PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Podlesie k. P. Żmijowskiego.

Gmina Łużna

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łużna / małopolskie

Numer ogłoszenia

136614/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 136614 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 126352 - 2012 data 20.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna, woj. małopolskie, tel. 018 3543922, fax. 018 3543039.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.
W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.min.1 osoba na stanowisku kierownika budowy posiadająca wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ogólnobudowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca może polegać na zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponować tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń wg zasady spełnia nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował min. 2 zadania z zakresu robót drogowych.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponować tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania o podobnym lub zbliżonym zakresie wykonania o wartości co najmniej 150.000 zł. każde.
Wykonawca winien wykazać, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponować tymi zasobami w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na zasobach niezbędnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, ze będzie dysponować tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie powyższych warunków zamawiający uzna pisemne oświadczenie wykonawcy w tym zakresie / załącznik Nr 4 do SIWZ/.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
W ogłoszeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca winien wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. , oraz przedstawić informację z banku ,w którym posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponować tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Za spełnienie powyższych warunków zamawiający uzna pisemne oświadczenie wykonawcy w tym zakresie /zał.. nr 4 do SIWZ /.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert..
W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:7.05.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634, pok. Nr 111 - sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:11.05.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634, pok. Nr 111 - sekretariat..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa aparatu do badań gazometrycznych oraz aparatu do pomiaru krzepliwości krwi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Całodobowa, fizyczna ochrona obiektu, mienia i osób: Jednostka Wojskowa Nr 5701 obiekt Wędrzyn, Jednostki Wojskowej Nr 1986 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH