PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pakietu wierzytelności

Syndyk masy upadłości GPM Handel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-28

Rodzaj ogłoszenia:

Ruchomości, oferty biznesowe, wierzytelności, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

123807

Cena

209 641 zł

Opis


Syndyk masy upadłości GPM Handel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż

pakietu wierzytelności

1. Przedmiotem przetargu jest pakiet wierzytelności należnych masie upadłości GPM Handel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, szczegółowo określonych w opinii o wartości wierzytelności, załączonej do Regulaminu przetargu.

2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 100% wartości oszacowania, to jest 209.641,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 00/100).

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 2 tygodni od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza" ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 13.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres siedziby Spółki przy ul. Kolistej 25, 40 - 486 Katowice (pokój 314). W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu. Osobiście oferty można składać we wtorki, środy i czwartki od godziny 09.30 do 13.00, a w inne dni po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

4. Dopuszczalne jest składanie wyłącznie łącznych ofert dotyczących całości przedmiotu przetargu. Składanie ofert częściowych jest wyłączone. W przypadku złożenia oferty na zakup pojedynczej lub tylko niektórych wierzytelności z pakietu, nie będzie ona podlegała rozpoznaniu.

5. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG - GPM", z oznaczeniem sygnatury akt X GUp - 46/09/1 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG".

6. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 20.965,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. nr 78 1020 2313 0000 3002 0125 2600. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie tygodnia licząc od ostatniego dnia składania ofert.

8. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu, w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty na zakup.

9. Kryterium wyboru oferenta będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.

10. Umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wyboru oferty. Zapłata całej ceny sprzedaży musi nastąpić najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady przedmiotu przetargu jest wyłączona.

11. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin, który wraz z opinią o wartości wierzytelności oraz dostępnymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi wierzytelności, dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Kolista 25, 40 - 486 Katowice. Materiały te można przeglądać od dnia ogłoszenia, we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 09.30 do 13.00, w siedzibie spółki, a w pozostałe dni po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.

12. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 728917475 lub 793434596.

13. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty, prawo negocjacji z wybranymi oferentami, prawo zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia dokumentów.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kruszyna, Barcino i Bronowo w 2014 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Dostawa urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych oraz ich części
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbudowane urządzenie pomiarowe łączące funkcje oscyloskopu MSO (Mixed Signal Oscilloscope) oraz Analizatora Spektrum w jednej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH