PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pełnienie obowiązków konserwatora wodociągu w msc. Bojano, Dobrzewino, Kielno, Koleczkowo, Warzno, Rębiska.

Gmina Szemud

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szemud / pomorskie

Numer ogłoszenia

29431/2015

Opis

Szemud: Pełnienie obowiązków konserwatora wodociągu w msc. Bojano, Dobrzewino, Kielno, Koleczkowo, Warzno, Rębiska.
Numer ogłoszenia: 29431 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10733 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, woj. pomorskie, tel. 58 6764428, faks 58 6764428.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków konserwatora wodociągu w msc. Bojano, Dobrzewino, Kielno, Koleczkowo, Warzno, Rębiska..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1.1 Pełnienie obowiązków konserwatora wodociągu nw. msc: a) SUW Bojano, b) SUW Warzno, c) Przepompownia Koleczkowo, d) Przepompownia Warzno, e) Sieć wodociągowa, obręb Bojano, Dobrzewino, Koleczkowo, Warzno, Kielno, Rębiska. 1.2 Do zakresu i podstawowych obowiązków konserwatora należy. a) urzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń wodociągowych i nadzór nad ich pracą, b) w przypadku zaistnienia awarii podjęcie natychmiastowych działań w celu jej usunięcia, c) nadzór nad wszystkimi robotami prowadzonymi na wodociągu (przyłącza, rozbudowa sieci, remonty studni i hydroforni), d) proadzenie na bieżąco w książkach pracy wodociągów o wykonanych czynnościach obsługi i przeglądu sieci i urządzeń; zapisywanie stwierdzonych nieprawidłowości i awarii oraz uwag o ich usunięciu e) ujawnianie na bieżąco potrzeby wykonywania wymiany lub naprawy urządzeń, których stan techniczny budzi zastrzeżenia i odbiega od norm technicznych, f) stała kontrola nad korzystaniem z wody przez odbiorców. 1.3 Szczegółowy zakres prac konserwatora obejmuje. 1. Ujęcie wody, studnie głębinowe a)pomiar stanu zwierciadła wody w studni za pomocą urządzeń pomiarowych b)Stan zwierciadła wody konserwator powinien systematycznie notować w Książce pracy wodociągu c)Dbałość o czystość w pomieszczeniach hydroforni 2. Przepompownie a)Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń pompowni, b)Przestrzeganie prób rozruchu agregatów rezerwowych przeciwpożarowych, uruchamiając je nie rzadziej jak raz na 10 dni, c)Przeprowadzenie pompowania na zmianę tak, aby pompy rezerwowe były w pełnej sprawności, d)Obserwacja zaniku napięcia i poinformowanie Urzędu Gminy o braku zasilania energią elektryczną silników pomp, e)Czuwanie nad wskazaniami armatury kontrolnej i utrzymanie jej w stanie pełnej sprawności i czystości ( wodomierze, manometry, szkła wodowskazowe, części szklane armatury należy przecierać ściereczką flanelową dla umożliwienia dokonania odczytów), f)Utrzymywanie agregatów w czystości - pomieszczenie pompowni zawsze sprzątnięte, posadzka zmyta wodą, g)Sprawdzanie urządzeń kryzowych pomp z rurociągiem ewentualnie zluzowanych śrub, h)Sprawdzanie i dokręcanie kotwicznych śrub fundamentowych agregatów i zacisków połączenia silnika z siecią, i)Ochrona silników przed wilgocią ( utrzymanie w należytym układzie i sprawności odprowadzeń wody spod dławic, wycieranie silnika z wody. Roboty te należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP) j)W agregatach rezerwowych (eksploatowanych okresowo) opróżnienie korpusów z wody w celu zabezpieczenia przed korozją i zamarznięciem. 1.4 Urządzenia do uzdatniania wody (odżelaziacze). a) płukanie okresowe urządzeń do uzdatniania wody. Płukanie należy wykonywać ściśle wg instrukcji opracowanej dla tego typu urządzenia, b) utrzymanie w czystości urządzeń uzdatniających , c) odpowietrzanie urządzeń do uzdatniania wody w odstępach cyklicznych zgodnie z przepisami, d) skrupulatne odnotowywanie wszystkich zauważonych usterek w czasie obsługi urządzeń do uzdatniania wody i informowanie na bieżąco o stwierdzonych usterkach. 1.5 Hydrofory i zbiorniki otwarte. a) kontrola nad prawidłowym działaniem armatury kontrolno pomiarowej, b) dbanie o czystość obudów studni poprzez czyszczenie ich na bieżąco, c) w okresie zimowym czuwać nad utrzymaniem odpowiedniej temp. pomieszczenia, d) kontrola pracy wodomierza, odnotowanie pomiarów przy każdej bytności w hydroforni podanie danych do Urzędu Gminy na koniec każdego miesiąca 1.6 Sieć wodociągowa zewnętrzna wraz z uzbrojeniem. a) kontrola stanu sieci i jej pracy, sprawdzenie stanu ciśnienia na sieci, b) zabezpieczenie miejsc przecieków sieci wodociągowej przez ogrodzenie tego miejsca lub przykrycie. W przypadku możliwości usunięcia przecieku we własnym zakresie ( dławice, zaślepienie przewodu) - wykonać to c) dbać o to by uzbrojenie zewnętrzne sieci ( zasuwy, hydranty nadziemne, oznaczenia) aby były okresowo sprawdzane, d) w ciągu roku dokonać dwa razy sprawdzenia działania wszystkich hydrantów p. poż. przez odkręcenie i zakręcenie. e) okresowo przeprowadzić płukanie sieci wodociągowej z końcowych i najniżej położonych hydrantów. f) kontrola techniczna oraz naprawa zestawu wodomierzowego zainstalowanych u Odbiorców (wymiana wodomierzy w ilości około 200szt, plombowanie, awaryjna wymiana złączek, zaworów zwrotnych i antyskażeniowych). 1.7 Inne obowiązki: a) stały kontakt z Urzędem Gminy w Szemudzie, telefon: 605-126-026 P. Kamil Kanczkowski. b) Zapisywanie uwag o usunięcie awarii przez jednostkę specjalistyczną, potwierdzenie ich usunięcia przez spisanie protokołu, c) strefy ochronne powinny być utrzymywane w należytej czystości. Trawa skoszona. d) konserwator winien być obecny przy usuwaniu awarii przez jednostki specjalistyczne, e) bieżące remonty na SUW i Przepompowniach. 1.8 Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.13.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Hydrauliczne Paweł Dawidowski, ul. Łąkowa 7, 83-340 Sierakowice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29810,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42000,00
Oferta z najniższą ceną: 42000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56092,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu Nowe możliwości dla uczniów poprzez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dolsk
(wielkopolskie)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - działka nr 46/8
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Horyniec-Zdrój - II przetarg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Horyniec-Zdrój
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH