PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej o długości ok. 500 m wraz z...

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piaseczno / mazowieckie

Numer ogłoszenia

233761/2014

Opis

Piaseczno: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej o długości ok. 500 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wykonaniem projektu mapy podziałowej i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Numer ogłoszenia: 233761 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198751 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej o długości ok. 500 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wykonaniem projektu mapy podziałowej i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wielolobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulic o łącznej długości około 500 mb w Gminie Piaseczno. 2) Projekt map podziałowych, które będą załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Ustala się, że projekt map podziałowych dla w/w zadania obejmować będzie 5 działek i taką ilość oferent przyjmie do ustalenia kwoty ofertowej. Wykonanie dodatkowych podziałów w stosunku do ilości przyjętej w kwocie ofertowej Gmina zleci w ramach umowy uzupełniającej. W ramach umowy należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia, opracować projekty, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonać projekt map podziałowych oraz uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę fragmentów zaprojektowanej infrastuktury liniowej, jeśli zlokalizowana będzie poza obszarem objętym ZRID. TERMIN ZAMÓWIENIA: 1 . Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ZRID - 30.11.2015r. 2. Zakup map, badania geotechniczne - 19.12.2014r. 3. Koncepcja drogowa - 19.12.2014 r. 4. Koncepcja odwodnienia - 30.12.2014 r. 5. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót - 31.07.2015 r. 6. Uzyskanie decyzji ZRID - 30.10.2015 r. 7. Uzyskanie ostateczności decyzji ZRID - 30.11.2015 r. 8. Projekt mapy podziałowej 30.06.2015 r. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30.000 euro..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARKAS - PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piłsudskiego 75A bud. B, 10-460 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101328,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69495,00
Oferta z najniższą ceną: 69495,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145755,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH