PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie wraz z...

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wejherowo / pomorskie

Numer ogłoszenia

41739/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 41739 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27539 - 2015 data 27.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), tj. a) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; b) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, c) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opcję, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. OPCJA: Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje: a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji inwestycji, d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. a) Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania: b) jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: - przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, - czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, - czas pobytu na budowie w jednym dniu, - załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, - koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy -lub równoważny-.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ulicą Strzelecką w Wejherowie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z opcją pełnienia nadzoru autorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia podstawowego zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), tj. a) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; b) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przekazanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID, c) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Opcję, tj. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z ustawą Prawo budowlane. OPCJA: Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji). Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20 ust. 1 w szczególności obejmuje: a) stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, c) wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji inwestycji, d) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. a) Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania: b) jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: - przygotowanie materiału do pełnienia nadzoru, - czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem, - czas pobytu na budowie w jednym dniu, - załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie, - koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dopisuje wyrazy -lub równoważny-.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 4 nin. Rozdziału IX SIWZ Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdziału IX SIWZ, załącznik nr 3.1 do SIWZ oryginał). W przypadku składania oferty przez sp. cywilną dokumenty o których mowa w pkt1,4.1,6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 1. Zamawiający wymaga, aby zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie do: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 21.12.2015 r., z tym że: - w terminie do dnia 30.09.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. - w terminie do dnia 21.12.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego przyjmuje się datę uzyskania i przekazania Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. b) wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2016-1017. Termin świadczenia usługi
nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt 4 nin. Rozdziału IX SIWZ Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt 1, 2, 3 rozdziału IX SIWZ - winni złożyć wspólnie. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty wymienione w art. 26 ust 2 d ustawy (pkt 6.1 rozdziału IX SIWZ, załącznik nr 3.1 do SIWZ oryginał). W przypadku składania oferty przez sp. cywilną dokumenty o których mowa w pkt1,4.1,6.1 rozdziału IX SIWZ dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki. Uszczegóławia się informacje zawarte w sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 1. Zamawiający wymaga, aby zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpiło w terminie do: a) wykonanie zamówienia podstawowego do dnia 21.12.2015 r., z tym że: - w terminie do dnia 30.09.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (wielobranżowe projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi) wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i przekazanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID.
- w terminie do dnia 21.12.2015 r. - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego przyjmuje się datę uzyskania i przekazania Zamawiającemu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. b) wykonanie opcji tj. pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji realizowanej w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia podstawowego, w latach 2016-2017. Termin świadczenia usługi
nadzoru autorskiego uzależniony będzie od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego i zostanie dostosowany przez Zamawiającego odpowiednio do terminu realizacji robót budowlanych.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kalwaria Zebrzydowska
(małopolskie)
Budowa trzech kompletnych tuneli foliowych wyposażonych w system ogrzewania gazowego z wykonaniem przyłącza zewnętrznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobrzejewice
(kujawsko-pomorskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Trzcianka
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH