PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie

Gmina Miejska Kętrzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kętrzyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

75664/2014

Opis

Kętrzyn: Opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie
Numer ogłoszenia: 75664 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33750 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 752 05 20, faks 089 752 05 31.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulicy Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie w skład której wchodzą: a) badania natężenia, struktury ruchu i relacji skrętnych na poszczególnych wlotach zawarte w każdej z koncepcji. Każda koncepcja powinna zawierać ponadto obliczenia przepustowości dla stanu obecnego i projektowanego oraz sprawdzenie przejezdności skrzyżowań dla pojazdów nienormatywnych, b) projekty koncepcji w zakresie poprawy przepustowości i bezpieczeństwa na każdym wlocie skrzyżowania (co najmniej 3 warianty w zakresie rozwiązań geometrii poziomej - w tym jeden z sygnalizacją świetlną.) / po 6 egzemplarzy każdego wariantu w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF, c) przeprowadzony przez Wykonawcę niezależny audyt BRD (projektant musi pozyskać dane dotyczące kolizji wypadków na tym skrzyżowaniu z ostatnich 5 lat i przeprowadzić analizę BRD) / audyt zawrzeć w każdej z koncepcji lub jako oddzielne opracowanie (wówczas po 6 egzemplarzy audytu na każdą koncepcję w wersji papierowej + wersja elektroniczna PDF), d) uzyskanie zatwierdzenia każdej z koncepcji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Urząd Miasta w Kętrzynie, e) koncepcja ekonomiczna wykonania każdego wariantu / po 2 egzemplarze każdego wariantu + wersja elektroniczna w formacie PDF. 2) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.42.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jakub Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VEGMAR Jakub Krawczyk, ul. Konarskiego 12A, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24477,00
Oferta z najniższą ceną: 24477,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45510,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH