PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

URZĄD GMINY W BODZANOWIE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-14

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bodzanów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32512806

Powierzchnia

1 100 m2

Cena

56 000 zł

OpisO G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania działki nr 469/1 o pow. 0,11 ha, na której usytuowany jest budynek dawnego młyna, zlokalizowanej we wsi i gminie Bodzanów. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów, który z dniem 31.12.2002 r. stracił ważność, stanowiła tereny do zainwestowania w kierunku rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Bodzanów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie 116/XIV/11, z dnia 29 grudnia 2011 r. położona jest w strefie adaptacji i przekształceń istniejących układów osadniczych według dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej , stanowiącego własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanego w m. Bodzanów (obręb geodezyjny Bodzanów), dla którego prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00075080/5.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bodzanów zatwierdzonym uchwałą nr 116/XIV/2011, z dnia 29.12.2011 r., położona jest na terenach o dominującej funkcji usługowej.
cena wywoławcza nieruchomości - 56.000,00 zł (netto)
O wysokości postąpienia ponad cenę wywoławczą decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 560,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.09.2013 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, sala konferencyjna I piętro.
Wadium w wysokości 10% (5.600,00 zł) od ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 10.09.2013 r. (wtorek ) na konto Urzędu Gminy w Bodzanowie:
BS Ciechanów o. Bodzanów 09 8213 1018 2002 0600 0156 0001
(decyduje data wpływu środków na konto tut. urzędu)
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Wójt Gminy Bodzanów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Bodzanów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia podając przyczynę odwołania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu gminy.
Wszelkie informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy - pokój nr 7, telefon - 260 70 06 wew. 30.
Bodzanów, dnia 12.08.2013 r.
32512806

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Kumiałka-Biebrza
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Korycin
(podlaskie)
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chojna
(zachodniopomorskie)
Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-15+475
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH