PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym systemem podnoszenia...

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

215341/2014

Opis

Szczecin: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym systemem podnoszenia z bezpieczną wymianą butli LPG
Numer ogłoszenia: 215341 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184353 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4254974, faks 091 4225533.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym systemem podnoszenia z bezpieczną wymianą butli LPG.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą: Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z mechanicznym systemem podnoszenia z bezpieczną wymianą butli LPG. 2. Zakres zamówienia obejmuje: zobowiązanie Zamawiającego, do skierowania na szkolenie 8 osób (zamówienie podstawowe) oraz uprawnienie Zamawiającego, do skierowania na szkolenie dodatkowo, maksymalnie 2 osób bezrobotnych w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP (zamówienie opcjonalne). 3. Szkoleniem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, w jednym terminie. 4. Program szkolenia ma być opracowany lub zatwierdzony przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 70 poz. 650 ze zm.). 5. Liczba godzin (bez egzaminu) wyniesie łącznie: 67 godzin zegarowych w zakresie szkolenia objętego przedmiotem zamówienia, w tym: minimum 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych = minimum 5 godzin zegarowych na praktyczną wymianę butli z gazem + minimum 15 godzin zegarowych praktycznej jazdy wózkiem jezdniowym. Uwaga: 1 godzina zegarowa = 45 minut zajęć dydaktycznych + 15 minut przerwy. 6. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem wewnętrznym składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin wewnętrzny zostanie przeprowadzony w dniu ostatnich zajęć realizowanego szkolenia, ale nie później niż dnia następnego po zakończonych zajęciach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Tytuł projektu: Szansa na pracę.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Tomasz Trojanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkolenia i Doradztwa Delve, ul. Celna 1, 70-644 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 246625,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7850,00
Oferta z najniższą ceną: 5500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11300,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, licytacja
Piła
(wielkopolskie)
ZT3 Gniezno: Dostawa grzejników centralnego ogrzewania oraz zaworów grzejnikowych dla budynku nr 9/6068 w Siemirowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w kompleksie wojskowym użytkowanym przez Centralny Wojskowy Ośrodek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH