PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie

Gmina Krosno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krosno / podkarpackie

Numer ogłoszenia

244770/2014

Opis

Krosno: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie
Numer ogłoszenia: 244770 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209166 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 13 47 43 306, faks 13 47 43 306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Baczyńskiego w Krośnie wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Zakres dokumentacji projektowej Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać w zależności od potrzeb wynikających z otrzymanych warunków, uzgodnień oraz przyjętych rozwiązań projektowych następujące opracowania: 1) Opracowanie materiałów i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, 2) Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), 3) Projekt budowlany - 5 egz. wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków technicznych i uzgodnień, w tym ZUDP, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) 4) Projekty wykonawcze - po 4 egz. 4.1) projekt drogowy, który obejmuje rozbudowę ulicy Baczyńskiego wraz z przepustem na odcinku ok. 2000 m łącznie z chodnikiem i ścieżką rowerową. 4.2) projekt kanalizacji deszczowej z wylotem do odbiornika, 4.3) projekt oświetlenia ulicznego, 5) Opracowanie operatu wodno - prawnego na odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodo - prawnego na rzecz Prezydenta Miasta Krosna, 6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - po 2 egz. 7) Przedmiar robót - po 2 egz. 8) Kosztorys inwestorski - po 2 egz. (wycenić osobno urządzenia i sieci znajdujące się w pasie drogowym i poza pasem drogowym a podlegające przebudowie w związku z inwestycją drogową). 9) Opracowanie dokumentacji dotyczącej zlokalizowania kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.). 10) Opracowanie dokumentacji określającej granice pasa drogowego bez operatów geodezyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) aktualizację podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 1:500 terenu objętego opracowaniem, 2) uzyskanie kopii mapy ewidencyjnej gruntów i wypisów z rejestru gruntów dla terenu objętego opracowaniem, 3) przygotowanie pozostałych opracowań wynikających z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikających z przyjętych rozwiązań, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją inwestycji (na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa w przypadku realizacji inwestycji). 5) przygotowanie (w zależności od potrzeb) i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi; 6) przygotowanie wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) Wszystkie opracowane wnioski o uzyskanie warunków oraz wymaganych decyzji i pozwoleń należy przygotować w imieniu Prezydenta Miasta Krosna. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie ponadto: 1) wsparcie i doradztwo w pracach komisji przetargowej na wezwanie Zamawiającego, 2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień technicznych dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z uwagi na to, że przedmiotowa droga jest drogą publiczną i realizacja zadania wykonywana będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) to dokumentację oraz uzgodnienia i opinie należy przygotować zgodnie z przepisami w/w ustawy. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U z 2013 poz. 1129), jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). Kosztorysy inwestorskie winne być opracowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacji edytowalnym (część opisowa w formacie doc, część rysunkowa w formacie dwg, lub dxf oraz całość dokumentacji w formacie pdf). Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o. o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176064,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77490,00
Oferta z najniższą ceną: 77490,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w formie gorących posiłków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wiązowna
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH