PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kłecko, gmina Kłecko

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-16

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32765305

Powierzchnia

3 173 m2

Cena

91 500 zł

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać
nieruchomość położoną w województwie Wielkopolskim, pow. poznańskim,
gminie Kłecko obrębie Kłecko
Przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości położone w obrębie Kłecko, gm. Kłecko, oznaczone w ewidencji geodezyjnej gruntów jako :
1. działka nr 559/2 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,4878 ha, w tym : R V - 0,48780 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 126.700,00zł
2. działka nr 559/3 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,4143 ha, w tym : R V - 0,4143 h i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 109.600,00zł
3. działka nr 559/4 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,3603 ha, w tym : RV - 0,3603 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 102.000,00zł
4. działka nr 559/5 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,5162 ha, w tym : R V - 0,5162 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 133.200,00zł
5. działka nr 559/6 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,4068 ha, w tym : R V - 0,4068 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 108.000,00zł
6. działka nr 559/7 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,4970 ha, w tym : R V - 0,4958 ha, R VI - 0,0012 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 128.800,00zł
7. działka nr 559/8 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,6055 ha, w tym : R VI - 0,6055 ha,.
Cena nieruchomości wynosi : 141.000,00zł
8. działka nr 559/9 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,3689 ha, w tym : R V - 0,3677 ha, R VI - 0,0012 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 104.000,00zł
9. działka nr 559/10 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,3173 ha, w tym : RV - 0,3173 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 91.500,00zł
10. działka nr 559/11 ( arkusz mapy 8 ) o pow. 0,3073 ha, w tym : R V - 0,3073 ha i udział wynoszący 1/9 części działki nr 559/1 o pow. 0,5006 ha, w tym : R V - 0,5006 ha.
Cena nieruchomości wynosi : 90.000,00zł
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Cena przedmiotowych nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Nieruchomości zapisane są w KW nr PO1G/00074967/0 w SR w Gnieźnie.
Burmistrz Gminy Kłecko zaświadcza, że dla terenu przedmiotowych działek nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XXXII/226/01 z dnia 26.11.2001 zmienione uchwała nr XXX/234/10 z dnia 24.06.2010r. określa przedmiotowe działki jako tereny mieszkaniowo-letniskowe.
W/w działki znajdują się w pobliżu Jeziora Kłeckiego i Jeziora Świniarskiego.
Uwaga: działki nr: 559/1,559/2,559/5,559/7 i 559/8 zlokalizowane są częściowo w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej i wszelkie zmiany sposobu przekształcenia ich z rolnych na cele inwestycyjne wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych, po uzyskaniu pozwolenia WWKZ.
Agencja Nieruchomości Rolnych może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, na warunkach określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1187 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16.02.2012r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz.U. z dnia 23 lutego 2012r., poz. 208).
Decyzję o rozłożeniu ceny sprzedaży na raty podejmuje Agencja na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku osoby zainteresowanej nabyciem.
Stosownie do przepisów art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1187 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.04.2012r. (Dz.U. z dnia 18 maja 2012r., poz. 540) w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów - Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży w/w nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu właścicielowi nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 01.01.1992r. Nie spełnia przesłanki przejęcie na rzecz Skarbu Państwa przekazanie gospodarstwa rolnego na własność państwa w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego (emeryturę lub rentę), chyba że były właściciel lub jego spadkobierca wykaże "iż przejęcie własności w takim trybie było następstwem arbitralnych czynności organów władzy i odbyło się wbrew woli osoby zainteresowanej" .
Oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości za cenę i na warunkach podanych w niniejszym wykazie można składać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, ul. Fredry 12, w terminie 35 dni licząc od dnia publikacji wykazu. W przypadku złożenia przez byłego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercę oświadczenia o nabyciu nieruchomości na warunkach określonych w wykazie, powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające jego uprawnienie do pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości.
W przypadku nie skorzystania z możliwości nabycia przez byłego właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy w ramach pierwszeństwa, nieruchomość będzie przeznaczona do sprzedaży na rzecz osób trzecich.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencji przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości przez okres 5 lat od dnia jej nabycia od Agencji w przypadku sprzedaży nieruchomości.
Agencja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do umowy sprzedaży umownego prawa odkupu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Uwaga: Sprzedaż nieruchomości przez Agencję nastąpi, jeżeli nabywca będzie spełniał warunek wynikający z treści art. 28a ust.1 ustawy z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 2012r., poz. 1187 z późn. zm.), tj. w wyniku sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnie nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.
Oddział Terenowy Agencji zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z Agencją.
Pełny tekst wykazu będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy w Kłecku, właściwej miejscowo izbie rolniczej i na stronie internetowej www.anr.gov.plna okres od dnia 16.04.2014r. do dnia 21.05.2014r..
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu, ul. Fredry 12, tel. 61 85 60 654.
32765305

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH