PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgor ul. Widoma, ul Studzianki gm. Strawczyn.

Gmina Strawczyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Strawczyn / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

297350/2014

Opis

Strawczyn: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgor ul. Widoma, ul Studzianki gm. Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 297350 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261232 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgor ul. Widoma, ul Studzianki gm. Strawczyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgor ul. Widoma, Zagórna, Leśna i ul. Studzianki wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt należy opracować w oparciu o przepisy prawa polskiego i odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej wraz z uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i postanowieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego. Dokumentacja musi posiadać klauzulę zgodności z przepisami p.poż., sanitarnymi, energetycznymi, UDT i Polskimi Normami - jeżeli są wymagane. Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Zakres opracowania winien zawierać również: a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane. c) Wykonanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwe Starostwo Powiatowe w celu uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. 2. W ramach całości przedmiotu zamówienia należy wykonać: - projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże związane z budową kanalizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 ze zm.), w ilości 5 egz. - projekt wykonawczy w każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.). - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 2 egz. - kosztorysy inwestorskie osobno dla każdej ulicy w ilości po 2 egz. - przedmiary robót osobno dla każdej ulicy po 2 egz. - informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 2 egz. - wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. Wykonawca na etapie projektowania winien przedstawiać Zamawiającemu rozwiązania projektowe. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO Spółka z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36162,00
Oferta z najniższą ceną: 36162,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82902,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych elektrycznych Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bytom
(śląskie)
dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz analizatorów do wykonywania badań diagnostycznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamienna Góra
(dolnośląskie)
Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sędziszów Małopolski
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH