PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

P-3-LEKI-2013 na dostawę leków

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

54738/2013

Opis

Warszawa: P-3-LEKI-2013 na dostawę leków
Numer ogłoszenia: 54738 - 2013; data zamieszczenia: 09.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15862 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej", ul. Inflancka 6, 00-189 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 831-37-01, faks 635 84 39.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: P-3-LEKI-2013 na dostawę leków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
leków do Szpitala, podzielona na 8 części: Część 1 : Import docelowy Część 2: Leki różne 1 Część 3: Leki różne
2 Część 4 : Żywienie pozajelitowe Część 5 : Środki odkażające Część 6 : Gąbka lecznicza Część 7 : Czynniki
krzepnięcia Część 8 : Opatrunek hemostatyczny 1. Wykonawca we własnym zakresie dostarczy określone
niniejszą Specyfikacją leki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy (załącznik nr 2 do
SIWZ). 2. Miejsce dostawy leków: sukcesywne dostawy leków do Szpitala Specjalistycznego INFLANCKA im.
Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SPZOZ, Warszawa, ul. Inflancka 6. 3. Wielkość i asortyment dostaw będą uzależnione
od bieżących potrzeb Zamawiającego. Podane ilości leków mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. 4.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapotrzebowania NA CITO w ciągu 8 godzin od złożenia
zamówienia, NA RATUNEK w ciągu max 6 godz. od momentu zgłoszenia zamówienia przez Aptekę. 5. Termin
dostarczenia zamawianego towaru - maksymalnie do 48 godzin (2 dni robocze) od zgłoszenia (dopuszcza się
składanie zamówienia w formie pisemnej, faxem lub przez telefon potwierdzony faxem). 6. Minimalny okres
ważności dostarczanych leków musi wynosić 12 miesięcy - od daty dostawy. 7. Oprócz faktury VAT (dokument
papierowy),na wyraźną prośbę Apteki, Wykonawca dostarcza dyskietkę-płytę CD nagraną w systemie DATA
FARM lub DR MALICKI. 8. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z zapisami
formularza cenowego (załącznik nr 2). 9. Wykonawca może zaoferować wyłącznie produkty lecznicze
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września2001 r. Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 ze zm.). Dokumenty do wglądu na
każde żądanie Zamawiającego.(nie dotyczy części 1) 10. Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby
medyczne, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tych
ustaw. Dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 11.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
produkt leczniczy z ulotką, etykietą sporządzoną w języku polskim. 12. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia Zamawiającemu, na nośniku elektronicznym Kart Charakterystyki Produktu Leczniczego,
zaoferowanego zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza cenowego. (nie dotyczy części 1). 13. Wykonawca
zobowiązany jest zaproponować lek do przetargu zgodnie z jego aktualną rejestracją. W przypadku
przewidywanego zakończenia rejestracji leku, Wykonawca zobowiązany jest umieszczać w swojej propozycji
przetargowej lek będący w stałej produkcji, zapewniając w ten sposób ciągłość dostaw. Jeżeli nie jest to możliwe,
bezwzględnie dołączyć razem ze świadectwem rejestracji informacje o kończącej się dacie ważności rejestru. 14.
Należy dołączyć do oferty oświadczenie mówiące o spełnieniu warunku, że produkty lecznicze są dopuszczone do
obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.( nie dotyczy części 1).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.22.00-9, 24.45.50.00-8, 33.14.11.27-6, 33.62.00.00-2, 33.69.50.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Leki rózne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SANOFI - Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20641,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17108,95
Oferta z najniższą ceną: 17108,95 / Oferta z najwyższą ceną: 17108,95
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Leki różne 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, Katowice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12487,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9913,62
Oferta z najniższą ceną: 9913,62 / Oferta z najwyższą ceną: 9913,62
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Żywienie pozajelitowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bialmed Sp. z o.o., Konopnickiej 11a, Biała Piska, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2464,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1689,12
Oferta z najniższą ceną: 1689,12 / Oferta z najwyższą ceną: 1689,12
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Środki odkażające
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Rydygiera 8, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 990,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 699,84
Oferta z najniższą ceną: 699,84 / Oferta z najwyższą ceną: 699,84
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Gąbka lecznicza
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NEUCA SA, Szosa Bydgoska 38/52, Toruń, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11896,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10993,97
Oferta z najniższą ceną: 10993,97 / Oferta z najwyższą ceną: 17280,06
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Czynniki krzepnięcia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Baxter Polska Sp. z o.o., Kruczkowskiego 8, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11003,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9331,20
Oferta z najniższą ceną: 9331,20 / Oferta z najwyższą ceną: 9331,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa dostarczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz usługa kurierska dla UKSW w Warszawie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH