PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Mszana Dolna...

Urząd Miasta Mszana Dolna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mszana Dolna / małopolskie

Numer ogłoszenia

86677/2013

Opis

Mszana Dolna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Mszana Dolna...
Numer ogłoszenia: 86677 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160840 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Mszana Dolna, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie, tel. 018 3310417, faks 018 3311555.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Mszana Dolna....
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: A.POSTANOWIENIA OGÓLNE:1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych sprzed każdej nieruchomości położonej na terenie Miasta Mszana Dolna, na której zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie ich /odzysk lub unieszkodliwienie/, bez względu na warunki atmosferyczne, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r. poz. 391/, zapisami uchwały sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r. - Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz postanowieniami Uchwały NR XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna. Dla potrzeb niniejszego zamówienia przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy o odpadach /Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm./. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie: a) zbieranych regularnie w oddzielnych pojemnikach/workach na nieruchomościach: - 20 03 01 niesegregowanych /zmieszanych/ odpadów komunalnych, - ex 20 03 01 zmieszanych odpadów: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali (w tym opakowań z tych materiałów), - ex 20 01 02 szkła opakowaniowego, - ex 20 02 01 kuchennych, ogrodowych i roślinnych odpadów ulegających biodegradacji b) zbieranych nieregularnie w miejscach zbierania odpadów komunalnych - 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33* odpadów niebezpiecznych powstające w gospodarstwach domowych ( tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulatory i inne), - 20 01 33 przeterminowanych leków, - 20 01 35*, 20 01 36 zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, - ex 20 03 07 odpadów wielkogabarytowych w tym zużytych opon, - ex 20 03 99 inne niż niebezpieczne odpady budowlano-rozbiórkowe. 3. W ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu południowego zgodnie z uchwałą Nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 4. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to między innymi przeładunku, transportu, organizacji bazy magazynowo - sprzętowej oraz wszelkich spraw formalno-prawnych, związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391/ b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013 , poz. 21/ c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości f) Uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna; g) Uchwały nr XXXII/226/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów h) Uchwały XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 roku Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego; i) Uchwały nr XXV/398/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 7. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z -Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna-, o którym mowa w pkt. d oraz z zasadami odbierania odpadów, o którym mowa w pkt. e. B. CHARAKTERYSTYKA MIASTA MSZANA DOLNA: Powierzchnia: 27,1 km2. Liczba mieszkańców: ok 8.000, dokładna liczba zostanie podana po otrzymaniu deklaracji złożonych przez mieszkańców miasta. Mieszkańcy zamieszkują: 18 budynków wielorodzinnych (ok 384 gospodarstw) i ok.1580 budynków jednorodzinnych. C. GROMADZENIE ODPADÓW: 1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojemniki do selektywnej zbiórki i na zmieszane odpady komunalne, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna 2. Spełnienie powyższego obowiązku następuje poprzez dostarczenie worków do zbierania odpadów, a w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi poprzez dostarczenie odpowiednich pojemników. 3. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach niebędących workami w zabudowie jednorodzinnej oddanymi w najem bądź w użyczenie właścicielom nieruchomości na zasadach uzgodnionych z właścicielem. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 2 kompletów worków (brązowych, żółtych, szarych, zielonych) właścicielom nieruchomości zabudowy jednorodzinnej przed 01.07.2013 r., oraz do sukcesywnego uzupełniania worków po każdorazowym odbiorze na zasadzie -worek za worek. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu po 200 worków z każdego koloru. 5. Określa się następujące rodzaje pojemników: 1) brązowy - odpady ulegające biodegradacji (ex 20 02 01) 2) szary - odpady pozostałe, niesegregowane (zmieszane) (20 03 01) 3) żółty - papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia (w tym opakowania z tych materiałów) (ex 20 03 01) 4) zielony - szkło opakowaniowe (białe i kolorowe) (ex 20 01 02) 6. Określa się charakterystykę worków/pojemników do odbioru odpadów komunalnych: a) worek wykonany z foli o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka, przeźroczysty (umożliwiający kontrolę u źródła) - pojemność - 120l - szary, żółty, zielony, brązowy, b) rodzaj i pojemność pojemników (szary, żółty, zielony, brązowy) służących do gromadzenia odpadów w budynkach wielorodzinnych zostanie określony w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości c) oznakowanie - pojemniki w tym worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone (BIOODPADY, ODPADY POZOSTAŁE, PAPIER, PLASTIK, METAL, TEKSTYLIA, SZKŁO, ODPADY ZIELONE) dodatkowo na workach musi widnieć adres i dane kontaktowe Zamawiającego (URZĄD MIASTA MSZANA DOLNA, UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2, 34-730 MSZANA DOLNA, TEL; (18)33-10-622, 33-10-059) oraz Wykonawcy. 7. Na potwierdzenie dostarczenia pojemników/worków Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenia od właścicieli, posiadaczy albo zarządców nieruchomości opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów takich jak GPS. Za przyczyny niezależne od Wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne nie zastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 7.00 - 20.00. 8. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu udostępnienia przez Wykonawcę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. 9. Podmiotowe koszty opisane w pkt. 8 zostaną wliczone w ryczałtową opłatę. D. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać harmonogram realizacji zamówienia zgodnie wytycznymi znajdującymi się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna, w uzgodnieniu z Zamawiającym 2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie następował raz w okresie zamówienia, na zasadzie jednodniowej -akcji- ogłoszonej wcześniej przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, ze specjalnie do tego wyznaczonych miejsc zbiórki, na które Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, a zwłaszcza mebli zezwala się odbiór również sprzed posesji, indywidualnie od każdej nieruchomości w terminie ww (ok 1 wrzesień, a 31 październik). E. ODBIÓR ODPADÓW: 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012r., poz. 391), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676). 2. Wykonawca zapewni odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy na terenie nieruchomości. Z budynków zabudowy wielorodzinnej odpady komunalne będą odbierane bezpośrednio z altan śmietnikowych i miejsc ich gromadzenia, natomiast z budynków jednorodzinnych z terenu przy nieruchomości. 3. Wykonawca zapewni odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich zamieszkanych nieruchomości na terenie Miasta Mszana Dolna, w tym celu będzie używał odpowiedniego sprzętu oraz wykonywał odpowiednie czynności, które będą uwzględniały warunki terenowe oraz pogodę. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia - Zamawiający będzie wymagał, aby na drogach będących w Zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był użyty właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg. b) dokonywania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości zamieszkanych będzie utrudniony z powodu np. prowadzonych remontów dróg, dojazdów, zamknięcia drogi, warunków atmosferycznych itp. W takich przypadkach Wykonawca powinien odebrać odpady w inny sposób i nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. c) ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania. d) terminowego zbierania i wywożenia odpadów. e) do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów - zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej, niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Zamawiającego oraz właściciela, posiadacza albo zarządcę nieruchomości oraz odbioru odpadów nieprawidłowo posegregowanych jako zmieszane odpady komunalne. Dokumentacja fotograficzna, o której mowa powyżej, winna zostać dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty jej sporządzenia, w formie elektronicznej na zewnętrznym nośniku danych lub za pomocą poczty e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl f) do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. g) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu h) naprawiania i ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych (uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do składowania odpadów, uszkodzenie lub zniszczenie pojemników itp.); za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. F. TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH: 1. Wykonawca powinien posiadać co najmniej trzy pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a także co najmniej dwa pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 2. W zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów należy zapewnić, aby pojazdy były wyposażone w system: a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz b) czynników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 3. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego pracę pojazdów przez okres trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować oprogramowanie Zamawiającemu najpóźniej do 15.06.2013 r. wraz z elektronicznym planem miasta Mszana Dolna z siecią dróg oraz trasą do regionalnej instalacji, natomiast sam system monitoringu powinien funkcjonować od dnia 01.07.2013 r. do dnia zakończenia umowy. Koszty związane z korzystaniem z programu będą wliczone w ofertę na świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca w wycenie winien uwzględnić, także wszystkie koszty związane z przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu. Program winien umożliwić Zamawiającemu pozyskanie na bieżąco (on line) informacji dotyczących pracy pojazdów w zakresie podanym powyżej oraz powinien również umożliwiać wizualizację pokonanych tras na planie miasta, sporządzanie raportów, określających ilość odcinków pokonanych na trasach przez pojazdy, czas pracy pojazdów oraz ilość pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Wyposażenie pojazdów w monitoring ma służyć Zamawiającemu jako system kontroli realizacji zamówienia. W ostatnim dniu obowiązywania umowy dane zostaną zarchiwizowane na nośniku zewnętrznym i przekazane Zamawiającemu. Wykonanie archiwizacji Wykonawca wliczy w koszt oferty. 4. Wykonawcę, w trakcie transportu zbieranych odpadów, obowiązuje : a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) zakaz odbioru odpadów w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz poza ustalonym harmonogramem. d) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na zewnątrz. 5. Wszystkie pojazdy będące w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. G. BAZA MAGAZYNOWO - TRANSPORTOWA : 1. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną na terenie miasta Mszana Dolna, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 2. Baza magazynowo - transportowa będzie miejscem postoju i garażowania pojazdów do realizacji usługi i będzie służyć zachowaniu właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu, które powinno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); 3. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; H. SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 1. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) sporządzania kwartalnych sprawozdań, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazywania Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 2) sprawozdanie powinno zawierać: a) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane, b) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 6)przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 7)nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania c) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; d) wskazania właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów). 3) dostarczania Zamawiającemu zestawienia raportów wagowych i kart przekazania odpadów, w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca i 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego wraz z fakturą. I. INNE OBOWIĄZKI: 1. Zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie; 2. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 3. Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; 4. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy.....
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.51.20-9, 90.51.32.00-8, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 760975,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 935064,00
Oferta z najniższą ceną: 935064,00 / Oferta z najwyższą ceną: 935064,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni utwardzonych dróg i chodników oraz remont oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Iława
(warmińsko-mazurskie)
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nadarzyn
(mazowieckie)
Dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych dla Szpitala Specjalistycznego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dąbrowa Górnicza
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH