PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w obrębie Suchorączek

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-21

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

32988927

Powierzchnia

2 842 441 m2

Cena

8 418 000 zł

OpisNIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA
ODDZIAŁ TERENOWY W BYDGOSZCZY
informuje,
że w dniu 20 listopada 2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości rolnej pochodzącej po zlikwidowanym PGR Więcbork, którą zamierza sprzedać.
I. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość rolna, dla której księgi wieczyste KW nr BY2T/00027474/9, BY2T/00027519/7, BY2T/00009110/8, BY2T/00027489/7, BY2T/00027517/3, BY2T/00025281/5, BY2T/00020398/3, BY2T/00027518/0 prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Świeciu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tucholi oznaczona jako działki nr 153/7 obręb Suchorączek, gmina Więcbork, dz. nr 52 i 53/8 obręb Wysoka, gm Sępólno Kraj., dz. 32/1 i 32/2 obręb Szynwałd, gm. Sośno i dz. 3/2, 5/3, 8/2, 8/4, 9/1, 12, 13, 14, 17/1, 22/2, 31/2, 31/3, 33/20, 68, 104/2, 216, 217/1, 218/1 i 218/2 obręb Wielowicz, gm. Sośno powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie, o łącznej powierzchni 284,2441 ha.
I.1. W tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów:
- grunty orne - 222,5676 ha (w klasach: RIIIa - 16,0300 ha, RIIIb - 67,0055 ha, RIVa - 115,0021 ha, RIVb - 21,4900 ha, RV - 3,0400 ha),
- użytki zielone i pastwiska - 33,1180 ha (ŁIV - 27,7780 ha, ŁV - 1,6100 ha, PsIV - 1,2000 ha, PsV - 2,5300 ha),
- grunty zadrzewione i zakrzewione Lz - 2,2400 ha,
- użytki rolne zabudowane - 4,5849 ha, (w tym: B-RIIIa - 4,3639 ha, B-RIIIb - 0,1610 ha, B-RIVa - 0,0600 ha),
- grunty zabudowane - Bi - 0,0461 ha.
- rowy - 3,3600 ha,
- nieużytki - 18,3275 ha.
I.2.W skład nieruchomości wchodzą używane budynki i budowle:
Garaże 28/0225, jałownik 28/0198, tuczarnia po modernizacji 28/0199, magazyn zbożowy (po adaptacji wiaty) 28/0204, tuczarnia (po adaptacji owczarni) 28/0207, kuźnia-stelmacharnia 28/0208, cielętnik (po adaptacji bud. inwent.) 28/0213, obora 28/0218, chlewnia 28/0219, stodoła 28/0221, magazyn paliw 28/0230, budynek mieszkalny po modernizacji 28/0186, budynek mieszkalny 28/0223, fundamenty pod 2 silosy zbożowe BIN 28/0001, stacja paliw 28/0386, studnia głębinowa 28/0255, sieć wod.-kan. do cielętnika 28/0373, studnia głębinowa 28/0375, linia NN do cielętnika 28/0376, droga dojazdowa do stacji paliw 28/0387, rowy na łąkach 28/0016*A, łąki zagospodarowane 12 ha 28/0017*A, łąki zagospodarowane 3 ha 28/0018*B, drenaż użytków rolnych 28/0020*B, obudowa rowów na użytkach zielonych 28/0021*A, drenaż podwórza 28/0022*A, ogrodzenie bazy 28/0380.
Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 8.418.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych), w tym:
- wartość używanych budynków, budowli i urządzeń wynosi 890.900,- zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), w tym wartość nakładów poniesionych przez obecnego dzierżawcę wynosi 137.375,- zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).
- wartość zadrzewień wynosi - 9.200,- zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych).
(w skład ww. ceny wchodzą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży).
Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 15 lipca 2025 roku.
W przypadku nabycia nieruchomości przez dotychczasowego dzierżawcę kwota należna do zapłaty na rzecz Agencji wynikać będzie z ceny całej nieruchomości (wartość gruntu/wartość gruntu z budynkami i budowlami wraz z ulepszeniami dzierżawcy) pomniejszonej o podlegającą uwzględnieniu wartość nakładów dzierżawcy, dokonanych przez niego własnym kosztem.
Dla nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy: 1. Sępólno Kraj. zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/32/11 w dniu 31 marca 2011 r., działki położone są na obszarze R1-obejmującym zwarte obszary głównie użytkowane rolniczo stanowiące duże zwarte powierzchnie wykorzystywane do celów produkcyjnych (hodowla i uprawy) z niewielkimi enklawami użytków zielonych.
2. Sośno działki stanowią tereny rolnicze, rolniczo-leśne, tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i tereny rolnicze z zakazem lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.
3. Więcbork uchwalonego uchwałą nr XXIX/258/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 20 czerwca 2001 r. działki położone są w obszarze B2 - tereny produkcji i obsługi rolnictwa.
W żadnej z gmin nie zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegające na wybudowaniu źródła wytwórczego energii elektrycznej na przedmiotowej nieruchomości.
Na ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Nieruchomość będzie przeznaczona do sprzedaży w trybie pierwszeństwa na rzecz dzierżawcy.
Pełna treść wykazu o zamiarze sprzedaży nieruchomości została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 5 grudnia 2014 r. w: Urzędzie Gminy Sośno, Urzędzie Miasta i Gminy Więcbork, Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj., u Sołtysa wsi Wielowicz, u Sołtysa wsi Szynwałd, u Sołtysa wsi Suchorączek, u Sołtysa wsi Wysoka, w siedzibie ANR OT w Bydgoszczy i w siedzibie właściwej miejscowo Izby Rolniczej,
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w dni robocze w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 38, tel. 52 52 50 851 w godz. 7.30-15.00.
32988927

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, sprawa 29/KPW/INFR/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych - wentylacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 9 w Katowicach przy ul. Krzyżowej 12.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
wykonywanie nadzoru nad realizacją zleceń i umów zwartych z wykonawcami prac branży elektrycznej oraz bieżącego przygotowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH