PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym - lato 2014 w miejscowości nadmorskiej

Gmina Zgorzelec

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgorzelec / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

163612/2014

Opis

Zgorzelec: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym - lato 2014 w miejscowości nadmorskiej
Numer ogłoszenia: 163612 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116088 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 75 77 21 400, faks 75 77 56 564.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym - lato 2014 w miejscowości nadmorskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym - lato 2014 w miejscowości nadmorskiej.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Zgorzelec w okresie wakacyjnym - lato 2014 w miejscowości nadmorskiej - 3 turnusy (13-14 dniowe) po 45 osób - terminy następujące po sobie. Miejsce realizacji: miejscowość nadmorska. Wymagania dotyczące organizacji i wyboru ośrodka wypoczynkowego: 1. Zakwaterowanie: 1.1 W ośrodku wypoczynkowym, budynek murowany (Zamawiający zastrzega, iż nie może to być budynek szkolny lub hala sportowa). 1.2 Ośrodek w miejscowości nadmorskiej, położony w odległości nie większej niż 500m od morza. 1.3 Ośrodek ogrodzony, usytuowany z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu. 1.4 Na terenie ośrodka wypoczynkowego winna znajdować się: sala telewizyjna (świetlica, sala dyskotekowa), wyposażona w sprawny TV, video lub DVD, sprawny sprzęt dyskotekowy oraz gry planszowe, układanki itp.; boiska sportowe (minimum jedno): np. do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej z dobrze utrzymaną nawierzchnią; sprzęt sportowy (np. piłki do gier zespołowych, paletki służące do gry rekreacyjnej itp.) 1.5 Uczestnicy powinni być zakwaterowani w jednym budynku, w pokojach 2-4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym lub ogólnodostępnym na korytarzu (minimum jeden prysznic na 10-u uczestników) z bieżącą wodą ciepłą i zimną przez całą dobę. W przypadku węzła sanitarnego ogólnodostępnego na korytarzu wymagane są umywalki z bieżącą wodą zimną i ciepłą w każdym pokoju. Pokoje dla kadry pedagogicznej 1-2 osobowe. 1.6 Wyposażenie pokoi standardowe: sprzęt niezniszczony; tapczany, szafy z półkami i wieszakami, szafki, stoły, krzesła; pościel niezniszczona; ściany, sufity, podłogi oraz okna czyste, pomalowane; łazienki czyste, ze sprawnym wyposażeniem; 1.7 Utrzymanie czystości przez cały czas trwania każdego turnusu pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, schodów, itp. 2. Wyżywienie 2.1 Całodzienne, obejmujące minimum 4 posiłki tj.: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Napoje dostępne bez ograniczeń. 2.2 Posiłki urozmaicone z owocami, przystawkami i napojami. 2.3 Stołówka powinna zmieścić całą grupę w jednej turze. 2.4 Każdy turnus rozpoczyna się obiadokolacją w pierwszym dniu pobytu i kończy śniadaniem w ostatnim dniu pobytu + suchy prowiant oraz napoje na drogę powrotną. 3. Program rekreacyjno sportowy 3.1 Zorganizowanie min. dwóch całodniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem turystycznym.
3.2 Zapewnienie programu z profilaktyki uzależnień (min. 1 godz. x 7 dni). 3.3 Ognisko z pieczeniem kiełbasek - min. 2 razy. 3.4 Zajęcia sportowe i rozrywkowe (np. konkursy i zawody sportowe z nagrodami, piesze wycieczki itp.). 3.5 Zorganizowanie dyskotek wg zapotrzebowania. 3.6 Plażowanie i kąpiele morskie - pod nadzorem ratownika (zgodnie z pkt 5.1. SIWZ). 4. Opieka medyczna 4.1 Opieka medyczna (pielęgniarka na terenie ośrodka, lekarz jeżeli nie na terenie to na wezwanie personelu). Lekarstwa zapewnia Wykonawca na własny koszt. W przypadku choroby uczestnika kolonii wymagana jest izolatka oddzielnie dla chłopców i dziewcząt z łazienką lub węzłem sanitarnym (umywalka + wc). 5. Opieka ratownika 5.1 Zabezpieczenie opieki ratownika zajmującego się wyłącznie uczestnikami kolonii w czasie kąpieli morskich. 6. Kadra pedagogiczna 6.1 Wykwalifikowana kadra pedagogiczna (1 wychowawca na 15 dzieci) zdolna do zrealizowania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania do 2 wychowawców na każdym turnusie. Pobyt oraz wynagrodzenie za pracę opiekunów ze strony Zamawiającego oraz ze strony Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 7. Transport 7.1 Transport autokarowy zabezpiecza Wykonawca w obie strony (godziny odjazdu i przyjazdu uczestników kolonii zostaną ustalone przez Wykonawcę - uwzględniając, że każdy turnus rozpoczyna się obiadokolacją w pierwszym dniu pobytu i kończy śniadaniem w ostatnim dniu pobytu). 7.2 Autokar winien być wyposażony w klimatyzację, sprawny technicznie, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozów pasażerów. 7.3 W przypadku awarii autokaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń należy podstawić inny sprawny autokar w ciągu 2 godzin.
8. Ubezpieczenie 8.1 Ubezpieczenie uczestników kolonii od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kolonii oraz w czasie przejazdu ponosi Wykonawca. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie ubezpieczenia. 9. Zapewnienie wszystkich uzgodnień regulowanych przepisami w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67 z dn. 10 lutego 1997r. z późn. zm.). 10. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie przed podpisaniem umowy prawo do wcześniejszego sprawdzenia wskazanych przez organizatora ośrodka kolonijno-wypoczynkowego, jak również sprawdzenia wykonywania usługi w trakcie realizacji. 12. Wykonawca, w przypadku jego wyboru, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy (najpóźniej w dniu podpisania Umowy) podać na piśmie Zamawiającemu termin, miejsce zbiórki i godzinę odjazdu autokaru na poszczególne turnusy. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania do 10% miejsc bez ponoszenia za nie odpłatności..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZBUTA Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 9/2a, 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 9/2A, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142298,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 124740,00
Oferta z najniższą ceną: 124740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154507,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny, urządzenia, przetarg
Płock
(mazowieckie)
Modernizacja sieci SN i nN Rogóźno 2, 3 oraz budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego w m. Rogóźno i Rogóźno Kolonia.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Oleszno
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH