PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych...

Gmina Szczerców

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczerców / łódzkie

Numer ogłoszenia

45194/2013

Opis

Szczerców: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Szczerców, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Numer ogłoszenia: 45194 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 517048 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, woj. łódzkie, tel. 44 6318059, faks 44 6318079.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Szczerców, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Szczerców, w tym projektów zmian decyzji ostatecznych wydanych w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) zwanej dalej ustawą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymogów dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164 poz. 1589), obejmujące:
1) sporządzenie ok. 120 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz niezbędnych projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w tym zakresie, wraz z niezbędnymi analizami i wynikami tych analiz,
2) sporządzenie ok. 50 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz niezbędnych projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w tym zakresie, wraz z dokonaniem analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz dokonaniem analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji;
3) sporządzenie projektów wezwań dla inwestorów dotyczących uzupełnienia niekompletnego wniosku;
4) sporządzenie pism do organów i instytucji w celu uzgodnienia projektu decyzji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GM Projekt Grzegorz Malinowski, ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28560,00
Oferta z najniższą ceną: 28560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83430,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna Kosy - Kinkajmy, Etap I Kinkajmy - Maszewy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu lubelskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bełżyce
(lubelskie)
Wyposażenie Centrum Turystycznego w Ostaszewie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Grodziczno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH