PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych w Szymanowie, Masłowie, Rawiczu i Dąbrówce

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rawicz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

128555/2012

Opis

Rawicz: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych w Szymanowie, Masłowie, Rawiczu i Dąbrówce
Numer ogłoszenia: 128555 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93311 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie, tel. 065 5465400, faks 065 5464167.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych w Szymanowie, Masłowie, Rawiczu i Dąbrówce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje usługi projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowych na: 1) PAKIET 1 - przebudowa ul. Platanowej w Szymanowie, drogi gminnej nr 810703P (od drogi powiatowej do końca zabudowy) oraz drogi gminnej nr 8106473P (od drogi powiatowej do końca zabudowy) w Szymanowie, w ramach zadania Przebudowa drogi we wsi Szymanowo ( w kierunku Sarnowy oraz ul. Platanowej), 2) PAKIET 2 - przebudowa ul. Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej, Bocianiej, Żniwnej oraz trzech dróg wewnętrznych w Masłowie, w ramach zadania Przebudowa dróg we wsi Masłowo, 3) PAKIET 3 - przebudowa ul. Marcinkowskiego w Rawiczu na odcinku od ul. Sukienniczej do Wałów Powstańców Wielkopolskich wraz z budową kanalizacji deszczowej w ramach zadania Przebudowa ul. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Sukienniczej do Wałów Powstańców Wielkopolskich . 4) PAKIET 4 - przebudowa drogi we wsi Dąbrówka na odcinku od drogi krajowej nr 5 do końca zabudowy, w ramach zadania Przebudowa drogi we wsi Dąbrówka . 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) PAKIET 1 - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz zgłoszenie przebudowy dróg wraz z odwodnieniem w Szymanowie, 2) PAKIET 2 - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz uzyskanie jednego pozwolenia na przebudowę ulic wraz z budową oświetlenia ulicznego w Masłowie (dotyczy ulic: Wrzosowej, Jaśminowej, Chabrowej), - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz zgłoszenie przebudowy ul. Żniwnej w Masłowie, - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz uzyskanie jednego pozwolenia na przebudowę trzech dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Masłowie ( ślepe uliczki od ul. Żniwnej ), - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Bocianiej w Masłowie, 3) PAKIET 3 - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Marcinkowskiego w Rawiczu , 4) PAKIET 4 - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz zgłoszenie przebudowy drogi w Dąbrówce wraz z odwodnieniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres zamówienia dla poszczególnych pakietów zawarto w załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektów budowlano - wykonawczych w podanych niżej ilościach osobno dla każdej ulicy, drogi oraz osobno dla każdej branży. 5. Podane w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów (zał. nr 5 do SIWZ) długości dróg, kanalizacji i inne pomiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od wydanych warunków technicznych przyłączenia, opinii, uzgodnień itp. 6. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem odpowiednich wniosków wraz z załącznikami ponosi w całości Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz uzyskać wymagane zezwolenia, decyzje, oświadczenia, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do opracowania projektów. W związku z powyższym Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Rawicz. 8. Koszty związane z opracowaniem projektów, przygotowaniem odpowiednich wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami (mapy, projekty, podziały geodezyjne - pakiet 2, itp.) oraz przedmiarów, kosztorysów zerowych i inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji geotechnicznej, zakupienie i aktualizacja podkładów mapowych, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, oświadczeń, zezwoleń, warunków i decyzji ponosi w całości Wykonawca, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej. 9. Tereny objęte do opracowania projektów zawierają załączone do SIWZ plany sytuacyjne z zaznaczonym zakresem robót dla poszczególnych pakietów (zał. nr 7 do SIWZ). 10. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 11. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności o wymogi wynikające z Prawa budowlanego oraz przepisy wykonawcze jak również uwzględnić warunki i wymagania określone w wydanych opiniach i uzgodnieniach. Zakres i treść projektów budowlanych powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz o proponowanych rozwiązaniach projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych. Ponadto w ramach ceny ofertowej każdy Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) przyjazdu do siedziby Zamawiającego celem zaprezentowania postępu prac projektowych , 2) konsultowania (na roboczo) z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań, 3) poniesienia kosztów badań podłoża gruntowego , 12. Złożone przez Wykonawcę projekty (zakres i i forma) muszą gwarantować podstawę do ogłoszenia przetargu a następnie do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: PAKIET 2. Przebudowa i rozbudowa ulic w Masłowie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 17.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego DROGBUD Tadeusz Wyrwiński, Strumykowa 21B/11, 65-101 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176103,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79950,00
Oferta z najniższą ceną: 61500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 268140,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: PAKIET 3. Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Rawiczu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wanda Maria Formanowska FORMA Pracownia Projektowa wspólnik s.c., ul. Dębowa 6 Wilkowice, 64-111 Święciechowa, kraj/woj. wielkopolskie.
Radosław Formanowski FORMA Pracownia Projektowa wspólnik s.c., ul. Dębowa 6 Wilkowice, 64-115 Święciechowa, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30382,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9225,00
Oferta z najniższą ceną: 9225,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30750,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: PAKIET 4. Przebudowa drogi w Dąbrówce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 22.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-INVEST Tomasz Kosior, ul. Graniczna 74J / 2, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35511,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9840,00
Oferta z najniższą ceną: 8900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43050,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie robót budowlanych - przebudowa III piętra budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie - zamówienie uzupełniające
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
artykuły żywnościowe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kwidzyn
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH