PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego na Wawelu, Wawel 5...

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

156179/2012

Opis

Kraków: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego na Wawelu, Wawel 5 (A-7) wraz z nadzorami w 2013 r - sprawa nr VIII/ZKnW/12
Numer ogłoszenia: 156179 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121321 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4225155, faks 012 4215177.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego na Wawelu, Wawel 5 (A-7) wraz z nadzorami w 2013 r - sprawa nr VIII/ZKnW/12.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający oczekuje opracowania na podstawie programu użytkowego i wstępnej analizy konserwatorskiej, wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego na Wawelu (A-7) wraz z nadzorami w 2013 r W ramach dokumentacji sporządzone zostać winny: 1.
inwentaryzacja fotogrametryczna obiektu, w tym elewacji i wnętrz, 2. badania
architektoniczne - rozwarstwienie wątków na bazie w.w inwentaryzacji, 3. ekspertyza
budowlano-konstrukcyjna określająca stan techniczny wszystkich elementów
budowlanych (w tym instalacji) z uwzględnieniem ogniochronności stropów nad I, II,
III i IVp 4. projekt koncepcyjny wariantowy z uwzględnieniem opcji odtworzenia dachu
nad basztą (do przedłożenia komisji konserwatorskiej), 5. projekt budowlany z
elementami projektu wykonawczego obejmujący m.in.: A branże architektoniczną,
budowlano-konstrukcyjną, sanitarną (uzupełnienie aneksów sanitarnych),
elektryczną, instalacji niskoprądowych (włączonych do istniejących systemów
ochronnych w tym ppoż.) i sieci komputerowej 2 stanowisk (6 x PEL) B - instalacje
SSWiN i SKD przy przebudowie z utrzymaniem funkcji: - w parterze dla galerii z
ekspozycją i sprzedażą - na pozostałych kondygnacjach dla magazynów zbiorów
archeologicznych (w tym uzupełnienie o lokalizację szafy do numizmatów i cennych
zabytków ruchomych) z częściowymi zakresami pracowni-biura Działu Archeologii 6.
opracowania towarzyszące w tym: specyfikacje techniczne; kosztorysy inwestorskie,
przedmiary dla wszystkich branż w projekcie oraz harmonogram rzeczowo finansowy
w ujęciu umożliwiającym uproszczenie do formatu wymaganego przy sporządzaniu
studium wykonalności dla pozyskania funduszy europejskich Projekt budowlany z
elementami projektu wykonawczego winien składać się z części: A.Projekt
budowlany wielobranżowy z elementami projektu wykonawczego z niezbędnymi
opiniami dla uzyskania zezwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę
B.Projekt przebudowy SSWiN i SKD z połączeniem z istniejącym systemem, z
kompletem uzgodnień z wykonaniem w klauzuli zastrzeżone Całość należy
sporządzić w wersji papierowej (egzemplarze oprawne), w formie zgodnej z Prawem
Budowlanym (ilość egzemplarzy zostanie określona w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia) oraz w wersji elektronicznej na CD lub DVD. Przedmiot
niniejszego przetargu będzie opisem przedmiotu zamówienia w innym postępowaniu
i musi być przygotowany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759. j.t.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.24.20.00-6, 71.33.00.00-0, 71.24.80.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

mgr inż. arch. Jerzy Lasoń Architektura Budownictwo SIMA, ul. Jar 5, 30-698 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138374,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68880,00
Oferta z najniższą ceną: 68880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 191916,90
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
36/SI/2014 - remont budynku nr 47 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Przetarg
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Legnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH