PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól ponadgimnazialnych prowadzonych...

Starostwo Powiatowe

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przeworsk / podkarpackie

Numer ogłoszenia

17373/2014

Opis

Przeworsk: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól ponadgimnazialnych prowadzonych przez Powiat Przeworski w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
Numer ogłoszenia: 17373 - 2014; data zamieszczenia: 28.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 525584 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, tel. 016 6487009, faks 016 6487009.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól ponadgimnazialnych prowadzonych przez Powiat Przeworski w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól ponadgimnazialnych prowadzonych przez Powiat Przeworski w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa w podziale na dwie części: 1) CZĘŚĆ 1 - Kurs prawa jazdy kat. B 2) CZĘŚĆ 2 - Kurs operatora kombajnów zbożowych 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich CZĘŚCI zamówienia. 1)Wykonawca powinien zadbać aby uczestnicy mieli świadomość, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Informacje o źródle finansowania projektu oraz logotypy Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny zostać umieszczone: w miejscach przeprowadzania zajęć, na dokumentacji szkoleniowej, na materiałach szkoleniowych, promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, w harmonogramie zajęć, na zaświadczeniach ukończenia kursu lub innych dokumentach potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji wystawianych przez Wykonawcę. 2)Kursy Wykonawca zrealizuje dla wskazanej liczby uczniów we wskazanej liczbie godzin dydaktycznych przy czym poprzez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną - po 45 minut . 3)W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia kursów jest zobowiązany do: 3.1opracowania harmonogramu zajęć w ramach kursów w uzgodnieniu ze szkolnym asystentem koordynatora projektu. Dostarczenia opracowanego harmonogramu zajęć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Harmonogram zajęć musi być dostosowany do zajęć szkolnych uczestników projektu, wymaga zatwierdzenia przez szkolnego asystenta koordynatora projektu. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do zmian harmonogramu wprowadzonych przez szkolnego asystenta koordynatora projektu. 3.2 ustalania wszelkich zmian harmonogramu zajęć ze szkolnym asystentem koordynatorem projektu. 3.3 przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy informowania o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, 3.4 dotyczy Części 2 zamówienia - opracowania programu kursu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć dostosowanego do wymagań określonych przez Zamawiającego. Program przedstawiony Zamawiającemu powinien zawierać w szczególności: nazwę i zakres kursu czas trwania i sposób organizacji kursu wymagania wstępne dla uczestników kursu cele kursu plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, treści kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposób sprawdzania efektów kursu 3.5 realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem kursu- dla części 2, 3.6 zapewnia warunków zgodnych z przepisami BHP i P POŻ 3.7 przeprowadzenia egzaminu 3.8 bieżącego informowania szkolnego asystenta koordynatora o każdej nieobecności uczestnika na kursie, 3.9zawiadomienia szkolnego asystenta koordynatora na trzy dni wcześniej o terminie i godzinie egzaminu, 3.10 zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich wystąpienia. 3.11 prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, tj.: program kursu oraz dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin zajęć, tematy zajęć, imienną listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, protokołu z egzaminu, 3.12 utrzymania udostępnionych bezpłatnie pomieszczeń w należytej czystości, zastanym stanie technicznym i wyposażeniu. 3.13 przekazania po zakończeniu każdego z kursów szkolnemu asystentowi koordynatora protokół odbioru zaświadczeń, kserokopie zaświadczeń oraz ww. dokumentacje z przebiegu kursu o których mowa w pkt. 3.11, 3.14 przeprowadzenia po zakończeniu każdego kursu anonimowych ankiet ogólnych oceniających kurs oraz osoby prowadzące kurs. 4)Kursy winny zakończyć się egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestników wiedzą oraz wydaniem stosownych dokumentów świadczących o ukończeniu kursu np. zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty opatrzone flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i logiem Kapitał Ludzki oraz logiem WUP Rzeszów wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów, zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami) 5)Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu imienny wykaz osób objętych kursem. 6)Zamawiający skompletuje grupy kursu i udostępni nieodpłatnie pomieszczenia służące do przeprowadzenia kursu (obiekty będące w zasobach jednostek organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Kańczuga, Przeworsk i miejscowości Zarzecze) 7)Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników szkolenia oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników szkolenia na zajęciach. 4. Zakres tematyczny i warunki przeprowadzenia kursów dla poszczególnych części zamówienia: I) CZĘŚĆ 1 - Kurs prawa jazdy kat. B Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat przeworski w rozbiciu na 3 zadania. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U.2012.1019). Zadanie 1 - dla Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu Zadanie 2 - dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Zadanie 3 - dla Zespołu Szkół w Kańczudze 1. Miejsce przeprowadzenia kursu: Zadanie 1 - dla Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu Zajęcia teoretyczne - odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników, wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczno-dydaktyczny. Zajęcia praktyczne: Zajęcia praktyczne należy rozpoczynać i kończyć w Zarzeczu, bądź miejscu ustalonym przez wykonawcę i ucznia. Część zajęć praktycznych należy odbyć w miejscowości, w której uczeń zamierza zdawać egzamin państwowy. Zajęcia teoretyczne jak również praktyczne należy realizować po godzinach lekcyjnych uczniów lub w dniach wolnych od zajęć. Zadanie 2 - dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Zajęcia teoretyczne - odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników, wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczno-dydaktyczny. Zajęcia praktyczne: Zajęcia praktyczne należy rozpoczynać i kończyć w Przeworsku, bądź miejscu ustalonym przez wykonawcę i ucznia. Część zajęć praktycznych należy odbyć w miejscowości, w której uczeń zamierza zdawać egzamin państwowy Zajęcia teoretyczne jak również praktyczne należy realizować po godzinach lekcyjnych uczniów lub w dniach wolnych od zajęć Zadanie 3 - dla Zespołu Szkół w Kańczudze Zajęcia teoretyczne - odbywać się będą w salach dydaktycznych Zespołu Szkół w Kańczudze wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników, wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczno-dydaktyczny. Zajęcia praktyczne: Zajęcia praktyczne należy rozpoczynać i kończyć w Kańczudze, bądź miejscu ustalonym przez wykonawcę i ucznia. Część zajęć praktycznych należy odbyć w miejscowości, w której uczeń zamierza zdawać egzamin państwowy Zajęcia teoretyczne jak również praktyczne należy realizować po godzinach lekcyjnych uczniów lub w dniach wolnych od zajęć. 2. Liczba osób biorących udział w kursie: Zadanie 1 - realizacja kursu dla Szkół Rolniczych w Zarzeczu: 26 osób (2 grupy po 13 osób) Zadanie 2 - realizacja kursu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku: 80 osób (4 grupy po 20 osób) Zadanie 3 - realizacja kursu dla Zespołu Szkół w Kańczudze: 60 osób (3 grupy po 20 osób. 3. Liczba godzin: Zadanie 1 - realizacja kursu dla Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu: 30 godzin zajęć teoretycznych na grupę oraz 30 godzin zajęć praktycznych na ucznia. Zadanie 2 - realizacja kursu dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku: 30 godzin zajęć teoretycznych na grupę oraz 30 godzin zajęć praktycznych na ucznia Zadanie 3 - realizacja kursu dla Zespołu Szkół w Kańczudze: 30 godzin zajęć teoretycznych na grupę oraz 30 godzin zajęć praktycznych na ucznia Kurs powinien obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, godzina zajęć teoretycznych obejmuje 45 minut zajęć, godzina zajęć praktycznych obejmuje 60 minut zajęć, długość przerw będzie ustalana w sposób elastyczny przez wykonawcę. 4. Obowiązki wykonawcy: 1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić samochody osobowe przystosowane do procesu szkolenia kandydatów na kierowców kat B prawa jazdy. 2. Każdy samochód nauki jazdy winien posiadać oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów. 3. W cenę oferty należy wliczyć oprócz kosztów badań lekarskich kandydatów na prawo jazdy wszystkie koszty generowane w procesie szkolenia teoretycznego jak i praktycznego (koszty paliwa, amortyzacji pojazdów itp.) 4. Wykonawca pokrywa koszt pierwszego egzaminu teoretycznego i praktycznego. II) CZĘŚĆ 2 - Kurs operatora kombajnów zbożowych 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: Kurs będzie prowadzony w placówce Zamawiającego tj.: W Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu ul. Im. Wincentego Witosa, 37-205 Zarzecze 1,w dniach wolnych od nauki szkolnej. 2. Liczba osób biorących udział w kursie: 5 osób - 1 grupa 3. Liczba godzin: 45 godzin (50 % zajęć teoretycznych i 50 % praktycznych) 4. Termin przeprowadzenia kursu: kurs należy przeprowadzić w okresie marzec-kwiecień 2014r. 5. Zakres tematyczny obejmujący co najmniej; 1)Ogólna budowa kombajnu zbożowego, zespoły napędowe kombajnu, budowa, działanie regulacje zespołów roboczych kombajnu, silnik i jego obsługa, układ hydrauliczny działanie i obsługa. 2) Bhp przy pracy kombajnem, przepisy prawne i przepisy p. poż. 3) Pierwsza pomoc przy nagłych wypadkach, przyczyny wypadków podczas zbioru zbóż kombajnem 4) Wybrane zagadnienia z przepisów Prawo o ruchu drogowym. 5) Przygotowanie kombajnu zbożowego do pracy, organizacja pracy podczas zbioru zbóż. 6) Układy informacyjno sterujące w nowoczesnych kombajnach. 7) Nauka jazdy kombajnem - technika pracy kombajnami zbożowymi. 8) Kurs kończy się egzaminem. 6. Obowiązki wykonawcy: 1. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. 2. Organizator grupy zapewnia udostępnienie sali wykładowej oraz kombajnu do zajęć praktycznych - koszty eksploatacji kombajnu (wynajmu i paliwa) pokrywa wykonawca kursu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.10.00-8, 80.41.12.00-0, 80.57.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. B w Zespole Szkół w Kańczudze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

O.S.K. Auto Szkoła Tomasz Toczek, ul. Słowackiego 4/12, 37-220 Kańczuga, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74800,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60000,00
Oferta z najniższą ceną: 60000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68940,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kalwaria Zebrzydowska
(małopolskie)
Budowa trzech kompletnych tuneli foliowych wyposażonych w system ogrzewania gazowego z wykonaniem przyłącza zewnętrznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobrzejewice
(kujawsko-pomorskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Trzcianka
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH