PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielno w roku 2014

Urząd Gminy Jemielno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jemielno / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

5135/2014

Opis

Jemielno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielno w roku 2014
Numer ogłoszenia: 5135 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261745 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno, woj. dolnośląskie, tel. 065 5447479, faks 065 5447482.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielno w roku 2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych i niesegrowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Jemielno poprzez odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 poz. 391).

2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1.Odbiór zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i workach wystawionych przed posesję w dniu odbioru z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
2.2 Odbiór segregowanych odpadów komunalnych gromadzonych w workach lub pojemnikach i wystawionych przed posesję, w dniu odbioru z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych , wg podanych poniżej rodzajów odpadów:
a)papier i makulatura,
b)tworzywa sztuczne /plastik/,
c)szkło i opakowania szklane bezbarwne,
d)szkło i opakowania szklane kolorowe,
e)opakowanie wielomateriałowe,
f)drobny metal i opakowania z metalu.

Wszystkie ww. frakcje należy odbierać od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny, tj. każdą frakcję osobno, bez mieszania posegregowanych już odpadów komunalnych.

Wykonawca w przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tę okoliczność dokumentację/ np. oświadczenie, notatkę, dokumentację fotograficzną/, umożliwiającą wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty.

Worki na odpady segregowane właścicielom nieruchomości dostarczy Wykonawca. Worki winny być oznaczone logo Wykonawcy. Do gromadzenia każdej frakcji odpadów będzie potrzeba w okresie obowiązywania umowy 518 worków zakładając, że każdy mieszkaniec zużyje 1 worek do gromadzenia odpadów segregowanych każdej frakcji przez okres 2 m-cy oraz ilość gospodarstw wymienionych w pkt. 3.9. i częstotliwość zbiórki odpadów segregowanych,

2.3. Odbiór odpadów / segregowanych i zmieszanych/ z pojemników znajdujących się na posesjach osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku, którym trudność sprawia własnoręczne wystawienie pojemników na trasę przejazdu.

2.4 Odbiór zmieszanych odpadów, zebranych w koszach o poj. do 60l znajdujących się na przystankach autobusowych, placach zabaw i w pojemnikach o poj. 110l lub 120 l przy świetlicach wiejskich znajdujących się na trasie odbioru.
2.5. Odbiór segregowanych odpadów komunalnych z pojemników o pojemności 1100l przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła i plastiku ustawionych w miejscowościach określonych w pkt. 3.9.
2.6.Odbiór odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych z pojemnika / kontenera/ podstawionego przez Wykonawcę na indywidualne zgłoszenie i koszt właściciela nieruchomości.

2.7. Zagospodarowania odebranych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych położonej w Rudnej Wielkiej w Regionie północno-centralnym ustalonym w Uchwale Nr XXVIII/803/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2012 r. poz. 4108), przy czym:
a/ masę odpadów komunalnych niesegregowanych wg obliczeń szacunkowych na okres 12 m-cy określa się w ilości ok. 305,2 t.
b/masę odpadów komunalnych segregowanych wg obliczeń szacunkowych określa się na okres 12 m-cy w ilości ok. 35.16 t
c/ powyższe ilości są wielkościami szacunkowymi. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór każdej ilości odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych oddanych przez właścicieli nieruchomości .
2.8.Prowadzenie sprawozdawczości.

3. Ogólna charakterystyka Gminy Jemielno w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów.
3.1. Odpady będą odbierane z terenu Gminy Jemielno, która wg złożonych deklaracji na dzień 31.10.2013 r liczy 2537 mieszkańców, którzy mieszkają stale i czasowo w miejscowościach określonych w pkt.3.9.

3.2 Nieruchomości na terenie gminy znajdują się w zabudowie rozproszonej, za wyjątkiem miejscowości Zdziesławice i Kietlów, w których znajdują się budynki wielorodzinne / bloki mieszkalne/.
W miejscowościach: Zdziesławice znajdują się 3 bloki wielorodzinne w ilości 42 mieszkań, oraz w miejscowości Kietlów 4 bloki wielorodzinne w ilości 49 mieszkań.
3.3.Liczba obsługiwanych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych /wg złożonych deklaracji na dzień 31.10.2013 wynosi 895.
3.4. Ilość odebranych w okresie VII,VIII,IX 2013 odpadów niesegregowanych, zmieszanych wyniosła 76,3 t
3.5. Ilość odebranych w okresie VII,VIII,IX 2013 odpadów segregowanych wyniosła 11,72 t. w tym plastiku 2,9 t i szkła 8,82 t.
3.6. Ilości odbieranych odpadów z pojemników wg ich pojemności określono w pkt. 3.9.
3.7.Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących pojemnikach:
a/ PE-HD oraz metalowych ocynkowanych o poj. 110l, 120 l , 240l i1100l w dowolnej kolorystyce;
b/workach o poj. min. 60l .
3.8.Worki do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych powinny posiadać następujące kolory:
a/niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i papier:
b/ żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
c/biały z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne;
d/brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
e/zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane zmieszane:
f/czarny z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe;
g/czerwony z przeznaczeniem na drobny metal i opakowania z metalu;
3.9.Zestawienie nieruchomości na których powstają odpady.
3.9.1. Liczba nieruchomości w miejscowościach.
a) zamieszkałe
Bieliszów-13, Borki-5, Ciechanów-44, Cieszyny-26, Chobienia-2, Chorągwice-18, Czeladź Mała-6, Daszów-52, Irządze-36, Jemielno-99, Kietlów-94, Luboszyce-60, Luboszyce Małe-24, Lubów-54, Łęczyca-33, Majówka-3, Osłowice-44, Piotrowice Małe-32, Piskorze-12, Psary-76, Równa-13, Smolne-16, Śleszów-16, Uszczonów-18, Zawiszów-9, Zdziesławice-47 - razem:852
b) niezamieszkałe
Bieliszów-3, Borki-0, Ciechanów-0, Cieszyny-3, Chobienia-0, Chorągwice-2, Czeladź Mała-3, Daszów-1, Irządze-1, Jemielno-12, Kietlów-1, Luboszyce-3, Luboszyce Małe-3, Lubów-1, Łęczyca-0, Majówka-0, Osłowice-1, Piotrowice Małe-2, Piskorze-0, Psary-4, Równa-0, Smolne-0, Śleszów-0, Uszczonów-1, Zawiszów-0, Zdziesławice-2 - razem: 43
3.9.2. Liczba osób zamieszkałych:
Bieliszów-32,Borki-11, Ciechanów-104,Cieszyny-75,Chobienia-4, Chorągwice-54, Czeladź Mała-20, Daszów-163, Irządze-107, Jemielno-306, Kietlów-280, Luboszyce-148, Luboszyce Małe-69, Lubów-170, Łęczyca-117, Majówka-6, Osłowice-111, Piotrowice Małe-94, Piskorze-40, Psary-246, Równa-38, Smolne-59, Śleszów-43, Uszczonów-52, Zawiszów-38, Zdziesławice-150 - razem:2537
3.9.3. Zbiórka odpadów selektywnych:
a) gospodarstwa domowe
Bieliszów-0,Borki-0, Ciechanów-0,Cieszyny-2,Chobienia-0, Chorągwice-4, Czeladź Mała-0, Daszów-0, Irządze-1, Jemielno-12, Kietlów-5, Luboszyce-8, Luboszyce Małe-5, Lubów-8, Łęczyca-5, Majówka-0, Osłowice-1, Piotrowice Małe-1, Piskorze-0, Psary-0, Równa-0, Smolne-2, Śleszów-2, Uszczonów-0, Zawiszów-1, Zdziesławice-3- razem: 60
b) nieruchomości niezamieszkałe
Bieliszów-1,Borki-0, Ciechanów-0,Cieszyny-1,Chobienia-0, Chorągwice-0, Czeladź Mała-2, Daszów-0, Irządze-0, Jemielno-3, Kietlów-0, Luboszyce-0 Luboszyce Małe-2, Lubów-2, Łęczyca-0, Majówka-0, Osłowice-0, Piotrowice Małe-0, Piskorze-0, Psary-1, Równa-0, Smolne-0, Śleszów-0, Uszczonów-1, Zawiszów-0, Zdziesławice-1- razem:14
3.9.4. Zbiórka odpadów zmieszanych:
a) gospodarstwa domowe
Bieliszów-13,Borki-5, Ciechanów-44,Cieszyny-24,Chobienia-2, Chorągwice-14, Czeladź Mała-6, Daszów-52, Irządze-35, Jemielno-87, Kietlów-89, Luboszyce-52, Luboszyce Małe-19, Lubów-46, Łęczyca-28, Majówka-3, Osłowice-43, Piotrowice Małe-31, Piskorze-12, Psary-76, Równa-13, Smolne-14, Śleszów-14, Uszczonów-18, Zawiszów-8, Zdziesławice-44 -razem:792
b)nieruchomości niezamieszkałe- pojemniki
Bieliszów-120l-1szt,240l-1szt,1100l-0szt.;Borki-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt.;
Ciechanów-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt.;Cieszyny-120l-3szt,240l-0szt,1100l-0szt.;
Chobienia-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt.;Chorągwice-120l-2szt,240l-0szt, 1100l-0szt.;
Czeladź Mała-120l-1szt,240l-1szt,1100l-0szt.;Daszów-120l-1szt,240l-0szt, 1100l-0szt.;
Irządze-120l-2szt,240l-0szt, 1100l-1szt,.;Jemielno-120l-14szt,240l-0szt,1100l-4szt;
Kietlów-120l-1szt, 240l-3szt,1100l-0szt.;Luboszyce-120l-3szt,240l-0szt,1100l-0szt.;
Luboszyce Małe-120l-2szt,240l-0szt,1100l-0szt,; Lubów-120l-1szt,240l-0szt,1100l-0szt, ;
Łęczyca-120l-0szt, 240l-0szt, 1100l-0szt,;Majówka-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt,;
Osłowice-120l-1szt,240l-0szt,1100l-0szt,; Piotrowice Małe-120l-2szt,240l-0szt,1100l-0szt,;
Piskorze-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt,;Psary-120l-0szt,240l-2szt,1100l-1szt,;
Równa-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt,;Smolne- 120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt,;
Śleszów-120l-1szt,240l-0szt,1100l-0szt,;Uszczonów-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt,;
Zawiszów-120l-0szt,240l-0szt,1100l-0szt,;Zdziesławice-120l-1szt,240l-0szt,1100l-0szt,;
razem: 120l-36szt, 240l-7szt, 1100l-6szt;
3.9.5.Przystanki autobusowe (worki)
Bieliszów-1,Borki-0, Ciechanów-1,Cieszyny-1,Chobienia-0, Chorągwice-1, Czeladź Mała-1, Daszów-3, Irządze-1, Jemielno-0, Kietlów-3, Luboszyce-1, Luboszyce Małe-1, Lubów-1, Łęczyca-1, Majówka-1, Osłowice-2, Piotrowice Małe-2, Piskorze-1, Psary-2, Równa-0, Smolne-1, Śleszów-1, Uszczonów-0, Zawiszów-0, Zdziesławice-1- razem:27
3.9.6.Lokalizacja pojemników o poj. 1100l
a) plastik
Bieliszów-1,Borki-0, Ciechanów-1,Cieszyny-1,Chobienia-0, Chorągwice-1, Czeladź Mała-1, Daszów-2, Irządze-1, Jemielno-3, Kietlów-1, Luboszyce-2, Luboszyce Małe-1, Lubów-2, Łęczyca-1, Majówka-0, Osłowice-2, Piotrowice Małe-1, Piskorze-1, Psary-2, Równa-0, Smolne-1, Śleszów-1, Uszczonów-1, Zawiszów-0, Zdziesławice-2- razem: 29
b) szkło
Bieliszów-1,Borki-0, Ciechanów-1,Cieszyny-1,Chobienia-0, Chorągwice-1, Czeladź Mała-1, Daszów-2, Irządze-1, Jemielno-3, Kietlów-1, Luboszyce-2, Luboszyce Małe-1, Lubów-2, Łęczyca-1, Majówka-0, Osłowice-2, Piotrowice Małe-1, Piskorze-1, Psary-2, Równa-0, Smolne-1, Śleszów-1, Uszczonów-1, Zawiszów-0, Zdziesławice-2- razem: 29

3.10.Trasy zbiórki odpadów będą przebiegały po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych posiadających nawierzchnię bitumiczną lub brukową, a także po wewnętrznych drogach o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej bądź gruntowej. Wykonawca usługi zobowiązany jest do dostosowania środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie, uwzględniając w szczególności nośność dróg dojazdowych oraz warunki atmosferyczne.
3.11.Najbliżej położoną RIPOK-u miejscowością na terenie Gminy Jemielno jest Daszów - ok. 16km zakładając dojazd przez Wąsosz , oraz Kietlów - 21km zakładając dojazd przez Górę. Natomiast najdalej położoną RIPOK-u miejscowością na terenie Gminy Jemielno jest Smolne -29km, zakładając dojazd przez Wąsosz i Jemielno i ok. 40 km zakładając dojazd przez Górę i Kietlów

4.Harmonogram i zasady zbiórki odpadów.
4.1. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie:
a)jeden raz w miesiącu - odpady nie segregowane / zmieszane/ ;
b)jeden raz na dwa miesiące - odpady segregowane;
4.2.Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów z nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w terminie 7 dni po podpisaniu umowy . Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego.
4.3.Wg przedmiotu zamówienia Wykonawca odbierał będzie odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jemielno. Wykaz nieruchomości otrzyma wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dniu podpisania umowy.
4.4.Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowywania i przekazywania Zamawiającemu sprawozdań zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.).
6. Szczegółowe wymagania w trakcie realizowania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosować następujące przepisy:
a) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21.),
c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),
e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676),
f) Uchwała Nr XXV/165/2013 Rady Gminy Jemielno z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI /135/2012 Rady Gminy Jemielno z dnia 19 listopada 2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielno,
g)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122)
7.Wykonawca ponadto:
a) ponosi pełną odpowiedzialność za stan pojazdów oraz przestrzeganie przepisów bhp jak i za wszelkie szkody powstałe na mieniu właściciela nieruchomości w trakcie wykonywania usług objętych niniejszą umową,
b) zobowiązuje się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres obowiązywania umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.52.12.00-9, 90.51.31.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Utylizacji,Recyklingu,Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłwoych, ul.Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176483,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 224637,60
Oferta z najniższą ceną: 224637,60 / Oferta z najwyższą ceną: 224637,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Nieruchomość zabudowana obręb Sośnica
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Gliwice
(śląskie)
Licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH