PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Domu...

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stalowa Wola / podkarpackie

Numer ogłoszenia

208059/2013

Opis

Stalowa Wola: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
Numer ogłoszenia: 208059 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358544 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8420950, faks 0-15 8428599.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instutucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli w zakresie opracowania kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Budynek Miejskiego Domu Kultury wymaga modernizacji i prac zabezpieczających jego strukturę. Zamawiającemu zależy na przywróceniu obiektowi oraz jego otoczeniu pierwotnych walorów architektonicznych i estetycznych oraz dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt powinien obejmować następujące elementy: a) dotyczące zewnętrznej bryły budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli: inwentaryzacja architektoniczna i konserwatorska elementów elewacyjnych; czyszczenie elewacji; uzupełnienie ubytków elewacyjnych; odtworzenie historycznej pierwotnej elewacji; wykonanie iluminacji obiektu z wykorzystaniem ekologicznych źródeł zasilania; impregnacja elementów elewacji; izolacja i docieplenie dachu; izolacja i docieplenie ścian fundamentowych;wymiana instalacji deszczowej wraz z historyczną obróbką blacharską; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla przywrócenia historycznego charakteru obiektu; wykonanie instalacji przeciwpożarowej w zakresie dotyczącym elewacji i klatek schodowych; wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych oraz komunikacji pionowej umożliwiającej niepełnosprawnym korzystanie z piętra budynku. b) dotyczące zagospodarowania terenu wokół budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli: inwentaryzacja terenu i drzewostanu; opracowanie planu zagospodarowania z uwzględnieniem ciekawych elementów małej architektury, iluminacji założenia terenowego i elementów małej architektury z możliwością zasilania ekologicznymi źródłami energii, kompozycji zieleni współgrającej z elementami obiektu oraz istniejącym drzewostanem, możliwości stworzenia parku edukacyjno-rozrywkowego, możliwości wykorzystywania terenu wokół obiektu do celów sportowych - forma elementów zagospodarowania terenu i elementów małej architektury umożliwiająca bezpieczne uprawianie sportów z użyciem rowerów, deskorolek, rolek itp. nie umniejszająca roli i charakteru obiektu Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.
Charakterystyka stanu istniejącego. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli pełni różnorodne funkcje dla społeczności całego miasta. Obok organizacji imprez i uroczystości znajdują w nim swoją siedzibę różne koła zainteresowań oraz Kino /WRZOS/. Budynek Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli powstawał w latach 1949 - 1952. Przylega od frontu do rozległego Placu Piłsudskiego, a z pozostałych stron otoczony jest skwerami zieleni oraz ciągami pieszymi. Usytuowany jest na terenie działki nr ewid. 277, obr. 3-Centrum, o powierzchni 0,4225 ha (mapy w załączonym pliku Materiały dodatkowe). Jest to murowany, wolnostojący, trójkondygnacyjny budynek, częściowo podpiwniczony, o lekko rozczłonkowanej bryle i następujących parametrach zabudowy: długość całkowita - 51,73 m, szerokość całkowita - 62,52 m, wysokość całkowita - 14,90 m, kubatura - 27 656 m3, powierzchnia zabudowy - 1 737 m2. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne mające na celu wpisanie Miejskiego Domu Kultury do rejestru zabytków jako dzieło architektury socrealistycznej. W związku z powyższym wszelkie prace projektowe i remontowe powinny podlegać wytycznym, zaleceniom i uzgodnieniom z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (właściwa jednostka - Delegatura w Tarnobrzegu). Do przewidzianego w niniejszym postępowaniu zakresu prac projektowych zostały przedstawione wytyczne konserwatorskie ww. instytucji wraz z dokładnym opisem obiektu (w załączonym pliku Materiały dodatkowe). Ponadto obiekt przewidziany pod inwestycję znajduje się na obszarze chronionym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVIII/682/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 14.12.2005r. (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego nr 163 z dn. 16.12.2005r. Poz. 3044) oraz uchwałą wprowadzającą zmiany do planu - Uchwała Nr IX/981/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dn. 29.01.2010r. (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego Nr 15 z dn. 2.03.2010r. Poz. 368) w zakresie ochrony lokalnych wartości kulturowych. Treść wymienionych dokumentów w załączonym pliku Materiały dadatkowe. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę zapisy ww. dokumentów i do Wykonawcy należy zdobycie niezbędnych informacji, przeprowadzenie ewentualnych ekspertyz czy uzyskanie opinii właściwych instytucji i urzędów. W skład zamawianej dokumentacji wchodzą: opracowania niezbędne do wykonania projektu np. inwentaryzacja do celów projektowych itp., mapa do celów projektowych, wstępna koncepcja projektowanych rozwiązań zatwierdzona przez zamawiającego, wielobranżowy projekt budowlany oraz projekt wykonawczy remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, uzyskanie kompletu niezbędnych uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i opinii oraz opracowania niezbędne wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających lub też wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę/wykonanie robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na elementy i branże wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, przedmiary robót w rozbiciu na elementy i branże, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 3.4. Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami tj. m.in.: - zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133), - zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r. poz. 2072), - zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690), - zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004 poz. 138), - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), - zgodnie z innymi ustawami i rozporządzeniami, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 3.5. Cała dokumentacja oprócz dostarczenia w wersji papierowej winna być przekazana w wersji elektronicznej (jako pliki pdf: rysunki, opisy, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje). Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji tj. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wynikające z obowiązujących przepisów. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych i ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót budowlanych. 3.6. Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli ul. 1 Sierpnia 9 37 - 450 Stalowa Wola 3.7. Wspólny Słownik Zamówień: CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KKAD TOMASZ KOCEMBA, ul. Siewna 23b/26, 31-231 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45577,00
Oferta z najniższą ceną: 45577,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68880,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na wykonanie remontu budynku położonego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej w ramach Realizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bobowa
(małopolskie)
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Nieruchomości, budynki inne, inne
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH