PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków wraz z remontem istniejącej przepompowni realizowane w ramach...

Gmina Hańsk

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Hańsk Pierwszy / lubelskie

Numer ogłoszenia

134428/2012

Opis

Hańsk Pierwszy: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków wraz z remontem istniejącej przepompowni realizowane w ramach zadania: Modernizacja gospodarki ściekowej w Dubecznie
Numer ogłoszenia: 134428 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90650 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Hańsk, ul. Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk Pierwszy, woj. lubelskie, tel. 82 5714028, faks 82 5714461.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków wraz z remontem istniejącej przepompowni realizowane w ramach zadania: Modernizacja gospodarki ściekowej w Dubecznie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót objętych nadzorem to wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dubeczno gm. Hańsk wraz z remontem przepompowni ścieków. Do zakresu czynności i obowiązków Inspektora nadzoru należy w szczególności: 1) pełny zakres czynności inspektora nadzoru nad realizacja robót budowlanych - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623, z pózn. zm.) i przepisami wykonawczymi, a w szczególności: - kontrola jakości wykonanych robót budowlano-montażowych, zgodności robót z dokumentacją, zaleceniami nadzoru oraz przepisami techniczno - budowlanymi; - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń; - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawcy. 2) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji, a w szczególności o wszelkich robotach nieobjętych umową a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awarią. 3) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich nieprzewidzianych umową robotach zamiennych, podejmowanie decyzji o robotach, w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe wykonanie. 4) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót. 5) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 6) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii projektanta. 7) występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu stosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej. 8) żądanie wykonania na koszt wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do odbioru przed ich zakryciem. 9) informowanie Zamawiającego o wszelkich ustaleniach dotyczących przebiegu i zaawansowania robót/dostaw oraz informacje o istotnych zdarzeniach, jakie miały miejsce na terenie budowy, podjętych działaniach oraz ewentualnych zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminy realizacji robót, dostaw lub usług. 10) sprawdzanie złożonych przez wykonawcę robót protokołów konieczności i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia. 11) sprawdzanie kosztorysów robót zamiennych 12) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej z Zamawiającym. 13) wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru. 14) wydawanie opinii lub zgody w imieniu Zamawiającego, zgodnie z zakresem i umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru budowlanego; 15) uczestniczenie o odbiorze końcowym Roboty budowlane objęte nadzorem to: oczyszczalnia ścieków wykonana w technologii złoża biologicznego zraszanego w połączeniu z osadnikiem wstępnym. Wielkość oczyszczalni określona ilością ścieków wynosi Qdśr.=120 m3/d. Wyliczona wielkość maksymalna równoważnej liczby mieszkańców RLM=1000M. Ciąg technologiczny oczyszczalni stanowią następujące obiekty: - sito pionowe z przepompownią ścieków, - studzienka rozprężno-rozdzielcza, - separator osadów - osadnik wstępny, szt. 2, - złoże biologiczne I° BIOCLERE typ B-415 ,szt. 2, - złoże biologiczne II° BIOCLERE typ B-180, szt. 2, - komora pomiarowa ilości odprowadzanych ścieków, - zbiornik osadu nadmiernego, - zespół urządzeń odwadniania osadu, - rezerwowy zbiornik na ścieki dowożone z odświeżaniem, - wylot oczyszczonych ścieków do rowu Z-40. Zamówienie obejmuje również: budynek techniczno-socjalny, droga dojazdowa i place, ogrodzenie, monitoring stanów alarmowych w postaci komunikatorów SMS przesyłanych siecią telefonii komórkowej, wiata składowa osadu wraz z magazynem, kolektor doprowadzający ścieki do oczyszczalni, kanał boczny, odprowadzalnik ścieków oczyszczonych, przyłącza, oświetlenie terenu oraz remont istniejącej przepompowni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzór mgr inż. Andrzej Wasiluk, ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15808,00
Oferta z najniższą ceną: 15808,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy paliwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Odnowa centrum miejscowości Rzuchowa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pleśna
(małopolskie)
Nieruchomość zabudowana - działka nr 85/6
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH