PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III

Starostwo Powiatowe

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żywiec / śląskie

Numer ogłoszenia

198202/2013

Opis

Żywiec: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III
Numer ogłoszenia: 198202 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124906 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec, woj. śląskie, tel. 33 8605000, faks 33 8605083.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki kl. III dla maksymalnie 8 uczestników projektu pt. Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.
2.Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień operatora koparko-ładowarki klasy III.
3.Kurs powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.), a jego program musi być zgodny z programem nauczania Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
4.Program szkolenia- powinien składać się zarówno z części teoretycznej oraz praktycznej, obejmującej naukę eksploatacji maszyn roboczych w różnych warunkach terenowych i technologicznych
5.Liczba godzin szkoleniowych- min. 202 godz. w tym:
min.86 godzin - zajęcia praktyczne
min.116 godzin - zajęcia teoretyczne.
6.Tematyka zajęć powinna zawierać m.in. poniższe zagadnienia:
1)Użytkowanie eksploatacyjne;
2)Dokumentacja techniczna;
3)Wiadomości z zakresu BHP i ppoż;
4)Podstawy elektrotechniki i hydrauliki;
5)Podstawowe wiadomości dotyczące silników spalinowych;
6)Budowa koparko-ładowarki;
7)Technologia robót ziemnych;
8)Zajęcia praktyczne.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację zajęć zgodnie z przepisami BHP, w pomieszczeniach odpowiednio dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych, z zapewnionym zapleczem, posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowana jest do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia.
-WYKŁADY - sala dydaktyczna przystosowana do liczby uczestników, w której każdy kursant będzie mieć zapewnione miejsce siedzące (stolik/ławka bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek oraz niezbędne materiały dydaktyczne i szkoleniowe.
- PRAKTYKA - plac manewrowy oraz niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie części praktycznej szkolenia (w tym odzież ochronną i sprzęt ochronny - jeżeli to konieczne).
8.Pojazdy mechaniczne, na których będzie prowadzone szkolenie muszą być w pełni sprawne technicznie. W przypadku awarii jakiegokolwiek pojazdu Wykonawca na okres naprawy zapewni pojazd zastępczy.
9.Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.
10.Kurs zostanie zakończony EGZAMINEM WEWNĘTRZNYM, po zaliczeniu którego każdy uczestnik otrzyma od Wykonawcy dyplom/zaświadczenie ukończenia kursu, zawierające dane uczestnika kursu oraz szczegółową tematykę kursu wraz z liczbą godzin przypadająca na poszczególne tematy.
Każdy uczestnik powinien mieć możliwość podejścia do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie - przy czym koszt tego egzaminu uczestnicy pokryją z własnych środków (na podstawie wcześniej złożonego OŚWIADCZENIA). Dopiero po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed w/w komisją i uzyskaniu odpowiedniego świadectwa i książeczki operatora, uczestnicy będą mogli ubiegać się od podmiotu realizującego projekt Mam zawód - mam prace w regionie refundacji kosztu egzaminu.
11.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:
a)dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
b)listę obecności
c)protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli został przeprowadzony,
d)imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu,
e)rejestr wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji.
f)Wypełnione ankiety ewaluacyjne niezbędne do monitorowania działań związanych z zajęciami.
12.Wykonawca przeprowadzi kursy na terenie miasta Żywca. W przypadku gdy Wykonawca zrealizuje kurs poza terenem miasta Żywca, zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt codziennego transportu dla każdego uczestnika na trasie: Żywiec - miejsce kursu - Żywiec. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ww. koszt transportu uczestników w cenie oferty.
13.Wykonawca zobowiązany jest do podania kosztu zorganizowania kursu dla jednego uczestnika, przy czym koszt ten powinien zawierać: koszt samego kursu (wraz z egzaminem wewnętrznym), koszt ubezpieczenia uczestników, koszt wymaganego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparko - ładowarki, koszt ewentualnych materiałów dydaktycznych oraz (w przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Miasta Żywca) także koszt transportu.
W przypadku, gdy zajęcia będą trwały więcej niż 5 godzin dziennie - Wykonawca zapewni w cenie kursu także 1 gorący posiłek dla uczestników projektu.
14.Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę szkolenia, w tym za kontakt z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Osoba wskazana przez Wykonawcę będzie odpowiedzialna także za informowanie Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w zakresie frekwencji uczestników (o każdej nieobecności ucznia na kursie) oraz o wszelkich przeszkodach, które miałyby wpływ na nieterminowe ukończenie przedmiotu zamówienia.
15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników kursu na zajęciach.
16.Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia, a także wszystkie inne dokumenty dotyczące realizacji kursu muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Także w pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy powinny być umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
17.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia HARMONOGRAMU KURSU do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy z uwzględnieniem terminów prowadzenia zajęć.
18.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot niniejszego zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt. Mam zawód -mam pracę w regionie realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakościszkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez SamorządWojewództwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami naprawach powiatu z terenu województwa śląskiego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkolenia Zawodowego
MOTOR-GLOB GRUCA sp.j., ul.Lwowska 30, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14973,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11912,00
Oferta z najniższą ceną: 11912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11912,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO DLA ULIC: PADEREWSKIEGO, MICHALUSA,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gorlice
(małopolskie)
Dostawa nabiału
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
MONITORING WIZYJNY NA TERENIE MIASTA OLSZTYNEK
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztynek
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH