PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu...

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Głogów / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

29200/2014

Opis

Głogów: Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego
Numer ogłoszenia: 29200 - 2014; data zamieszczenia: 25.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 367376 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 833 32 11; 833 32 93, faks 76 833 32 93.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia projektu pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Sieci współpracy i samokształcenia (KS) w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego realizowanego przez Powiat Głogowski - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. Koordynator Sieci będzie zaangażowany przez cały okres realizacji projektu wdrożeniowego (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół). Osoba pełniąca funkcję koordynatora sieci nie może pełnić innych funkcji w trakcie realizacji ww. projektu. Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie głogowskim poprzez kompleksowe wsparcie 40 szkół i przedszkoli spójne z ich potrzebami w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2015r. Koordynatorzy Sieci będą wykonywać usługę w każdym roku od 01 września do 30 czerwca. W miesiącu lipcu i sierpniu 2014r. usługa nie będzie świadczona i za te miesiące koordynatorom sieci nie przysługuje wynagrodzenie. Szacunkowa ilość godzin dla każdego koordynatora: 60 godzin miesięcznie.Usługa wykonywana będzie na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego.W ramach projektu planuje się powołanie 4 sieci. W ramach sieci współpracować ze sobą będzie średnio 20-25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli, tj., w sumie ok. 100 nauczycieli. Członkowie sieci będą spotykać się przeciętnie 8 razy w trakcie trwania projektu (co około 2 m-ce). Między spotkaniami nauczyciele będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez ORE. Koordynator Sieci przygotuje sprawozdanie z realizacji Rocznego planu pracy w ramach sieci, zawierającego relację z przebiegu spotkań oraz wypracowanych rezultatów i zamieści je na platformie internetowej. Współpraca będzie odbywać się również za pomocą forów wymiany doświadczeń, których moderatorem będzie Koordynator Sieci. Wymagania dotyczące osoby pełniącej funkcję koordynatora sieci:1.posiada wykształcenie wyższe II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, 2.posiada doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych, prowadzenie różnych form pracy z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w szkołach i skierowanych do nauczycieli (np. przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych, szkolenia rad pedagogicznych, nauczycielskich grup przedmiotowych, doradztwo, warsztaty), 3.dyspozycyjność w okresie realizacji projektu, 4.posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. Obowiązki koordynatora sieci dla każdej części zamówienia:1)przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, harmonogramu pracy sieci;2)organizowanie i prowadzenie spotkań uczestników sieci;3)wnioskowanie o pozyskanie szkoleniowców zewnętrznych (prelegentów) - specjalistów w zakresie tematu pracy sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba);4)bieżące moderowanie sieci, w tym forum dyskusyjnego oraz wymiany doświadczeń dla uczestników (praca na platformie internetowej);5)zamieszczanie na platformie internetowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci;6)sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci;7)promocja działań sieci;8)bieżąca dokumentacja związana z realizacją sieci;9)wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.Wykonawcy zabrania się, w trakcie wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, wykonywania innych czynności niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części z zastrzeżeniem, że osoba wskazana w ofercie do pełnienia funkcji koordynatora sieci może pełnić tę funkcję tylko w jednej części zamówienia (funkcji nie można łączyć).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli pracujących z uczniem młodszym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Martyna Piątek, ul. Kormoranów 3, 67-410 Sława, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30000,00
Oferta z najniższą ceną: 30000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aleksandra Kozioł, ul. Mechaniczna 8, 67-200 Głogów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30000,00
Oferta z najniższą ceną: 30000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wałcz
(zachodniopomorskie)
konserwacja, eksploatacja i serwis systemów grzewczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Naprawa angiografu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH