PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont konserwatorski istniejącego wielorodzinnego budynku...

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

169099/2014

Opis

Łódź: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont konserwatorski istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 24 / Gdańskiej 2 - Etap I
Numer ogłoszenia: 169099 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127419 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont konserwatorski istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 24 / Gdańskiej 2 - Etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont konserwatorski istniejącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 24/Gdańskiej 2 - etap I oraz wykonywanie na rzecz Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, jakości i rękojmi za wady zrealizowanej inwestycji. Szczegółowy zakres prac budowlanych etapu I: - renowacja elewacji frontowej od ul. Ogrodowej (elewacja północna) i Gdańskiej (elewacja zachodnia), oraz elewacji szczytowych, bez wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - ustawienie rusztowań przyściennych, - przewody użytkowane przez lokatorów bądź instalacje czynne należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie. - odbicie tynków z murów, - naprawa powierzchni murów zabytkowych, - wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z opłatą za wysypisko, - pozostałe prace niezbędne dla wykonania przedmiotowego zakresu robót, a nie ujęte powyżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.54.00.00-5, 71.53.00.00-2, 71.52.00.00-9, 71.63.00.00-3, 71.24.40.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zbigniew Frankowski, Bogucin 84, 87-811 Fabianki, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17108,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15300,00
Oferta z najniższą ceną: 15300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121770,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Legnica
(dolnośląskie)
Sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, inne
Karsin
(zachodniopomorskie)
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP-100/13)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH