PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany i opracowania miejscowych planów...

Gmina Złotoryja

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Złotoryja / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

81903/2013

Opis

Złotoryja: Opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części działek na terenie gminy Złotoryja
Numer ogłoszenia: 81903 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50863 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotoryja, Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 076 8788700, faks 076 8788716.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części działek na terenie gminy Złotoryja.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pracowanie urbanistyczne, tj. zmiany w części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja, zmiany w części obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nie objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 1. Opracowanie urbanistyczne obejmuje: 1) zmianę w części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotoryja, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/156/08 Rady Gminy Złotoryja z dnia 29 grudnia 2008 r. dla działek dla których obecnie obowiązujące studium jest niezgodne z planowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 2) zmianę w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy pośredniej zewnętrznej ujęć wody - studni nr 3 na działkach obrębu Podolany, zatwierdzonego Uchwałą Nr III/43/98 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 12 listopada 1998 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 35 z dnia 5 grudnia 1998 r., poz. 338) część działek nr 73 i 74, obręb Podolany; 3) zmianę w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno - usługowej terenu działki nr 220/3, działalności turystycznej, usługi hotelowe i mieszkalnictwo na terenie części działki nr 583/46 (nowy podział 639/46, 640/46, 641/46), zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ze świetlicą terenu działki nr 322, zabudowy zagrodowej terenu działek 287/5 i 288 (część), zabudowy przemysłowej terenu działek nr 351/2 i 390/1, obręb Prusice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/104/03 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 25 z dnia 09.02.2004 r., poz. 455); 4) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: a) nr 46, obręb Kozów - z przeznaczeniem pod działalność usługową, b) nr 19/7, 19/6, 8/9, 8/10, 17, 22, obręb Leszczyna - z przeznaczeniem, z przeznaczeniem po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, c) nr 73 (część), 74 (część), 75, 76, obręb Podolany - z przeznaczeniem w części pod zabudowę mieszkaniową i w części pod uprawy polowe, d) nr 630/19 (część), obręb Jerzmanice Zdrój - z przeznaczeniem pod lokal gastronomiczny, e) nr 162/4 (część), obręb Wyskok - z przeznaczeniem pod stację redukcyjno - pomiarową, gazu IIo wraz z przyłączami, f) nr 645/46, 640/46, obręb Prusice - przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową i hotelową, g) nr 838/74 (część), obręb Wilków - z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (boiska, place zabaw). 2. Informacja o działkach objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) obręb Kozów, działka nr 46 - pow. 2,02 ha 2) obręb Leszczyna, działki nr: 19/7 - pow. 1,00 ha, 19/6 pow. 0,44 ha, 8/9 - pow. 0,3967 ha, 8/10 - pow. 0,3967 ha, 17 - pow. 1,57 ha, 22 - pow. 0,78 ha, 3) obręb Podolany, działki nr: 73 - pow. 1,08 ha, 74 - pow. 0,95 ha, 75 - pow. 1,03 ha, 76 - pow. 1,19 ha, 4) obręb Jerzmanice - Zdrój, działka nr 630/19 - pow. 9,34 ha, do objęcia m.p.z.p. pow. ok 7 arów, 5) obręb Wyskok, działka nr 162/4 - pow. 8,72 ha, do objęcia m.p.z.p. - pow. ok 2 ary, 6) obręb Prusice, działka nr 645/46 - pow. 0,0516 ha, 7) obręb Prusice, działka nr 640/46 - pow. 0,0735 ha, 8) obręb Wilków, działka nr 838/74 - pow. 1,30 ha, do objęcia m.p.z.p. - pow. ok 0,60 ha. 3. Do obowiązków wykonawcy opracowania należy również: 1) opracowanie map zasadniczych dla terenów objętych opracowaniem m.p.z.p: a) aktualizacja map zasadniczych: działki nr 46 obręb Kozów, nr 73, 74 obręb Podolany, nr 630/19 obręb Jerzmanice Zdrój, nr 645/46, 640/46 obręb Prusice, nr 838/74 obręb Wilków, b) opracowania map zasadniczych wymagają działki: nr 19/7, 19/6, 8/9, 8/10, 17, 22 obręb Leszczyna, nr 75, 76 obręb Podolany, nr 162/4 obręb Wyskok, 2) opracowanie projektu uchwały wraz z załącznikami graficznymi dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany w części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 3) opracowanie niezbędnych materiałów w celu uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień, raportów itp. 4. Zamawiający zapewnia: 1) wypisy z ewidencji gruntów dot. działek objętych opracowaniem m.p.z.p. 2) mapy ewidencji gruntów dla działek objętych opracowaniem i działek przyległych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REGIOPLAN Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 18-20/34, 53-125 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58200,00
Oferta z najniższą ceną: 58200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 97000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont kapitalny elewacji z ociepleniem budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy al. Kijowskiej 8 w Krakowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów jednorazowych do archiwizacji nr spr.P/076/2014/SZ/WIM-44/ZP/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
specjalistyczny sprzęt medyczny (ZOZ/ZP/PN/DOS/19/12/2011)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wągrowiec
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH