PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności...

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Namysłów / opolskie

Numer ogłoszenia

311516/2013

Opis

Namysłów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Numer ogłoszenia: 311516 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258542 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi nadzoru budowlanego - 71520000-9. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. SIWZ z dokumentacją budowlaną dotyczącą wykonania robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie-zamówienia publiczne. Nadzór inwestorski ma być pełniony zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na realizację inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie, przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do tych ustaw, z zachowaniem warunków technicznych, wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlano-wykonawczymi, pozwoleniem na budowę, zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami obowiązującego prawa i obowiązującymi normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) minimum trzykrotna w tygodniu kontrola realizacji budowy z informowaniem Zamawiającego o postępie robót, 3) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 4) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazaniu ich do użytkowania, 6) kontrolowanie bieżących rozliczeń wykonywanych robót, potwierdzanie zgodności z projektem faktycznie wykonanych robót, wykazywanie i uzasadnianie różnic, potwierdzanie kosztorysu powykonawczego odbieranego odcinka robót sporządzonego przez wykonawcę robót, 7) udział w komisjach odbiorowych, rozruchowych sieci, urządzeń, instalacji itp. i stwierdzanie prawidłowości wykonania, 8) comiesięczne sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowej realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych i sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, 9) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych inwestycji i protokołów odbioru częściowego wraz z operatami geodezyjnymi odbieranych odcinków, wykazami długości sieci i rzędnych studzienek projektowanych i wykonanych, zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego odebranych odcinków, tj. dokumentów, które będą podstawą uruchomienia przez Zamawiającego płatności dla wykonawcy robót, 10) kontrola usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru robót, 11) kontrolowanie realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, sporządzenie rozliczeń i kompletowanie dokumentów do rozliczeń finansowania inwestycji, 12) w przypadku zastosowania materiałów innych niż zaprojektowanych przez projektanta objętych w dokumentacji projektowej określeniem lub równoważnych lub innym, przedstawianie Zamawiającemu i Projektantowi dokumentów w formie atestów i innych określonych prawem polskim, świadczących o posiadaniu przez równoważny materiał takich samych parametrów technicznych, co materiał projektowany, który nie pogorszy jakości inwestycji i po uzgodnieniu, wpisem w dziennik budowy dopuszcza materiał równoważny do wbudowania. Wykonawca robót ma obowiązek wystąpić o zastosowanie materiałów równoważnych na trzy tygodnie przed terminem ich wbudowania, przedstawiając komplet dokumentów, 13) pisemne ustosunkowywanie się w dzienniku budowy do zaleceń i poleceń projektanta, 14) potwierdzenie wpisem w dziennik budowy prawidłowego wykonania inwestycji i zakończenia etapów robót i całej inwestycji, 15) sporządzenie dokumentu OT - przyjęcie środka trwałego. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować działań, których następstwem będzie zwiększenie kosztów inwestycji.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Patryk Kawa, Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK, ul. Leśna 17A, 47-244 Lubieszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26523,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29500,00
Oferta z najniższą ceną: 29500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31980,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Andrzej Stańkowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAN, ul. Opolska 18, 46-200 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26523,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2706,00
Oferta z najniższą ceną: 2706,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nieruchomośc gruntowa połozona w Kaniowie
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Kaniów
(śląskie)
Nieruchomość położona w Sadowiu
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Mierzęcice
(śląskie)
Budowa pracowni rentgenowskiej w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH