PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU

Gmina Nadarzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nadarzyn / mazowieckie

Numer ogłoszenia

1128/2015

Opis

Nadarzyn: ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU
Numer ogłoszenia: 1128 - 2015; data zamieszczenia: 05.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390284 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7298185, faks 22 7298175.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY NADARZYN WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI WETERYNARYJNEJ ORAZ MIEJSCEM W SCHRONISKU, 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) całodobowego odławiania, transportu i przyjmowania do schroniska bezdomnych psów z terenu Gminy Nadarzyn - odławianie zwierząt będzie się odbywać na podstawie zgłoszenia, dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy Nadarzyn, Policję, Straż Gminną lub sołtysa, pod numerem telefonu, wskazanym przez Wykonawcę w ciągu - do 5 godzin od zgłoszenia, 2) zapewnienia dożywotniego pobytu przyjętych psów, 3) zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (psów, kotów) z terenu gminy Nadarzyn - do 2 godzin od chwili zgłoszenia, 4) zapewnienia zwierzętom odpowiedniego wyżywienia oraz warunków bytowych odpowiednich do potrzeb biologicznych, zapewnienie pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody, 5) podejmowania aktywnych działań zmierzających do pozyskiwania dla zwierząt nowych właścicieli oraz przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym posiadaniem i zdolnym do zapewnienia im należytej opieki, 6) zapewnienia pomocy lekarskiej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Nadarzyn w przypadku gdy: a) zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, b) pogryzły ludzi - muszą być odłowione, przetrzymywane oraz muszą przejść kwarantannę ( badanie w kierunku wścieklizny), 7) pomocy weterynaryjnej wolnożyjącym kotom, tj. wyłapywanie i transport wolnożyjących kotów z terenu gminy Nadarzyn do miejsca, gdzie będzie przeprowadzony zabieg sterylizacji/kastracji oraz ponowne odwiezienie w miejsce jego bytowania, 8) usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt, 9) obligatoryjną sterylizację lub kastrację psów, odrobaczanie, szczepienie przeciw wściekliźnie oraz chorobom zakaźnym, 10) w przypadku pogryzienia obserwacja psa do 15 dni ( w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i wydanie przez niego zaświadczeń lekarsko-weterynaryjnych, 11) zapewnienia całodobowego nadzoru schroniska, 12) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o miejscach przekazania psów i nowych właścicielach psów odłowionych z terenu gminy Nadarzyn, 3. Postępowanie z bezdomnymi zwierzętami w schronisku: 1) bezpośrednio po przyjęciu zwierzęcia do schroniska należy sprawdzić, czy zwierzę jest oznakowane: - mikrochipem - numer chipa należy sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych - tatuażem - numer tatuażu należy sprawdzić w Związku Kynologicznym lub innych ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów, - adresówką W celu podjęcia próby odnalezienia właściciela i skontaktowania się z nim, jeśli zaś próba kontaktu, w zależności od posiadanych danych kontaktowych ( np. dwukrotne wysłanie listu poleconego, kilkukrotna próba dodzwonienia się lub nieotrzymanie odpowiedzi na co najmniej dwie wiadomości wysłane drogą elektroniczną w odstępie trzech tygodni) nie odniesie skutku, zwierzę należy traktować jako bezdomne), 2) jeśli zwierzę jest oznakowane mikrochipem, należy wprowadzić numer mikrochipa do wykazu zwierząt prowadzonego w schronisku, 3) w przypadku gdy zwierzę nie jest oznakowane, należy je niezwłocznie oznakować mikrochipem, a numer mikrochipa wprowadzić do wykazu, 4) dane zwierzęcia oznakowanego mikrochipem powinny zostać wprowadzone do ogólnodostępnych krajowych baz danych, 5) schronisko musi posiadać stronę internetową, 6) zwierzęta, które zostały przyjęte do schroniska, należy sfotografować, a zdjęcia wraz ze wskazaniem gdzie i kiedy zwierzę zostało znalezione, opublikować na stronie internetowej schroniska niezwłocznie po przyjęciu do schroniska, 7) zwierzęta bezdomne po odbyciu kwarantanny, wykonaniu szczepień profilaktycznych oraz zabiegu sterylizacji/kastracji należy przeznaczyć do adopcji, 8) wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji/kastracji wszystkich zwierząt przyjętych do schroniska, 9) wykonywanie szczepień profilaktycznych przeciwko chorobom zakaźnym innym niż wścieklizna ( co najmniej przeciwko następującym chorobom: nosówka, choroba Rubartha, parwowiroza). 4. Szacowane ilości bezdomnych psów odłowionych i przewiezionych do schroniska z terenu Gminy Nadarzyn to: ok. 45 psów. 5. Szacowane ilości wyłapanych i transport wolnożyjących kotów z terenu gminy Nadarzyn do miejsca, gdzie będzie przeprowadzony zabieg sterylizacji/kastracji oraz ponowne odwiezienie w miejsce jego bytowania to: ok. 70 kotów. 6. Szacowane ilości wykonania zabiegów uśpienia ślepych miotów - ok. 15 szt. 7. Lokalizacja schroniska nie może się znajdować dalej, niż w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. 8. Zamawiający przed podpisaniem umowy sprawdzi, jakie warunki panują w schronisku, warunki bytowania przebywających tam zwierząt powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, oraz czy schronisko jest przygotowane do przyjmowania zwierząt z terenu gminy Nadarzyn. 9. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 98.38.00.00-0, 98.39.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:
Lider Pensjonat Pies i Kot, Hotel Pies i Kot, Budy-Grzybek ul. Potockiego 137, 96-313 Jaktorów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 233536,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 279825,00
Oferta z najniższą ceną: 233500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 279825,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa istniejących hangarów na salę rekreacyjną wraz z zapleczem w budynku Przystani Kortowskiej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH