PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania XIX w. budynku gospodarczego na funkcję sanitariatu

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wąglikowice / pomorskie

Numer ogłoszenia

241488/2012

Opis

Wąglikowice: Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania XIX w. budynku gospodarczego na funkcję sanitariatu
Numer ogłoszenia: 241488 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160472 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, , 83-406 Wąglikowice, woj. pomorskie, tel. 58 6861130, faks 58 6861130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa i zmiana sposobu użytkowania XIX w. budynku gospodarczego na funkcję sanitariatu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie i zmianie sposobu użytkowania XIX w. budynku gospodarczego na funkcję sanitariatu na terenie Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, działka 179/2. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a/ roboty budowlane: branża architektura i konstrukcja - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie fundamentów, - wykonanie ścian parteru, - wykonanie ścianek działowych, - wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, - wykonanie docieplenia i podłogi poddasza, - wykonanie podłoża i posadzki, - wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, - prace malarskie i okładziny z glazury, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie ciągów pieszych, b/ roboty budowlane: branża sanitarna - wykonanie ogrzewania pomieszczeń, - wykonanie instalacji wodociągowej, - wykonanie kanalizacji sanitarnej, - wykonanie wentylacji mechanicznej, - wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie instalacji wodociągowej poza budynkiem, - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej poza budynkiem c/ roboty budowlane: branża elektryczna - wykonanie linii kablowej - zasilania, - wykonanie instalacji odgromowej budynku, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie rozdzielni n.n. 3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: 1) Dokumentacja projektowa - załącznik nr A do SIWZ, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr B do SIWZ, 3) Przedmiary robót - załącznik nr C do SIWZ, które należy traktować pomocniczo. 4. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca, za wyjątkiem materiałów określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót SST - B 01.01.00 pkt. 7.1.3., 7.1.4 i 7.1.5., które dostarczy Zamawiający. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 5. Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej w ilości trzech egzemplarzy w wersji papierowej. 6. Okres gwarancji i rękojmi: a) na roboty budowlane i instalacje - 3 lata od daty odbioru końcowego; b) na urządzenia i materiały budowlane wbudowane przez Wykonawcę - zgodnie z gwarancją producenta. 7. Z uwagi na specyfikę terenu budowy, położonego wśród terenu zadrzewionego zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Wielkość zamówienia jest mniejsza niż 5 000 000,00 EURO..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-9, 45.11.10.00-8, 45.26.22.10-6, 45.42.00.00-7, 45.42.11.52-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.26.14.10-1, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.43.12.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.12.10-1, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. MIREX Mirosław Damaszk, ul. Sienkiewicza 3, 83-340 Sierakowice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237337,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 265065,00
Oferta z najniższą ceną: 198030,00 / Oferta z najwyższą ceną: 310125,15
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Organizacja 4 dniowej zagranicznej wizyty studyjnej do Brukseli (Belgia) dla maksymalnie 25 osób w ramach projektu systemowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zamówienie z wolnej ręki 03/ZW/U/13 na świadczenie usług w zakresie przeglądów aparatury medycznej: aparat RTG MECALL
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Ruda Śląska
(śląskie)
Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH