PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej przebudowy budynku garażowego nr 54 w kompleksie koszarowym w Bolesławcu, wraz z...

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

115357/2014

Opis

Wrocław: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej przebudowy budynku garażowego nr 54 w kompleksie koszarowym w Bolesławcu, wraz z uzyskaniem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją i przeniesieniem autorskich praw majątkowych.
Numer ogłoszenia: 115357 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108810 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Obornicka 126, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 765 68 40, faks 71 765 68 02.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej przebudowy budynku garażowego nr 54 w kompleksie koszarowym w Bolesławcu, wraz z uzyskaniem w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją i przeniesieniem autorskich praw majątkowych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej przebudowy budynku garażowego nr 54/3008 w Jednostce Wojskowej 1145 Bolesławiec, spełniającej wymogi stawiane w art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, która stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w myśl art. 31 ustawy Pzp dla realizacji rzeczowej przebudowy budynku garażowego nr 54. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie decyzji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę oraz późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektową i przeniesienie autorskich praw majątkowych.
2) Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.
3) WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PRZEDPROJEKTOWYCH I PROJEKTOWYCH.
Realizacja dokumentacji projektowej etapami (wykaz opracowań):
1) ETAP I
a) Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do projektowania, 2 egz. Jawne
b) Program inwestycji z koncepcją przebudowy wraz ze wszystkimi niezbędnym opiniami i uzgodnieniami, 3 egz. Jawne
c) Ekspertyza techniczna i mykologiczna , 1 egz. Jawne
d) Przeprowadzenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w celu przyjęcia odpowiednich rozwiązań projektowych nawierzchni i podbudowy placu i posadzek,
2 egz. Jawne
2) ETAP II
a) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
b) Projekt budowlany we wszystkich branżach - TOM I, 5 egz. Jawne
c) Projekt budowlany - Plan zagospodarowania terenu wraz z projektami wykonawczymi w obszarze zainwestowania we wszystkich branżach z uwzględnieniem zieleni, ciągów komunikacyjnych, dróg i placów i małej architektury - TOM II, 5 egz. Jawne
d) Projekty wykonawcze pozostające w zgodności z projektem budowlanym wraz z niezbędną dokumentacją warsztatową branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej po 4 egz. JAWNE
e) Projekt wykonawczy pozostający w zgodności z projektem budowlanym wraz z niezbędną dokumentacją warsztatową branży teletechnicznej Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, 4 egz. ZASTRZEŻONE
f) Projekt wykonawczy pozostający w zgodności z projektem budowlanym wraz z niezbędną dokumentacją warsztatową branży teletechnicznej - branży Systemu alarmu pożaru, 4 egz. JAWNE
g) Mapa do celów projektowych na bazie otrzymanej mapy do celów opiniodawczych, 1 egz. JAWNE
h) Przedmiary robót dla każdej z branż oddzielnie wraz z zagospodarowaniem terenu, po 1 egz. JAWNE
i) Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż oddzielnie wraz z zagospodarowaniem terenu, po 1 egz. JAWNE
j) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 3 egz. JAWNE
k) Informacja do sporządzenia planu BiOZ, 4 egz JAWNE
l) Zestawienie kosztów zadania , 2 egz. JAWNE
ł) Karta Gwarancyjna na wykonane opracowania , 2 egz. JAWNE
m) Uzyskanie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
Wykonawca zrealizuje, na zasadach zawartych w projekcie umowy, własnym staraniem i na własny koszt: dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki, pomiary itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.70.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: ARKOS Sp. z o.o. i Zakład Elektroniki Profesjonalnej NET - 1,, ul. 1 Maja 27; ul. Potockiego 40/1, 58-500 Jelenia Góra; Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72570,00
Oferta z najniższą ceną: 72570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118080,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie projektu chodnika wzdłuż ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł wraz z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w miejscowości Lucimia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu kwaterunkowego i AGD
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH