PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2012-2013 w ramach projektu...

Gmina Miejska Rumia

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rumia / pomorskie

Numer ogłoszenia

248185/2013

Opis

Rumia: Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2012-2013 w ramach projektu Fundamenty przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Zadanie 17..
Numer ogłoszenia: 248185 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236015 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7/204, 84-230 Rumia, woj. pomorskie, tel. 058 6719410, faks 058 6796517.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2012-2013 w ramach projektu Fundamenty przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Zadanie 17...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2013-2014 w ramach projektu Fundamenty przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty - Zadanie 17. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następującą usługę (zadanie): Zadanie 17. Organizacja i prowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 10 dodatkowych zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone ryzykiem dysleksji w łącznej liczbie godzin 30; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu Fundamenty przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe. 2.Projekt ma na celu przede wszystkim wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III poprzez dostosowanie wsparcia do ich indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych w okresie realizacji projektu 2011-2013. 3.Wybrany Wykonawca/wykonawczyni powinien/powinna zapoznać się z następującymi dokumentami: 1) wnioskiem o dofinansowanie projektu Fundamenty przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia, 2) zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: http://defs.pomorskie.eu/pl/projekty_systemowe/priorytet_ix/klasy_1_3/dokumenty, 3) dokumentacją konkursową Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe: www.defs.pomorskie.eu/pl, Fundamenty przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4) diagnozą i analizą potrzeb uczniów klas I-III szkół podstawowych biorących udział w projekcie, przeprowadzaną przez powołany do tego celu szkolny zespół nauczycieli i dostępną w danej szkole, 4. Wykonawca/wykonawczyni zobowiązany/na będzie do prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca/wykonawczyni zobowiązany/zobowiązana będzie do wspomagania promocji i ewaluacji projektu - informowanie o współfinansowaniu Projektu i niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z Koordynatorem Projektu w mierzeniu postępów uczniów i uczennic w zakresie rezultatów Projektu. 6.Wykonawca/wykonawczyni będzie dokonywał/ła ewaluacji pracy dla zajęć pozalekcyjnych oraz dokonywał/ła ewaluacji osiągnięć rozwojowych ucznia/uczennicy (Beneficjentów Ostatecznych) pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym w zakresie rezultatów wskazanych w Projekcie. 7.Wykonawca/Wykonawczyni będzie ponosił/ła odpowiedzialność materialną za powierzone mienie tj. materiały i pomoce dydaktyczne udostępnione do prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone przez Wykonawcę/Wykonawczynię winny uwzględniać zastosowanie powyższych pomocy dydaktycznych w jak największym stopniu, o ile charakter danego rodzaju zajęć umożliwia i uzasadnia ich stosowanie. 8.Wykonawca/Wykonawczyni ma obowiązek prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy i materiałów dydaktycznych. 9.W przypadku niemożności prowadzenia usługi edukacyjnej Wykonawca/Wykonawczyni będzie miał obowiązek we własnym zakresie przedstawić zastępstwo osoby o wymaganych w postępowaniu w danej części kwalifikacjach, po wcześniejszym pisemnych poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Koordynatora Projektu i uzyskaniu jego zgody. 10. W celach rozliczeniowych Zamawiający przyjął, że godzina zajęć edukacyjnych rozwijających uzdolnienia i dydaktyczno - wyrównawczych trwa 45 minut, a zajęć specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznym w krótszym czasie niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 11. Zgodnie z zachowaniem zasady gender każdorazowo, gdy jest mowa o uczniach ma się na myśli uczniów i uczennice. Natomiast, gdy mówi się o Wykonawcy - chodzi o Wykonawcę, Wykonawczynię bądź przedsiębiorstwo. W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYODRĘBNIONO NASTĘPUJĄCE ZADANIA: Zadanie Nr 17: Usługa edukacyjna dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi, ul. Górnicza 19; 84-230 Rumia - organizacja i prowadzenie w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowych zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożone ryzykiem dysleksji w łącznej liczbie godzin 30. Opis zajęć: - zajęcia będą obejmowały uczniów klas I-III, - zajęcia będą prowadzone w jednej grupie, która będzie liczyła 5 uczniów, razem 5 uczniów w roku szkolnym, - zajęcia będą odbywały się co najmniej 1 raz w tygodniu, po uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu z Koordynatorem Szkolnym. Cel zajęć: - wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych, - zachęcenie uczniów do pokonywania trudności w nauce, - stymulowanie rozwoju uczniów w zakresie czytania, pisania i wykonywania działań matematycznych, - usprawnienie rozwoju funkcji psychomotorycznych niezbędnych do nauki czytania, pisania i liczenia, - zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach. Oczekiwane efekty: - uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach, będących przyczyną trudności szkolnych, - zwiększenie motywacji do uczeniu się i pokonywania trudności w nauce, - niwelacja przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach, - rozwój uczniów w zakresie czytania, pisania i wykonywania działań matematycznych, - rozwoju funkcji psychomotorycznych niezbędnych do nauki czytania, pisania i liczenia...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Organizacja i prowadzenie zajęć dodatkowych w czterech szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Rumia w roku szkolnym 2013-2014 w ramach projektu Fundamenty przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wioleta Saworska , ul. Lipowa 47, 84-100 Połczyno, Puck, kraj/woj. pomorskie.
Sylwia Popczyk, ul. Gdańska 10/28, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2100,00
Oferta z najniższą ceną: 2100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XV gm. Górowo Iławeckie, Bisztynek, Bartoszyce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane wykończeniowe części piętra budynku remizy OSP w Łostówce w ramach programu Małopolskie Remizy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH