PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno

Gmina Kolno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kolno / podlaskie

Numer ogłoszenia

385954/2014

Opis

Kolno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno
Numer ogłoszenia: 385954 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219135 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 86 2782567, faks 86 2789136.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych przekazanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kolno tj.: 1) zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, 2) odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zgromadzonych w pojemnikach lub w workach, obejmujących: a) papier i tekturę, b) odpady opakowaniowe ze szkła, c) opakowania z tworzyw sztucznych, d) metale, e) opakowania wielomateriałowe, 3) odpadów wielkogabarytowych, 4) opon 5) chemikalii, 6) przeterminowanych leków 7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 2. Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK na nieruchomości stanowiącej własność Wykonawcy lub co do której Wykonawca posiada tytuł prawny (np. użytkowanie wieczyste, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kolno będą mogli przekazywać odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło (w tym opakowania z tych materiałów), opakowania wielomateriałowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, przeterminowane leki i opakowania po lekach, chemikalia i opakowania po chemikaliach, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe. Ogólna charakterystyka Gminy Kolno w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 1. Powierzchnia Gminy Kolno wynosi 282,13 km2. 2. W skład Gminy Kolno wchodzą 44 miejscowości 3. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Kolno wynosi około 9 023 stan na dzień 15.09.2014 r. 4. Liczba nieruchomości zamieszkałych 1 853, liczba nieruchomości niezamieszkałych - 38. 5.Zamawiający szacuje łączną masę odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na poziomie: 1) masa zmieszanych niesegrowanych odpadów 2 000 Mg - w okresie zamówienia (2 lata) 2) masa selektywnie zebranych odpadów 400 Mg- w okresie zamówienia (2 lata)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4 A, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 733965,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 785088,00
Oferta z najniższą ceną: 785088,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1258010,44
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Radomiu
Nieruchomości, lokale, inne
Radom
(mazowieckie)
Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Kołata, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Kołata, gmina pobiedziska
(wielkopolskie)
PRZEBUDOWA ULICY ZAMKOWEJ NA ODCINKU OD UL. JEROZOLIMSKIEJ DO UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH