PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych...

Gmina Sicienko

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sicienko / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

148183/2013

Opis

Sicienko: opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z przyłączami domowymi (do granicy nieruchomości) w sołectwie Kruszyn gmina Sicienko powiat bydgoski
Numer ogłoszenia: 148183 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108087 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, faks 052 5870407.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z przyłączami domowymi (do granicy nieruchomości) w sołectwie Kruszyn gmina Sicienko powiat bydgoski.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wszelkich wymaganych branż na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych wraz z przyłączami domowymi (do granicy nieruchomości) w sołectwie Kruszyn gmina Sicienko powiat bydgoski.
2. Zakres zamówienia obejmuje teren całej miejscowości Kruszyn, w której obecnie zameldowanych jest ok.750 osób oraz miejscowości Kruszyniec gdzie zameldowanych jest ok.90 osób.
3. Włączenie planowanej sieci kanalizacyjnej przewiduje się do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pawłówek zgodnie z warunkami technicznymi, o które wykonawca zobowiązany będzie wystąpić do gestora istniejącej instalacji.
4. Rozwiązanie projektowe winno preferować grawitacyjny system zbierania i odprowadzania ścieków z lokalnymi zbiorczymi przepompowniami projektowanymi w razie uzasadnionej potrzeby.
5. Rozwiązanie projektowe winno przewidzieć przyjęcie do projektowanej sieci- kolektora głównego ścieków z zabudowań zlokalizowanych w miejscowości Pawłówek.
6. Zamawiane opracowanie winno zostać wykonane w sposób zapewniający uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach opracowania należy wykonać:
6.1. aktualne podkłady mapowe na zakres objęty opracowaniem projektowym, wraz z wypisami z rejestru gruntów,
6.2. koncepcję opracowania i przedstawić ją Zamawiającemu, po zatwierdzeniu której możliwe będą kolejne etapy opracowania. Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych winna zawierać w szczególności część opisową, obliczenia hydrauliczne, wykaz i specyfikację techniczną proponowanych urządzeń, bilans mocy i zapotrzebowanie na energię elektryczną, bilans kosztów eksploatacji w ciągu jednego roku, szacunkowe koszty wykonania kanalizacji sanitarnej objętej projektem. Ponadto z opracowanej koncepcji muszą wynikać następujące kwestie:
a. miejsce włączenia ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
b. miejsca przyjęcia do kolektora głównego ścieków z zabudowań zlokalizowanych w miejscowości Pawłówek,
c. ilość i lokalizacja przepompowni, miejsca ich zasilania energetycznego, niezbędna powierzchnia działek pod lokalizację obiektów i urządzeń,
d. koncepcję należy przedstawić na aktualnych podkładach mapowych, o których mowa w pkt. 6.1. powyżej.
6.3. kompletny wniosek umożliwiający przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
6.4. kompletny wniosek umożliwiający przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
6.5. projekt budowlany i wykonawczy wraz z umowami cywilno-prawnymi zawartymi w imieniu Wójta Gminy na wejście na teren działek i wykonania robót,
6.6. przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim,
6.7. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
6.8. informację BIOZ.
7. Zaleca się podział inwestycji na II etapy w sposób pozwalający na ich niezależną realizację i niezależne funkcjonowanie I etapu. Podział ten powinien mieć odzwierciedlenie w części przedmiarowej i kosztorysowej.
8. Wykonanie wszelkich innych opracowań, beż żądania dodatkowej zapłaty, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji.
9. Udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dla każdego z etapów realizacji
10. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie ustawy Prawo budowlane i ustaleń określonych w umowie.
Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, według szczegółowych założeń określonych w SIWZ.
Szczegółowe określenie wymagań od Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-3, 71.24.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej APIS Grzegorz Rodziewicz, ul. Kondratowicza 6, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78720,00
Oferta z najniższą ceną: 78720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 723240,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Koncentrat fibrynogenu. Znak sprawy: ZZP-176/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez ZGMiR w Wodzisławiu Śląskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wodzisław Śląski
(śląskie)
Dostawa soli drogowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sandomierz
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH