PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu POIiŚ 05.03.00-00-186/09, związanego ze sporządzeniem Planów Zadań...

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

40751/2014

Opis

Warszawa: Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu POIiŚ 05.03.00-00-186/09, związanego ze sporządzeniem Planów Zadań Ochronnych.
Numer ogłoszenia: 40751 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17787 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5565600, faks 22 5565602.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu POIiŚ 05.03.00-00-186/09, związanego ze sporządzeniem Planów Zadań Ochronnych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych, w ramach realizacji projektu POIiŚ 05.03.00-00-186/09, związanego ze sporządzeniem Planów Zadań Ochronnych tj. opracowanie broszury pn. Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim. 1) Projekt graficzny, skład, redakcja techniczna, łamanie, zredagowanie tekstów dostarczonych przez Zamawiającego; 2) Obróbka cyfrowa zdjęć i ilustracji (dostarczonych przez Zamawiającego), montaż elektroniczny; 3) Naniesienie korekt i poprawek; 4) Zamieszczenie w dolnej części podstawy barwnego nadruku logo projektu (zgodnie z załącznikami nr 7 i 8); 5) Przygotowanie do druku, w tym całkowity proofing cyfrowy, druk oraz oprawę broszur; 6) Przekazanie kompletu plików graficznych broszury pt.: Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim, wykorzystanych do wydruku w drukarni. Nakład 2 000 egz. Objętość min. 250 stron znormalizowanych*
Format A5 (format pojedynczego skrzydła - szerokość min. 148 mm, długość min. 210 mm) Kolor Pełny 4x4 (w całej publikacji) Wielkość i typ czcionki 10 pt,Franklin Gothic Book Okładka Wzór zgodnie z załącznikami 9a-9d do SIWZ, Tektura ozdobna o gramaturze min.350 g/m2 Nadruk folia mat, pełny kolor. Składana do formatu min. A5 Środek Papier kreda mat o gramaturze 170 gm2 Łączenie Broszura klejona Logotypy oraz inne oznaczenia: Okładka oznaczona logotypami zgodnie z załącznikami 9a-9d do SIWZ. Dodatkowo na czwartej stronie okładki, należy umieścić: - informację o finansowaniu Publikacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; - informację: EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, NIE PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY; - hasło przewodnie POIiŚ: Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 79550000-4 79822500-7 - Usługi projektów graficznych; 79823000-9..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.55.00.00-4, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie prowadzone jest w ramach
realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia C&C Sp. z o. o., ul. Marka Hłaski 10a, 01-689 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30796,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26775,00
Oferta z najniższą ceną: 26775,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55350,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, celem dalszej odsprzedaży NABIAŁU do kantyn prowadzonych przez Zamawiającego, mieszczących się w Areszcie Śledczym i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czerwony Bór
(podlaskie)
Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Przetarg sprzedaż nieruchomości położonych w Świnoujściu przu ul. Uzdrowiskowej.
Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH