PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pielęgnacja zieleni na terenie zieleńca, na którym zlokalizowany jest Pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim, przy ul. Przyczółkowej, w...

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

136274/2014

Opis

Warszawa: Pielęgnacja zieleni na terenie zieleńca, na którym zlokalizowany jest Pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim, przy ul. Przyczółkowej, w Warszawie
w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r.
Numer ogłoszenia: 136274 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81651 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 642 60 01 w. 456, faks 22 858 75 20.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni na terenie zieleńca, na którym zlokalizowany jest Pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim, przy ul. Przyczółkowej, w Warszawie
w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pielęgnacja zieleni na terenie zieleńca, na którym zlokalizowany jest Pomnik Poległych w Powstaniu Warszawskim, przy ul. Przyczółkowej, w Warszawie
w terminie od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2014 r.,.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marek Stefański i Bartłomiej Gasparski - Palmet - Markowe Ogrody - spółka cywilna., Arbuzowa 14/26, 02-747 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38462,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41000,00
Oferta z najniższą ceną: 41000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne:
W ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzegł sobie wartość zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego,
tj. do kwoty 396 033,08 zł netto. Dotychczas, w ramach zamówień uzupełniających do pierwotnego zamówienia, przeprowadzono jedno postępowanie o wartości 18 998,21 zł netto. Przedmiot zamówienia uzupełniającego polega na powtórzeniu tego samego rodzaju prac tj. pielęgnacji: trawnika, kwietników obsadzonych bylinami, drzew i krzewów oraz obsadzeniu i pielęgnacji kwietników obsadzonych roślinami kwietnikowymi jednorocznymi. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego; w wyniku udzielenia zamówienia podstawowego zawarta została umowa nr WIL/WKŚ/W/C/WIL/III/P3/2/GPOS/18/551/65/2012/44
z dnia 5 listopada 2012r.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż prawa włąsności do lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Umocnienie poboczy po wewnętrznej stronie łuków kostką kamienną na drodze krajowej nr 58 Ruciane Nida - Pisz - Biała Piska w km...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 F etap II odc. Trzemeszno - Wielowieś
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sulęcin
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH