PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PCFE.272.121.2011 Remont i modernizacja pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w...

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Sącz / małopolskie

Numer ogłoszenia

341939/2011

Opis

Nowy Sącz: PCFE.272.121.2011 Remont i modernizacja pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej -
Etap II
Numer ogłoszenia: 341939 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 305423 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 547 67 36, faks 18 547 67 36.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PCFE.272.121.2011 Remont i modernizacja pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej -
Etap II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja pracowni maszyn rolniczych i transportu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej - Etap II. Adres: Nawojowa 348a, 33-335 Nawojowa
2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
a) wewnętrzne prace modernizacyjne,
b) wykonanie instalacji grzewczej,
c) wykonanie wentylacji,
d) wykonanie instalacji wod-kan,
e) przełożenie hydrantu (Zamawiający wymaga wykonania tego elementu w pierwszej kolejności - w terminie do dziesięciu dni od dnia podpisania umowy).
3. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: dokumentację projektową (projekt wraz z częścią graficzną, BIOZ, przedmiar robót) oraz specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.
4. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił min. 3 -letniej gwarancji.
5. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca: a) dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia,
b) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną
c) zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Projekty i Nadzory Budowlane
Mieczysław Frączek, Nawojowa 508, 33-335 Nawojowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68989,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44169,30
Oferta z najniższą ceną: 44169,30 / Oferta z najwyższą ceną: 78141,36
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa środków chemicznych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Spółki WPW S.A. Nr 1 Dostawa soli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH