PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania p.n.: Przebudowa - modernizacja drogi rolniczej Podgrabie działka nr...

Gmina Łącko

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łącko / małopolskie

Numer ogłoszenia

291050/2013

Opis

Łącko: Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania p.n.: Przebudowa - modernizacja drogi rolniczej Podgrabie działka nr 1246 w miejscowości Łącko
Numer ogłoszenia: 291050 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240858 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko, woj. małopolskie, tel. 18 41 40 710, faks 18 41 40 740.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania p.n.: Przebudowa - modernizacja drogi rolniczej Podgrabie działka nr 1246 w miejscowości Łącko.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego następujących robót budowlanych : - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywiezieniem na wskazane miejsce - rozebranie korytek betonowych - wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych , łamanych, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - ułożenie korytek betonowych - oraz innych robót towarzyszących - oznakowanie robót zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych - wszelkie prace przygotowawcze , porządkowe, zabezpieczenie robót pod względem bhp - badanie powykonawcze: wykonanie na drodze co najmniej jednego odwiertu z pobraniem próbki potwierdzającej grubość ułożenia masy asfaltowej Szczegółowy opis i zakres robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) i przedmiar robót dostępne są na stronie www.lacko.pl przetargi w BIP.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Działalność Usługowa Jan Obrzut, Grybów, 33-330 Bieła Niżna 404, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214978,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2460,00
Oferta z najniższą ceną: 2460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9840,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na dostawę błon, chemii sprzątającej, środków czystości, tuszy i tonerów, sprzętu jednorazowego oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
DOSTAWA CYTRUSÓW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Busko-Zdrój
(świętokrzyskie)
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Piekary śląskie
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH