 r. - 3 wywozy - styczeń - kwiecień 2016 r. - 4 wywozy oraz dodatkowo 1 (jeden) raz na przełomie miesięcy; - maj - czerwiec 2015 r - 1 wywóz - sierpień - wrzesień 2016 r.- 1 wywóz Dopuszcza się przy selektywnej zbiórce odpadów zanieczyszczenia innymi odpadami w ilości do 25%. II. Zabudowa wielorodzinna (spółdzielnie, wspólnoty) 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) gromadzone będą w odrębnych pojemnikach. Pojemniki o poj. 110, 120, 240 i 1100 litrów zabezpieczają właściciele poszczególnych nieruchomości dbając jednocześnie aby ilość pojemników była dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu odbioru. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę : a) 1 (jeden) raz w tygodniu , w okresie kwiecień - wrzesień , b) co 2 (dwa) tygodnie w okresie październik- marzec. 2. Selektywnie zbierane odpady biodegradowalne (20 01 08, 20 02 01 - zielone- liście, trawa, obierki) - Pojemniki zabezpiecza Wykonawca po uzgodnieniu ilości pojemników z właścicielami. Częstotliwość odbioru i wywozu przez Wykonawcę : a) 1 (jeden) raz w tygodniu, w okresie kwiecień - wrzesień , b) co 2 (dwa) tygodnie w okresie październik- marzec. Po zakończeniu zamówienia pojemniki stanowią własność wykonawcy. Do zadań wykonawcy należy utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym ( obejmującym również ewentualne mycie i dezynfekcję- raz na kwartał) i technicznym pojemników. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dodatkowego mycia pojemników. Dopuszcza się przy selektywnej zbiórce odpadów zanieczyszczenia innymi odpadami w ilości do 20 %. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to między innymi załadunku, przeładunku, transportu, uregulowania spraw związanych z bazą magazynowo-sprzętową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) oraz wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu południowo - zachodniego zgodnie z uchwałą nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. i uchwalą zmieniającą nr 557/XXVII/13 z dnia 25.02.2013 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego. E. Wykaz ilości urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów a) Ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów: - worek zielony : SZKŁO - ok. 26.000 szt. - worek żółty: PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER - ok. 900 szt. - worek czarny : POPIÓŁ - ok 900 szt. b) ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: - pojemniki żółte: PLASTIK / METAL / OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE / PAPIER - ok. 1.300 szt. - pojemniki na popiół : POPIÓŁ - ok. 650 szt. - pojemniki na odpady zielone (liście, trawa, obierki) - ok. 30 szt. c) Sprzęt techniczny pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych - ilość 1 szt. pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarka bezpyłowa) o masie całkowitej powyżej 3,5 t - ilość 2 szt. pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych / selektywnych o masie całkowitej do 3,5 t - ilość 1 szt. system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów. system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych. narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. F. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych z których wykonywany będzie odbiór odpadów komunalnych. W przypadku zmian (zmniejszenia lub zwiększenia) w wykazie, o którym mowa powyżej Zamawiający każdorazowo będzie informował wykonawcę w formie pisemnej. b. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia właścicieli wszystkich nieruchomości objętych zbiórką odpadów w worki oraz pojemniki niezbędne do gromadzenia odpadów przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym tj. dostarcza pojemniki na odpady zmieszane i selektywne oraz worki na szkło. Na potwierdzenie dostarczenia worków i pojemników przed pierwszym odbiorem, Wykonawca winien posiadać potwierdzenie ich odbioru przez właściciela nieruchomości lub jego przedstawiciela (umowa użyczenia). c, W trakcie wykonywania umowy - wyposażenie zgłoszonych przez Zamawiającego miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki i worki następuje najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych. d. Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, które po akceptacji Zamawiającego, dostarczy właścicielom nieruchomości w formie wydruków, a Zamawiający opublikuje na stronie internetowej www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/przechlewo e. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak również odpadów segregowanych wystawionych przed każdą nieruchomością. f. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. póz. 21), ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwalą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 415/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo przyjętego Uchwałą nr 159/XXXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku. g. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do soboty. h. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy. i. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu raz na kwartał sprawozdania z ilości odebranych i poddanych unieszkodliwianiu odpadów. Ilość odpadów winna być podana w Mg (tonach). Wykonawca ponadto wskaże w nim poszczególne rodzaje odpadów - (zmieszane, segregowane) oraz miejsce unieszkodliwiania wraz z dokumentem przyjęcia do instalacji. Sprawozdanie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca następującego po każdym kwartale. j. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. k, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą następujących dokumentów za miesiąc rozliczeniowy: 1. dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych przez uprawnionego przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (karta przekazania odpadów sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami), 2. wydruki wagowe potwierdzające ilość usuniętych odpadów, l. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji Wykonawca zobowiązany jest, po udokumentowaniu, do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Gminy i właściciela. Odebranie odpadów jest potwierdzeniem prawidłowej segregacji. m. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie umowy przepisów prawnych, a w szczególności; 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185 poz. 1243 ze zm.), 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.), 3. uchwały nr XXVI/215/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przechlewo przyjętego Uchwałą nr 159/XXXII/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku 4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. n. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej...


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Kumiałka-Biebrza
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Korycin
(podlaskie)
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chojna
(zachodniopomorskie)
Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-15+475
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH