PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Odwodnienie drogi gminnej nr 270131W - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki od km 0+165,00 do km 0+580,00

Gmina Celestynów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Celestynów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

176327/2013

Opis

Celestynów: Odwodnienie drogi gminnej nr 270131W - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki od km 0+165,00 do km 0+580,00
Numer ogłoszenia: 176327 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150201 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 22 7897060 w. 114, faks 22 7897011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwodnienie drogi gminnej nr 270131W - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki od km 0+165,00 do km 0+580,00.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odwodnienie drogi gminnej nr 270131W - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki od km 0+165,00 do km 0+580,00, gmina Celestynów, w zakresie: 1.1. Robót przygotowawczych. Roboty
przygotowawcze polegać będą na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym o łącznej długości 0,517km. 1.2. Robót ziemnych polegać będą na: - Ręcznym rozebraniu
nawierzchni betonowej zjazdów o grub. 12 cm na odkład w gruncie kategorii I-II o łącznej ilości 172,800 m2. -
Mechanicznym rozebraniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm, o łącznej ilości 21.600
m2. - Rozebraniu ław pod krawężniki z betonu, o łącznej ilości 11.400m3. - Rozebraniu krawężników betonowych
15x30 cm na podsypce piaskowej, o łącznej ilości 152.000m. - Transporcie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km (grunt kat. I-II)w miejsce wskazane
przez Zamawiającego o łącznej ilości 39.416 m3. 1.3. Wykonanie Kanalizacji deszczowej:1.3.1. Roboty ziemne
wykopy polegać będą na:- Wykopach liniowych pod rurociągi w gruntach suchych kategorii I-II z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m o łącznej ilości 19.00 m3. - Wykopach jamistych
wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II o łącznej ilości 6.750 m3. - Pełnym umocnieniu pionowych ścian wykopów liniowych o głębokość do 3.0 m wypraskami w gruncie suchych kat. I-II
wraz z rozbiór (szerokość do 1m) o łącznej ilości 57.000 m2. - Pełnym umocnieniu pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokość do 3.0 m wypraskami w gruncie suchych kat. I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.) o
łącznej ilości 18.000 m2. 1.4. Przygotowanie podłoża pod kanały polegać będzie na: - Kanały rurowe - podłoże z
materiałów sypkich o grub. 20 cm, o łącznej długości 19.000 m2. - Obsypce rurociągu kruszywem dowiezionym o
łącznej ilości 7.600 m3. 1.5. Zasypanie wykopów polegać będzie na: Zasypaniu wykopów. fund. podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość
warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kategoria gruntu I-II o łącznej ilości 13.675 m3. 1.6. Wywóz nadmiaru ziemi
polegać będzie na:Robotach ziemnych wykonywanych ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowyładowczym na odległość do 10 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat.
I-II w miejsce wskazane przez Zamawiającego o łącznej ilości 12.070 m3. 1.7. Roboty montażowe polegać będzie
na: - Wykonaniu kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm o łącznej ilości 19.000 m. - Wykonanie
studzienek ściekowych z gotowych elementów betonowych o śr. 425 mm o łącznej ilości 2.000 szt. - Obudowy
wlotów (wylotów) przewodów rurowych o łącznej ilości 1.000 m3. 1.8. Próby szczelności polegać będą na:
Próbach wodnych szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 315 mm odc. - 1 o łącznej ilości 3.000 szt.
1.9. Naprawa nawierzchni ul. Reymonta po zakończeniu robót kanalizacji deszczowej polegać będzie na:
Remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi
mechanicznie o łącznej ilości 0,844 t. 1.10. Zjazdy: Budowa zjazdów polegać będzie na robotach ziemnych
wykopach oraz przekopach wykonanych na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w grunt kat.
I-II o łącznej ilości 98.400 m3. 1.11. Zasypanie wykopów pod zjazdami polegać będą na: zasypaniu wykopów pod
zjazdami spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym, ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) -
kategoria gruntu I-II o łącznej ilości 82.000 m3. 1.12. Wywóz nadmiaru ziemi polegać będą na: Robotach ziemnych
wykonywanych ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 10 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kategorii I-II o łącznej ilości
16.400 m3. 1.13. Wykonanie przepustów pod zjazdami polegać będą na: - Częściach przelotowych
prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm - analogia o łącznej ilości
123.000 m. - Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o łącznej ilości
20,880 m3. 1.14. Wykonanie koryt i podbudowa pod nawierzchnie zjazdów polegać będą na: Korytach
wykonywanych mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kategorii II-VI na całej szerokości jezdni i chodników o łącznej
ilości 194.400 m2. 1.15. Nawierzchnia zjazdów będzie polegać na: - Wykonaniu ławy pod krawężniki betonowej z
oporem o łącznej ilości 7.600 m3 - Krawężnikach betonowych wtopionych o wym. 12x25 cm na podsypce
cementowo - piaskowej o łącznej ilości 152.000 m. 1.16. Podbudowa wykonana będzie z kruszywa łamanego -
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm o łącznej ilości 194.400 m2. 1.17. Nawierzchnia wykonana będzie: - z
kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o łącznej ilości 172.800 m2. - z
mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm o
łącznej ilości 21,600m2. - z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu o łącznej ilości 21.600 m2. 1.18. Rowy odwadniające prace polegać będą
na: 1.18.1. Robotach ziemnych 1.18.2. Wykopach pod rowy: - Roboty ziemne wykonywane będą koparkami przedsiębiernymi o pojemność łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transport urobku na odległość do 10 km
samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiającego o łącznej ilości 140,160 m3. -
Robotach ziemnych wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
wyładowczymi na odległość do 10 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II w miejsce wskazane
przez Zamawiającego o łącznej ilości 140.160 m3. 1.18.3. Regulacja i odmulenie rowów istniejących polegać będą
na oczyszczeniu rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu o łącznej ilości 288.000 m. 1.18.4.
Umocnienie skarp rowów odwadniających polegać będą na umocnieniu skarp i dna rowów płytami ażurowymi o
wym. 40x60x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej - analogia o łącznej ilości 568.000 m2. 1.18.5.
Oczyszczenie terenu robót prace polegać będą na oczyszczeniu terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -
wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 10 km o łącznej ilości 7.000 m3. 2. W ramach
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 2.1. ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonanych robót,
bezpieczeństwo wszelkich czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy
odwodnieniu oraz za ich zgodność z dokumentacją stanowiącą integralną część niniejszej SIWZ i prawidłowe
wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi
przepisami; 2.2. stosowania podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów
nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. ,Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881 z późn. zm.); 2.3. na każde
żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami; 2.4. do niezwłocznego
wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie
przed awarią; 2.5. zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod
względem przeciwpożarowym oraz BHP; 2.6. pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanym odbiorze
końcowym - z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni; 2.7. przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znaki
bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;
2.8. przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru
robót budowlanych; 2.9. ponoszenia odpowiedzialności za ochronę przekazanych punków pomiarowych do chwili
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt; 2.10. zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i
przepisami prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. W miejscach przylegających do dróg
otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje teren robót budowlanych. Wykonawca ponosi koszty
urządzenia terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii i innych mediów, jeżeli takie istnieją;
2.11. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót
budowlanych oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości;
2.12. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić niezwłocznie na własny koszt; 2.13. bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów
powstałych w czasie robót budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu
pierwotnego; 2.14. udzielenia Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala się na 36
miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji i rękojmi
Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad. 3. Przedmiot zamówienia opisany
jest szczegółowo w niniejszej SIWZ, wzorze umowy, dokumentacji projektowej oraz szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z
realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,
w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 5. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu
zamówienia kierownika robót budowlanych. 6. We wszystkich pozycjach, gdzie w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy
własne lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne
Zamawiający przyjmuje technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania określone dla nich w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przez autorów projektów. W
przypadku zastosowania innych rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej, udowodnienie równoważności
proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić całkowitą kompatybilność
zastosowanych przez niego materiałów z urządzeniami i elementami określonymi w dokumentacji projektowej. 7.
Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Transport
materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy leży po stronie Wykonawcy. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu
prowadzenia robót, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami w jakich będą przeprowadzane
roboty objęte przedmiotem zamówienia. 9. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa projekt budowlany z
elementami operatu wodno-prawnego, przedmiar robót, rysunek orientacyjny, projekt zagospodarowania terenu 1
rys., projekt zagospodarowania terenu 2 rys., przekroju podłużny, rysunek umocnienie dna i skarp rowu
odwadniającego, przepust pod zjazdem, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
kosztorys ofertowy oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kosztorys ofertowy
stanowi dokument pomocniczy do obliczenia wartości zamówienia, nie jest wyłączną podstawą obliczenia wartości
zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.52-5, 45.23.24.51-8, 45.23.31.42-6, 45.11.12.30-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.P.H.U. i T. TOMIRAF Jadwiga Tomaszewska, ul. Wspólna 42,, 05-430 Celestynów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 199179,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 114962,43
Oferta z najniższą ceną: 114962,43 / Oferta z najwyższą ceną: 114962,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH