PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ruciane-Nida / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

110315/2013

Opis

Ruciane-Nida: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 110315 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88105 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, w tym:
1) Odpadów komunalnych zmieszanych
2) Odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny -u źródła - z podziałem na frakcje:
a) papier;
b) szkło;
c) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal;
d) odpady ulegające biodegradacji;
3) Odpadów wielkogabarytowych;
4) Zużytych opon;
5) Odpadów elektrycznych i elektronicznych;
6) Przeterminowanych leków i chemikalia:
7) Zużytych baterii i akumulatorów;
8) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMONDIS Mrągowo Sp. z o. o., ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 660000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 703864,08
Oferta z najniższą ceną: 703864,08 / Oferta z najwyższą ceną: 860676,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH